งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพ SRRT. 2546-7 : One District - One Team 2548-9 : One Team - One Operation 2550-1 : One Team - One Successful Operation 2552-3 : One District.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพ SRRT. 2546-7 : One District - One Team 2548-9 : One Team - One Operation 2550-1 : One Team - One Successful Operation 2552-3 : One District."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพ SRRT

2 2546-7 : One District - One Team 2548-9 : One Team - One Operation 2550-1 : One Team - One Successful Operation 2552-3 : One District - One Professional SRRT Road Map SRRT

3 1.ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค (ต่อยอด) กลุ่มเป้าหมาย : SRRT ระดับอำเภอ จำนวน 80 คน กลุ่มเป้าหมาย : SRRT ระดับอำเภอ จำนวน 80 คน ระยะเวลา : เดือน มีนาคม 2553 ระยะเวลา : เดือน มีนาคม 2553 สถานที่อบรม...สคร.6 สถานที่อบรม...สคร.6 วิธีการ วิธีการ 1. อบรมในห้องเรียน 1. อบรมในห้องเรียน 2. ฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง 2. ฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมจ่าย งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมจ่าย - ค่าที่พัก - ค่าที่พัก - ค่าเบี้ยเลี้ยง และการเดินทาง - ค่าเบี้ยเลี้ยง และการเดินทาง 2. ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค 2. ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ( ฟื้นฟู) กลุ่มเป้าหมาย : SRRT เขต 10 จำนวน 140 คน กลุ่มเป้าหมาย : SRRT เขต 10 จำนวน 140 คน ระยะเวลา : เดือน เมษายน 2553 ระยะเวลา : เดือน เมษายน 2553 งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมจ่าย งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมจ่าย - ค่าที่พัก - ค่าที่พัก - ค่าเบี้ยเลี้ยง และการเดินทาง - ค่าเบี้ยเลี้ยง และการเดินทาง สถานที่ - สคร. 6 ขอนแก่น สถานที่ - สคร. 6 ขอนแก่น จังหวัด คัดเลือกคน จังหวัดคัดเลือกคน

4 3. การพัฒนาศักยภาพของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วใน อปท. กลุ่มเป้าหมาย : SRRT อปท. จำนวน 60 คน กลุ่มเป้าหมาย : SRRT อปท. จำนวน 60 คน ระยะเวลา: เดือน เมษายน 2553 ระยะเวลา: เดือน เมษายน 2553 งบประมาณ สคร. 6 งบประมาณ สคร. 6 4. ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค 4. ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ( พื้นฐาน) กลุ่มเป้าหมาย : SRRT เขต 12 จำนวน 200 คน กลุ่มเป้าหมาย : SRRT เขต 12 จำนวน 200 คน ระยะเวลา : เดือน พค.- มิย 2553 ระยะเวลา : เดือน พค.- มิย 2553 งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมจ่าย งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมจ่าย - ค่าที่พัก - ค่าที่พัก - ค่าเบี้ยเลี้ยง และการเดินทาง - ค่าเบี้ยเลี้ยง และการเดินทาง สคร. 6 จ่าย ของบ สปสช.

5 09.00-10.3010.30-12.0013.00-14.3014.30-16.30 การเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา หลักระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการ นำเสนอข้อมูลแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ ผอ.สคร. 6 ผศ.ดร.พรณภา ศุกรเวทย์ศิริดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี ดร.ชาญชัยณรงค์ และคณะ แนวคิดและหลักการ สอบสวนโรคInfection controllaboratory diagnosisgroup exercise ดร.เกษร แถวโนนงิ้วคุณวันทนา กลางบุรัมย์พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ และคณะ การเขียนรายงาน การสอบสวนโรคมาตรฐานของทีม SRRT แบ่งฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน (ไข้เลือดออก และอาหารเป็นพิษ และH1N1) คุณจมาภรณ์ ใจภักดีคุณพวงเพชร เมืองสนธ์( กลุ่มแมลง/ โรคติดต่อทั่วไป / ระบาดวิทยา) ฝึกปฏิบัติภาคสนาม สคร.6 เตรียมนำเสนอนำเสนอผลการสอบสวน ปิดประชุม ( สำนักระบาดวิทยา+ สคร.6) ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค (พื้นฐาน)

6 09.00-10.3010.30-12.0013.00-14.3014.30-16.30 หลักระบาดวิทยาสถิติและวิจัยCase-control studiesgroup exercise ผอ.สคร.6 ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรีดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ( มข. +สร. + สคร.) Cohort studiesgroup exerciseCross-sectional studyExperimental study รศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ( มข. +สร. + สคร.)ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว รศ.ดร.เลิศชัย เจริญ ธัญลักษ์ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตินำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ/ มอบเกียรติบัตร ( มข. +สร. + สคร.) ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค (ต่อยอด)

7 09.00-10.3010.30-12.0013.00-14.3014.30-16.30 Principal of outbreak management Principal of outbreak management Infection control Laboratory diagnosis group exercise ดร.นพ.ณรงค์ วงศ์บา ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์และ คณะ Data analysis group exercise Rapid health assessment rapid assesment case study case study ดร.ชาญชัยชัยรงค์ ทรงคา ศรี ดร.ชาญชัยชัยรงค์ และคณะ รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญลักษณ์ (รศ.ดร.เลิศชัย.+ สคร.6) Sample collection and transport group exercise การวิเคราะห์รายงานการ สอบสวนโรค group exercise / post test คุณอรวรรณ แจ่มจันทร์ คุณอรวรรณ และ คณะ ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว ดร.เกษร และคณะ ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรค ( ฟื้นฟู )

