งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0 การวางแผนทางการเงิน. 1 หัวข้อการบรรยาย การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน 3. การใช้เงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0 การวางแผนทางการเงิน. 1 หัวข้อการบรรยาย การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน 3. การใช้เงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0 การวางแผนทางการเงิน

2 1 หัวข้อการบรรยาย การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน 3. การใช้เงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. การมีวินัยทางการเงิน 5. การลงทุนเมื่อมีกระแสเงินสดส่วนเกินในกิจการ การวางแผนทางการเงินเพื่อพิชิตใจธนาคาร หัวข้อการบรรยาย

3 2 การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน 3. การใช้เงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. การมีวินัยทางการเงิน 5. การลงทุนเมื่อมีกระแสเงินสดส่วนเกินในกิจการ การวางแผนทางการเงินเพื่อพิชิตใจธนาคาร หัวข้อการบรรยาย

4 3 บันทึกรายรับและรายจ่าย เพื่อใช้พยากรณ์ความต้องการใช้เงินสด และทำให้ทราบถึง ปริมาณเงินสดส่วนเกิน เพื่อนำไปลงทุนต่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด กระแสเงินสดรับ เงินรับจากการขายสินค้าให้ผู้ซื้อ ช่องทางการรับเงิน เช่น บริการเครื่องรับรูดบัตร (เครื่อง EDC), การโอนเงินผ่าน ช่องทาง Electronic ต่างๆ กระแสเงินสดจ่าย ชำระค่าสินค้าแก่คู่ค้า ชำระคืนเงินกู้แก่เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจการต่างๆ เช่น ค่าจ้างพนักงาน และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ช่องทางการชำระเงิน เช่น การตัดบัญชีอัตโนมัติ การชำระผ่านช่องทาง Electronic ต่างๆ *** ธนาคารให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดของกิจการเป็นอย่างมาก เพราะกระแสเงินสดเป็นที่มาของการชำระหนี้ที่สำคัญที่สุด *** 1. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของกิจการ

5 4 เงินทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้เงินกู้ยืมจากธนาคาร แบ่งเป็น  เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ เพื่อบริหาร สภาพคล่องระยะสั้น »วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MOR »วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และ MRR  เงินกู้ระยะกลางถึงระยะยาว (Medium or Long Term Loan)  การกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนอื่นๆ เช่น สินเชื่อ Leasing หรือสินเชื่อเช่า ซื้อรถยนต์ เพื่อใช้ในกิจการ 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน

6 5 ข้อดีข้อจำกัด แหล่งเงินทุนประเภททุน ไม่ต้องมีหลักประกัน / การค้ำประกัน จ่ายเงินปันผลเมื่อมีกำไรเท่านั้น ไม่มีอิสระในการตัดสินใจทางธุรกิจ, ต้อง เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น แหล่งเงินทุนประเภทเงินกู้ ไม่เสียความเป็นเจ้าของ, มีอิสระในการ ตัดสินใจทางธุรกิจ และไม่จำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลมาก ผลตอบแทนที่ธนาคารต้องการ (ดอกเบี้ยจ่าย) ต่ำกว่าที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ส่วนใหญ่ต้องมีหลักประกัน / การค้ำประกัน ธุรกิจใหม่ขออนุมัติเงินกู้ลำบาก เนื่องจาก ธนาคารไม่ชอบความเสี่ยงสูง การจ่ายดอกเบี้ยต้องจ่ายตามกำหนด 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน

7 6 *** หลักประกัน ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ธนาคารพิจารณาตัดสินใจอนุมัติเงินกู้ แต่เป็นเพียง สิ่งที่จะช่วยชดเชยความเสียหายของธนาคารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น *** ประเภทหลักประกันที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน –เงินสด ในรูปของเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร –พันธบัตรรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ –ตราสารหนี้ที่มีอันดับที่น่าลงทุนขั้นไป (Investment Grade) –ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง –การค้ำประกันจากบริษัท กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นบริษัท และบุคคลอื่น ซึ่งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง คุณสมบัติของหลักประกันที่ธนาคารพิจารณา –ธนาคารต้องมีบุริมสิทธิเหนือหลักประกัน –ราคาหลักประกัน (ต้องสามารถประเมินได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม) –สภาพคล่องของหลักประกัน (ต้องเป็นที่ต้องการของตลาด มีตลาดรองรับเพื่อขายแปลงสภาพ และมี ความผันผวนของราคาต่ำ) –ต้องครอบคลุมระยะเวลาการกู้ยืม 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน – หลักประกันเงินกู้

8 7 ลงทุน 10,000 บาท ผลตอบแทน 1,000 บาท เงินทุนส่วนตัว ผลตอบแทน 10% ใช้แหล่งเงินทุนอื่น 3,000 ดอกเบี้ย 150 บาท ผลตอบแทน 850/7,000 = 12% ใช้แหล่งเงินทุนอื่น 7,000 ดอกเบี้ย 350 บาท ผลตอบแทน 650/3,000 = 22%

