งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑
นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

2 การนำองค์กรสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
และจัดบริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน

3 Mission-Vision-Value : MVV
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก ความหมาย - ทำงานประจำให้ดี ทำดีทุกวัน จนรู้กันทั่วว่าเราดี ความดี ความงามก็จะยั่งยืน - ผลงานที่ดีจะต้องพัฒนาปรับปรุงบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง และลด Manual เพื่อให้ทุกคนทำงานสะดวก สบายขึ้น

4 บริการคืองานบุญ ค่านิยม หมายถึง รพ. อยากให้ จนท.มีสันดานการ
ค่านิยม หมายถึง รพ. อยากให้ จนท.มีสันดานการ ให้บริการอย่างไร ก็กำหนดค่านิยมแบบนั้น งานบริการคืองานบุญ หมายถึง - ความพอเพียง - ความภูมิใจในงานที่ทำ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม - มีจิตสาธารณะ

5 คุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยืน ---> งานประจำ
ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน Team Leading : พัฒนาบุคลากรให้มีความสุข ดี และเก่ง Government Policy : สภาพคล่อง Health Promotion : แบบมีส่วนร่วม

6 นโยบาย ด้านบริหาร งานตามนโยบาย
เพิ่มศักภาพสารสนเทศและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย สนับสนุนการกระจายอำนาจ สร้างพลังอำนาจ ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ปฏิบัติ

7 นโยบาย ด้านบริการ ปลูกฝังจิตสำนึกตามค่านิยม
มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ด้านคุณภาพและวิชาการ สร้างบรรยากาศการทำงาน ขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมงานประจำสู่งานวิจัย เผยแพร่นวตกรรม พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

8 โครงสร้างงานบริการให้คำปรึกษา
ผู้อำนวยการ ปี ๒๕๕๕ จำนวนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ = ๑,๐๓๔ คน หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างานบริการให้คำปรึกษา หน.หอ จัด พยาบาล หมุนเวียน ในแต่ละแผนก ให้เป็นเวร OT กำหนดไว้ ๖ คน เป็นช่วงเวลา พยาบาลให้คำปรึกษา Fulltime ๑ คน พยาบาลให้คำปรึกษา Part-time ๑ คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑ คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ คน HIVQUAL-T NAP ประกันสังคม อาสาสมัครผู้ติดเชื้อ HIV ๓ คน

9 ค่านิยม “บริการคืองานบุญ”
System Policy CQI Monitoring

10


ดาวน์โหลด ppt TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google