งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้างที่ กำหนดให้ได้ ถูกต้อง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Question Tag Question Tag เป็นวลีสั้น ๆ ที่เติมเข้าไปท้าย ประโยคบอกเล่า เพื่อเปลี่ยนให้เป็น ประโยค yes/no question ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 โดยปกติเราจะใช้ประโยคเช่นนี้ เมื่อเราคาดว่าผู้ฟังจะเห็นพ้อง เมื่อเราคาดว่าผู้ฟังจะเห็นพ้อง กับคำพูดของเรา เช่น It’s hot, isn’t it? “Yes.” ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 ลักษณะของประโยค ส่วนหน้าเป็นบอกเล่าส่วนหลังจะเป็นปฏิเสธรูปย่อ ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธส่วนหลังจะเป็นบอกเล่า

6 การสร้าง Question Tag 1. ถ้าในประโยคนำมี verb to be หรือกริยาช่วยให้นำไปใช้ใน Question Tag ข้อ 3 ใน ใบงาน ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 They are rich, ………… they? She isn’t good at English, ………………..? ………………..? is she aren’t ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 That girl has new friends,…………….? doesn’t she That girl has new friends,…………….? hasn’t she ใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง ถ้า “ have ” แปลว่า “ มี ” ในปัจจุบัน ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 My mother has a sore throat, ………………….? doesn’t she ใช้ verb to do ถ้า “ have ” มีความหมาย อื่น have ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 They had our house painted last month, ………………..? didn’t they ใช้ verb to do ถ้า “ have ” มีความหมาย อื่น have Past simple ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 That is your new house, ……………… ? isn’t it this/ that tag ใช้ it this/ that tag ใช้ it That man looks very happy, ……………… ? doesn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 There are 50 students in a classroom, ………………..? aren’t there ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 I’m a teacher, I’m a teacher, …………. ? …………. ? aren’t I am not ไม่มีรูป ย่อต้องใช้ are แทนในปฏิเสธรูป ย่อ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 2. ใช้ verb to do เมื่อไม่มี กริยาช่วย 2. ใช้ verb to do เมื่อไม่มี กริยาช่วย You like it here, ………………..? don’t you He played for Ireland, …………….? didn’t he didn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 You couldn’t lend me some money,………….? could you You don’t know where Jane lives,…….....? do you ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา เป็นส่วน tag เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 wouldn’t you You would sell it to me, ………………….. ? ………………….. ? ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา เป็นส่วน tag เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 3. ประโยค imperative หรือประโยคคำสั่ง ( ที่ขึ้นต้นด้วย verb ช่อง 1) และประโยคขอร้อง ใช้ tag เป็น will you, won’t you, would you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 Look at the rain, will you? (would you) Lend me some money, ……………….? ……………….? will you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 Don’t talk in class, …………………..? …………………..? แต่ถ้าประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วยการ ปฏิเสธ ให้ใช้ will you will you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 shall we Let’s + v.1 4. ใช้ shall we เมื่อต้องการจะ เสนอแนะด้วยการใช้ Let’s + v.1 shall we Let’s forget it, shall we? Let’s- Let us ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 Let’s go for a walk, shall we? คำตอบมักจะตอบว่า All right. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 I’ll tell you, ……….? Let me help you, …….? shall I ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 5. ใช้ they ในส่วน tag ในประโยคที่มี คำเหล่านี้ ( เป็นคน ) anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, somebody,someone ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 Everyone will be leaving on Monday,…………….? won’t they Nobody had bothered to plant new one, to plant new one,……………? had they ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 ใช้ it ในประโยค question tag ที่มี คำเหล่านี้ ( สิ่งของ ) anything, everything, nothing, something ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 Nothing matters now, …………….? does it Something should be done,……………..? shouldn’t it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 6. ใช้ there ในส่วน question tag ที่มี there is /there are / there was / there were There’s a new book, ……………….? isn’t there ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 7. ถ้าประโยคนำมีข้อความที่มี ความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น ความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น hardly, rarely, seldom ในส่วน question tag จะเป็นบอกเล่า ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 คำที่มีความหมายเป็นปฏิเสธ no, not, none, little, few, hardly, scarcely, seldom, rarely ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 She’s hardly the right person for the job, … ……………? is she You seldom see the that sort of thing these days, …………….? do you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 8. ถ้าประโยคมี 2 clause ให้ ทำ tag ที่ main clause The boys werevery pleased The boys were very pleased when they knew their exam results,……………….. ? weren’ t they were ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32 My mother thought she should relax herself, ……………..? didn’t she My mother thought she should relax herself, thought ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 ข้อยกเว้น ถ้าประธานของประโยคใหญ่ main clause เป็น I think, believe, suppose tag ให้ทำจากประโยคเล็ก และในกรณี ที่กริยาของประโยคใหญ่เป็นปฏิเสธ ให้ยกความปฏิเสธมาไว้ที่ประโยคเล็ก

34 ครูรุจิรา ทับศรีนวล I thought my mother should stop working, ……………….? shouldn’t she think ครูรุจิรา ทับศรีนวล

35 I don’t think he is polite, ……………….. ? is he ครูรุจิรา ทับศรีนวล

36 9. Some of you tag ใช้ you Some of us tag ใช้ we Some of us tag ใช้ we ในกรณีที่รวมตัวเองด้วย ในกรณีที่รวมตัวเองด้วย Some of us tag ใช้ they Some of us tag ใช้ they ในกรณีที่ไม่รวมตัวเอง ในกรณีที่ไม่รวมตัวเอง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

37 Some of us agree to open Some of us agree to open our new shop at Siam Square, …………………….? don’t we don’t we On the way home, some of us On the way home, some of us reached home nearly 10p.m, …………………… ? didn’t they didn’t they ed ed ครูรุจิรา ทับศรีนวล

38 10. need, dare ให้ดูที่ประโยคนำ ถ้าให้มาเป็นรูปปฏิเสธ + verb 1 ถ้าให้มาเป็นรูปปฏิเสธ + verb 1 ละ to tag ใช้ need หรือ dare ละ to tag ใช้ need หรือ dare ทำได้เลย แต่ถ้าประโยคนำให้มาเป็น ทำได้เลย แต่ถ้าประโยคนำให้มาเป็น need หรือ dare + to verb 1 หรือ กรรม tag ใช้ verb to do เข้าช่วย need หรือ dare + to verb 1 หรือ กรรม tag ใช้ verb to do เข้าช่วย ครูรุจิรา ทับศรีนวล

39 used to tag ใช้ did would rather - would would rather - would had better- had had better- had ครูรุจิรา ทับศรีนวล

40 Question Tag


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google