งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ ไทย ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ) - พิจารณาความผิดแพทย์ด้านคดีความและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ ไทย ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ) - พิจารณาความผิดแพทย์ด้านคดีความและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ ไทย ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ) - พิจารณาความผิดแพทย์ด้านคดีความและ จริยธรรม - การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน - การรับรองสถาบันฝึกอบรมเพิ่มเติมให้ทันในปี การศึกษา 2555

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2 สรุปการจัดประชุม Interhospital Conference ณ โรงพยา - บาลจุฬาลงกรณ์ ( นำเสนอโดย นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล ) - อาจารย์ จำนวน 14 ท่าน - แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 41 ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 55 ท่าน

3 วารที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.3 สรุปผู้รับทุนสายสัมพันธ์ยูโร ไทย - ออสเตรีย ประจำปี พ. ศ. 2554 ( นำเสนอโดย นพ. วชิร คชการ ) - มีสมาชิกสนใจสมัครรับทุน จำนวน 3 ท่าน และทางคณะกรรมการกลุ่ม Continence ได้ประชุม พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วเห็นสมควรมอบทุนนี้ ให้แก่ พญ. สุขุมาล สุวรรณคำ รพ. อุตรดิตถ์

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ * การเข้าร่วมประชุม กองทุนโรคไต วาย ของ สปสช ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 - การพัฒนาระบบและการตรวจพบสิ่ง ผิดปกติ

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ * การจัดประชุมวิชาการ ACU 2012 - การรณรงค์ค้นหา Free paper & Liaison - ค่าลงทะเบียนคนไทยในการประชุม ACU 2012

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ * การติดตามเรื่องวารสารวิชาการของ สมาคมยูโร * แจ้งข้อบกพร่องของเว๊บบอร์ด * สรุปเรื่องทุนต่าง ๆ ของสมาคมฯ * การกระจายการเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการเข้าร่วม ประชุมต่างประเทศของคณะ กรรมการบริหารสมาคมฯ * หนังสือสมาคมฯ

7 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 06/2554

8 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ และ นพ. บรรณกิจ โลจ นาภิวัฒน์ )

9 3.2 ความคืบหน้าการจัดหลักสูตร การสอนแก่นักศึกษาแพทย์สถาบัน ต่าง ๆ ( นำเสนอโดย นพ. นิติ เหตานุรักษ์ )

10 3.3 ความคืบหน้าบัญชียาหลัก แห่งชาติ ( นำเสนอโดย นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์ )

11 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ 4.1.1 เงินบริจาคเพื่อการกุศล สาธารณะประจำปี 2554 4.2 เพื่อขอความเห็น - ไม่มี – 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี -

12 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 5.1 เลี้ยงปีใหม่คณะ กรรมการบริหารสมาคมฯ ในวัน อาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรม Pullman ซ. รางน้ำ * ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งถัดไป วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2554


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ ไทย ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ) - พิจารณาความผิดแพทย์ด้านคดีความและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google