งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาณาจักรรา (Kingdom Fungi)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาณาจักรรา (Kingdom Fungi)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาณาจักรรา (Kingdom Fungi)
ลักษณะโดยทั่วไป -เป็น heterotrophic prokaryote ที่ย่อยอาหารนอกร่างกายแล้วดูดซึมเข้า เซลล์ทีหลัง -fungi รวมถึงเชื้อราที่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ เส้นสาย รวมถึงเห็ด (mushroom) -โครงสร้างเป็นเส้นใย (hypha, hyphae) ถ้ามาต่อกันเป็นร่างแห เรียกว่า mycelium -เจริญบนวัตถุที่เน่าเปื่อย เป็นผู้ย่อยสลาย ไม่มี chlorophyll -สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) และไม่อาศัยเพศ (asexual repoduction) เช่น การแตกหน่อ (budding) การแบ่งเซลล์ (fission) และการสร้างสปอร์แบบไม่มีเพศ เช่น arthospore, chlamydospores, sporangiospore และ conidia ก็เรียกว่า conidiospore -พบแล้วประมาณ 100,000 ชนิด

2 รูปร่าง -เซลล์เดี่ยว (unicellular fungi)พวก ยีสต์ -เส้นสาย (filamentous fungi) ได้แก่ รา (mold) และ เห็ด (mushroom)

3 Hypha,hyphae nonseptate septate mycelium

4 ยีสต์ (yeast) Budding Cell wall Nucleus Cytoplasm

5 รา (mold)

6 รา (mold) mycelium

7 เห็ด (mushroom)

8 ตามการจัดหมวดหมู่ แบ่งได้ 4 Phylum Phylum Chytridiomycota Phylum Glomeromycota Phylum Zygomycota Phylum Ascomycota (sac fungi) Phylum Basidiomycota

9 Phylum Chytridiomycota มักอยู่ในน้ำ ที่ชื้น มักเรียก chytrids
เป็น saprophyte และ parasite ในสัตว์ -สปอร์จะมี flagella 1 เส้น ใช้เคลื่อนที่ได้ เรียก zoospore -primitive ที่สุด

10 zoospore

11 Allomyces

12 2. Phylum Glomeromycota -mycorrhiza มีประโยชน์ต่อพืช

13 3. Phylum Zygomycota -พบมากบนบก ในดิน ส่วนต่างๆ ของพืช และมูลสัตว์
-เส้นใยไม่มีผนังกั้น (nonseptate) -สร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ เรียก sporangiospore และสร้างสปอร์แบบอาศัยเพศ เรียก zygospore -พบประมาณ 600 ชนิด -เช่น ราดำ Rhizopus


ดาวน์โหลด ppt อาณาจักรรา (Kingdom Fungi)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google