งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เทคโนโลยี. ความหมายของเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เทคโนโลยี. ความหมายของเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เทคโนโลยี

2 ความหมายของเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้อง ได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

3 ความหมายของเทคโนโลยี ( ต่อ ) เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และ ก่อให้เกิดประโยชน์ ในทาง ปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์กล่าวคือ เทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์ สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4 รูปภาพเทคโนโลยี

5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงคำว่า ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญา ชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น หนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิด เป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทาง สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

6 ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญา ชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้าน ในท้องถิ่นต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้ เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณ พ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้อ อาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่ เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม

7 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี วิวัฒนาการ (Evolution) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลาย ไปสู่ฐานะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เป็น เปลี่ยนแปลงในทางชีววิทยาจากสิ่งที่ ง่าย ๆ ไปสู่สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเปลี่ยน ใน ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และต้องใช้ เวลานาน

8 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ( ต่อ ) วิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง การ พัฒนาอย่างมีระบบตามธรรมชาติ และ ตามผลการทบของสิ่งแวดล้อมใน สภาวะนั้นๆ วิวัฒนาการต้องใช้เวลา ไม่มีทางลัด ตัวแปรของวิวัฒนาการ คือ สิ่งแวดล้อม

9 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ( ต่อ ) วิวัฒนาการ คือ การดำเนินการที่ค่อย เป็นค่อยไป ในเวลาปรกติก็จะพัฒนา ไป ต่อเมื่อพบสภาวะวิกฤตก็จะทำการ ปฏิรูปจริงจัง ส่วนเทคโนโลยี เป็นกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ที่จัดระบบของความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติและนำไปสู่การ แก้ไขปัญหา

10 ลักษณะของวิวัฒนาการ วิวัฒนาการแบ่งได้เป็น 5 ยุค ดังนี้ 1. ยุคหิน 2. ยุคทองสัมฤทธิ์ 3. ยุคเหล็ก 4. ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 5. ยุคศตวรรษที่ 20

11 รูปแบบของเทคโนโลยี รูปแบบของเทคโนโลยีมี 3 รูปแบบคือ 1. เครื่องจักรกล – เครื่องจักรกล พื้นบ้าน - เครื่องยนต์ - เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ 2. แบบผลิตภัณฑ์ – แบบหล่อ - แบบ ทาบ - แบบพิมพ์ - แบบโครงสร้างเหมือน

12 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีท้องถิ่น หมายถึง เทคโนโลยีดั้งเดิมที่เกิดจาก ประสบการณ์ในการดำรงชีวิตการทำ มาหากิน และการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม ดังนั้น เทคโนโลยี ท้องถิ่นจึงไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียง เทคโนโลยีระดับต่ำที่ล้าหลังเท่านั้น แต่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับสูงได้

13 ระดับของเทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีท้องถิ่นอาจแบ่งได้ 3 ระดับดังนี้ 1. เทคโนโลยีระดับต่ำ 2. เทคโนโลยีระดับปานกลาง 3. เทคโนโลยีระดับสูง

14 ประเภทของเทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีท้องถิ่นแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. เทคโนโลยีการเกษตร เช่น ความรู้ ในการปลูกผัก 2. เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำ ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาใช้ 3. เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีกระบวนการผลิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เทคโนโลยี. ความหมายของเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google