งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 4 มกราคม 2552 _ 18 มกราคม 52 สัปดาห์ที่ 2_ปี2552 ต่อแสนประชากร ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 4 มกราคม 2552 _ 18 มกราคม 52 สัปดาห์ที่ 2_ปี2552 ต่อแสนประชากร ที่มา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 4 มกราคม 2552 _ 18 มกราคม 52 สัปดาห์ที่ 2_ปี2552 ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก ข้อมูลการเปลี่ยนเขต สำนักระบาดวิทยาเริ่มแบ่งเขตจาก19 เขตเหลือเพียง18 เขต พร้อมสับเปลี่ยนจังหวัดในเขตใหม่ เริ่มแต่ 26ตุลาคม 2551สัปดาห์ที่ 44_51 เขตตรวจราชการ

2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 และ 12 วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

3 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) อัตราป่วย ต่อแสนประชากร แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดร้อยเอ็ด เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

5 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองบัวลำภู เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

11 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 4 มกราคม ธันวาคม 2552 ( wks.2_52 ) จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก


ดาวน์โหลด ppt อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 4 มกราคม 2552 _ 18 มกราคม 52 สัปดาห์ที่ 2_ปี2552 ต่อแสนประชากร ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google