8 การเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ SRRT

9 4. สัมมนาวิชาการเครือข่ายระบาดวิทยา เขต 6 กลุ่มเป้าหมาย : SRRT ในพื้นที่ จำนวน 150 คน กลุ่มเป้าหมาย : SRRT ในพื้นที่ จำนวน 150 คน ระยะเวลา เดือน มิถุนายน 2553 กิจกรรม 1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านระบาดวิทยา 1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านระบาดวิทยา 2. นำเสนอผลงานวิชาการ 2. นำเสนอผลงานวิชาการ 3. มอบรางวัลงานระบาดวิทยาดีเด่น 3. มอบรางวัลงานระบาดวิทยาดีเด่น - SRRT ดีเด่น - SRRT ดีเด่น - จังหวัดที่มีการรายงานทางระบาดวิทยาดีเด่น - จังหวัดที่มีการรายงานทางระบาดวิทยาดีเด่น - นวตกรรมดีเด่นด้านงานระบาดวิทยา - นวตกรรมดีเด่นด้านงานระบาดวิทยา - จังหวัดที่มีอำเภอสอบสวนโรคได้หลากหลาย - จังหวัดที่มีอำเภอสอบสวนโรคได้หลากหลาย - จังหวัดที่มีอำเภอที่มีการสอบสวนโรคได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ - จังหวัดที่มีอำเภอที่มีการสอบสวนโรคได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ - จังหวัดที่มีการแจ้งข่าวการระบาดดีเด่น - จังหวัดที่มีการแจ้งข่าวการระบาดดีเด่น - คนดีศรีระบาดในระดับจังหวัด - คนดีศรีระบาดในระดับจังหวัด

10 5. เครือข่ายระบาดวิทยาสัญจร 5. เครือข่ายระบาดวิทยาสัญจร ครั้งที่ 1 หนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 หนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 หนองคาย ครั้งที่ 3 หนองคาย กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยาของจังหวัด 1. ผู้ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยาของจังหวัด

11 6.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหา สาเหตุการเกิดโรค ……………250,000 บาท สาเหตุการเกิดโรค ……………250,000 บาท ทีม SRRT ลงสอบสวนโรค โทรแจ้งการ ระบาด สสจ สคร โทรแจ้งการ ระบาด ตรวจสอบ ความถูกต้อง จ่ายเงิน ส่ง ตัวอย่าง ศูนย์วิทย์ ไม่ตรงกับ รายงาน สอบสวน โรค ไม่ จ่ายเงิน แจ้ง ตรงกับรายงาน การสอบสวน โรค จ. มหาสารคาม...........10,000 บาท จ. ร้อยเอ็ด..............20,000 บาท จ. ขอนแก่น..........47,500 บาท เกณฑ์ 1. ผู้ป่วยปอดบวมที่เสียชีวิต 2. ผู้ป่วยปอดบวมที่ใช้เครือง ช่วยหายใจ/กินยาแล้วไม่ดีขึ้น 3. กลุ่มก้อน

12 7. ประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังและสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เป้าหมาย : SRRT ระดับ คปสอ. 34 ทีม (25% ของ SRRT ทั้งหมด 134 ทีม) (25% ของ SRRT ทั้งหมด 134 ทีม)

13 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค และระบบข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ

14 พัฒนาระบบเฝ้าระวังในพื้นที่นำร่อง เป้าหมาย : 1 แห่ง แบ่งการดำเนินงาน เป็น 4 ระยะ แบ่งการดำเนินงาน เป็น 4 ระยะ - สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน - สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน - พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังในพื้นที่นำร่อง - ดำเนินการพัฒนา - ติดตาม สรุป และประเมินผล

15 ตัวชี้วัดตามคำรับรอง รับถ่ายทอดจากกรมฯ (3 ตัวชี้วัด) ระดับความสำเร็จของ คปสข. ที่มีการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ปัญหาสาธารณสุขสำคัญ และนำความรู้มาใช้ในการวางแผน ป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ ที่มีการดำเนินการตามมาตรฐาน ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขให้ทีม SRRT ดำเนินการตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005) (P5)

16 กำหนดการประเมินจังหวัดดีเด่นด้านไข้หวัดใหญ่H1N1 09.30 น ทีมประเมินผลเข้าพบผู้บริหาร รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนิน งานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 งานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 10.00 น ทีมประเมินผลเข้าพบเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการสุ่มประเมิน รพ. 1 แห่ง และ สอ. 1 แห่ง ทีมประเมินผลประกอบด้วย ทีมประเมินผลประกอบด้วย 1.ผอ.สคร.6 2.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ 3.พญ.นงลักษณ์ เทศนา 4.ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว 5.คุณลักษณา หลายทวีวัฒน์ 6.คุณกิตติพิษ จันที 7.คุณจมาภรณ์ ใจภักดี 8.คุณอมรรัตน์ ภูกาบขาว กำหนดการ กำหนดการ 8 / 02 / 2010………จังหวัดร้อยเอ็ด 9 / 02 / 2010……….จังหวัดกาฬสินธุ์ 16 / 02 / 2010……..จังหวัดมหาสารคาม 17 / 02 / 2010……..จังหวัดขอนแก่น 18 / 02 / 2010……..จังหวัดอุดรธานี 19 / 02 / 2010……..จังหวัดหนองคาย 22 / 02 / 2010……..จังหวัดหนองบัวลำภู 23 / 02 /2010………จังหวัดเลย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพ SRRT. 2546-7 : One District - One Team 2548-9 : One Team - One Operation 2550-1 : One Team - One Successful Operation 2552-3 : One District.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google