งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑ นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑ นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑ นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

2 การนำองค์กรสู่การพัฒนา คุณภาพอย่างยั่งยืน และจัดบริการอย่างไรให้ได้ใจ ประชาชน

3 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานที่ ยั่งยืนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในภาค ตะวันออกความหมาย - ทำงานประจำให้ดี ทำดีทุกวัน จนรู้กันทั่ว ว่าเราดี ความดี ความงามก็จะยั่งยืน ความงามก็จะยั่งยืน - ผลงานที่ดีจะต้องพัฒนาปรับปรุงบนพื้น ฐานข้อมูลที่เป็นจริง และลด Manual เพื่อให้ทุกคนทำงาน สะดวก สบายขึ้น และลด Manual เพื่อให้ทุกคนทำงาน สะดวก สบายขึ้น Mission-Vision-Value : MVV

4 ค่านิยม หมายถึง รพ. อยากให้ จนท. มีสันดานการ ค่านิยม หมายถึง รพ. อยากให้ จนท. มีสันดานการ ให้บริการอย่างไร ก็กำหนด ค่านิยมแบบนั้น ให้บริการอย่างไร ก็กำหนด ค่านิยมแบบนั้น งานบริการคืองานบุญ หมายถึง - ความพอเพียง - ความพอเพียง - ความภูมิใจในงานที่ทำ ภายใต้ คุณธรรม จริยธรรม - ความภูมิใจในงานที่ทำ ภายใต้ คุณธรรม จริยธรรม - มีจิตสาธารณะ - มีจิตสาธารณะ บริการคืองานบุญ

5 คุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยืน ---> งานประจำ ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน 1.Team Leading : พัฒนาบุคลากรให้ มีความสุข ดี และเก่ง 2.Government Policy : สภาพคล่อง 3.Health Promotion : แบบมีส่วนร่วม

6 นโยบาย ด้านบริหาร  งานตามนโยบาย  เพิ่มศักภาพสารสนเทศและ อุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย  สนับสนุนการกระจายอำนาจ  สร้างพลังอำนาจ ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปฏิบัติ

7 นโยบายด้านบริการ  ปลูกฝังจิตสำนึกตามค่านิยม  มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุกในชุมชน  แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย ทุกภาคส่วน ด้านคุณภาพและวิชาการ  สร้างบรรยากาศการทำงาน ขวัญ และกำลังใจ  ส่งเสริมงานประจำสู่งานวิจัย เผย แพร่นวตกรรม  พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

8 โครงสร้างงานบริการให้ คำปรึกษา หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างานบริการให้คำปรึกษา พยาบาลให้คำปรึกษา Fulltime ๑ คน พยาบาลให้คำปรึกษา Part-time ๑ คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑ คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ คน - HIVQUAL-T - NAP - ประกันสังคม อาสาสมัครผู้ติดเชื้อ HIV ๓ คน หน. หอ จัด พยาบาล หมุนเวียน ในแต่ละแผนก ให้เป็นเวร OT กำหนดไว้ ๖ คน เป็นช่วงเวลา ผู้อำนวยการ ปี ๒๕๕๕ จำนวนผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ = ๑, ๐๓๔ คน

9 ค่านิยม “ บริการคืองานบุญ ” System Monitoring CQI Policy

10


ดาวน์โหลด ppt TRAT Model Roadmap to HIV Standard Based On HA ๒๐๑๑ นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google