9 8 เงินทุนหมุนเวียน ใช้เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ และบริหารสภาพคล่องระยะสั้นเท่านั้น เงินกู้ระยะกลางถึงระยะยาว ใช้เพื่อการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน ค่อนข้างยาว เช่น การสร้างอาคารสำนักงาน การสร้างคลังสินค้า การลงทุนซื้อรถยนต์ เพื่อการกระจายสินค้า ข้อดีจากการใช้เงินทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ –มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอต่อความต้องการ –มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้ที่สอดคล้องกับรายรับจากการลงทุน –ต้นทุนทางการเงินต่ำ 3. การใช้เงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

10 9 การชำระค่าสินค้าและบริการแก่คู่ค้า ตรงตามกำหนดเวลา การจ่ายชำระดอกเบี้ยและต้นเงิน แก่เจ้าหนี้ตามกำหนดเวลา การจัดส่งเอกสารทางการเงิน เช่น งบการเงิน รายงานการเดินบัญชีแก่ธนาคาร เพื่อ ประกอบการพิจารณาทบทวนและต่ออายุวงเงินประจำปี (ตามกฎธนาคารแห่งประเทศ ไทย) การไม่ใช้เงินกระแสเงินสดของกิจการผิดวัตถุประสงค์หลักของกิจการ เช่น ใช้ซื้อสินค้า คงทนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือลงทุนส่วนตัว 4. การมีวินัยทางการเงิน

11 10 ประเภทของการลงทุน (เรียงลำดับจากเสี่ยงน้อยไปมาก) –พันธบัตรรัฐบาล –เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ –กองทุนรวม เช่น K-Treasury หรือ K-Money –ตลาดหุ้น ข้อควรระวังในการลงทุน –ความเสี่ยงที่รับได้ –สภาพคล่องของสินทรัพย์ลงทุน –อัตราผลตอบแทนแปลผันในทางกลับกันกับความเสี่ยงของการลงทุน เช่น การลงทุนในตลาดหุ้นเสี่ยงที่สุด แต่ให้โอกาสในการรับผลตอบแทนสูงสุด 5. การลงทุนเมื่อมีกระแสเงินสดส่วนเกินในกิจการ

12 11 การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน 3. การใช้เงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. การมีวินัยทางการเงิน 5. การลงทุนเมื่อมีกระแสเงินสดส่วนเกินในกิจการ การวางแผนทางการเงินเพื่อพิชิตใจธนาคาร หัวข้อการบรรยาย

13 12 คุณสมบัติที่ธนาคารพิจารณา (5Cs) อายุ ประสบการณ์ ความเข้าใจ ทุนส่วนตัว 30%-40% สร้างความหวงแหนในธุรกิจ รายได้ ต้นทุน อัตรากำไร สังหาริมทรัพย์ / อสังหาริมทรัพย์ สภาพคล่อง ความเสี่ยงต่ำ ไม่มีไม่ใช่เรื่องใหญ่ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม

14 13 1.ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงคืออุตสาหกรรมที่ประเทศเราแข่งขันสู้ ประเทศอื่นไม่ได้ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่า มีความถนัดที่ต่ำกว่า 2.ความเสี่ยงของธุรกิจ ศักยภาพทางธุรกิจในการแข่งขัน ทั้งทางด้านการขาย การทำกำไร และ ส่วนแบ่งตลาดซึ่งส่งผลต่อความสม่ำเสมอของรายได้ธุรกิจ 3.ความเสี่ยงของพฤติกรรมผู้กู้ พฤติกรรมในการนำเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ พฤติกรรมการลงทุน ในความเสี่ยงสูง รวมถึง พฤติกรรมในการผิดนัดชำระหนี้คืน ความเสี่ยงของธนาคาร

15 14 คุณภาพผู้บริหาร Quality of Management รายละเอียดสินเชื่อที่ขอ Credit Proposition ลักษณะความสัมพันธ์ Relationship Profile สภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ Operating Environment หลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ

16 15 การวิเคราะห์ระดับประเทศ การวิเคราะห์ระดับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ระดับธุรกิจ สภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ Operating Environment หลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ

17 16 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจของ ผู้บริหาร ผู้รับช่วงต่อของกิจการ ความสามารถ และการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ คุณภาพผู้บริหาร Quality of Management หลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ

18 17 วัตถุประสงค์การเสนอขอสินเชื่อ วงเงินที่ต้องการ ประเภทวงเงินสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อที่ขอ Credit Proposition หลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ

19 18 ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและผู้กู้ การเดินบัญชี ลักษณะความสัมพันธ์ Relationship Profile หลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ

20 19 Character Ability Margin Purpose Amount Repayment Insurance ดูความน่าเชื่อของผู้กู้ การบริหารบัญชีที่มีอยู่ กับธนาคารและ ความสัมพันธ์ที่มีกับ ธนาคาร การผสมผสานทักษะ ของทีมบริหาร คุณสมบัติ และ ประสบการณ์ทาง อาชีพ/ธุรกิจ ผลตอบแทนที่ธนาคาร ได้รับ ความสามารถทำ เงินและกำไร จากส่วน ต่างอัตราดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการกู้ ความเหมาะสมของ วงเงินกู้ ว่าเพียงพอต่อ ความต้องการ หรือการ ลงทุนของผู้กู้ แหล่งที่มาของรายได้ และความสามารถใน การชำระหนี้ หลักประกัน เพื่อลด ความสูญเสีย กรณีไม่ สามารถชำระหนี้ตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ธนาคารใน การพิจารณา

21 20 1. ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี มียอดขายเพิ่มขึ้น หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะ 2. ผลการดำเนินงาน มีกำไร อย่างน้อย 2 ใน 3 ของปีล่าสุด 3. สัดส่วน D/E Ratio อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม - ธุรกิจผลิต 2 : 1 - ธุรกิจ Trading 4 : 1 3. สัดส่วน D/E Ratio อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม - ธุรกิจผลิต 2 : 1 - ธุรกิจ Trading 4 : 1 4. การสนับสนุนวงเงินหมุนเวียน ตามความจำเป็น พิจารณา จาก AR, AP และ INV วิเคราะห์จากงบการเงิน

22 21 เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

23 22 1. เดิน statement เดิน statement เดิน statement ธนาคารไม่ได้รู้จักธุรกิจของคุณทุกคน งบการเงินของธุรกิจ SMEs โดยเฉลี่ยมีความผิดพลาดสูง(แต่มากกว่าร้อยละ80 ไม่มี งบการเงิน) เกือบทุกธนาคารจึงอ้างอิงกระแสเงินสดเข้า-ออก บัญชี (หรือที่เรียกกันว่ายอดหมุนเวียนบัญชี ) ในการประเมิน รายได้ ดังนั้นการเดินบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างประวัติ ธุรกิจกับธนาคาร ถึงแม้จะเป็นเพียงการนำเงินเข้าออกบัญชี เพียงเดือนละครั้งสองครั้งก็ตาม ( ในกรณีที่กิจการอยู่ห่างไกล จากสาขาของธนาคาร) 1. เดิน statement เดิน statement เดิน statement ธนาคารไม่ได้รู้จักธุรกิจของคุณทุกคน งบการเงินของธุรกิจ SMEs โดยเฉลี่ยมีความผิดพลาดสูง(แต่มากกว่าร้อยละ80 ไม่มี งบการเงิน) เกือบทุกธนาคารจึงอ้างอิงกระแสเงินสดเข้า-ออก บัญชี (หรือที่เรียกกันว่ายอดหมุนเวียนบัญชี ) ในการประเมิน รายได้ ดังนั้นการเดินบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างประวัติ ธุรกิจกับธนาคาร ถึงแม้จะเป็นเพียงการนำเงินเข้าออกบัญชี เพียงเดือนละครั้งสองครั้งก็ตาม ( ในกรณีที่กิจการอยู่ห่างไกล จากสาขาของธนาคาร) เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

24 23 2.การขอสินเชื่อเป็นเรื่องของเครดิตหรือความน่าเชื่อถือ จงรักษา มันให้ดีที่สุด หลายคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องประวัติค้างชำระในการใช้เครดิตส่วน บุคคล (บัตรเครดิตสินเชื่อที่พักอาศัย รถยนต์ หรือสินเชื่อเงินสด เป็นต้น) คงเพราะเห็นว่าเป็นยอดเงินเพียงเล็กน้อย โดยไม่ทราบ ว่าประวัติเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในเครดิตบูโร และจะนำมา ประมวลผล พร้อมกันเมื่อขอสินเชื่อเชิงพาณิชย์ ดังนั้นหากกรรมการหรือ หุ้นส่วนท่านใดมีประวัติค้างชำระในระบบอาจส่งผลกระทบต่อ การขอสินเชื่อเชิงพาณิชย์อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีระเบียบ วินัยมางบการเงินของคุณจึงถือเป็น คุณสมบัติประการต้นๆ ของการพิจารณาสินเชื่อเชิงพาณิชย์ก็ว่าได้ 2.การขอสินเชื่อเป็นเรื่องของเครดิตหรือความน่าเชื่อถือ จงรักษา มันให้ดีที่สุด หลายคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องประวัติค้างชำระในการใช้เครดิตส่วน บุคคล (บัตรเครดิตสินเชื่อที่พักอาศัย รถยนต์ หรือสินเชื่อเงินสด เป็นต้น) คงเพราะเห็นว่าเป็นยอดเงินเพียงเล็กน้อย โดยไม่ทราบ ว่าประวัติเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในเครดิตบูโร และจะนำมา ประมวลผล พร้อมกันเมื่อขอสินเชื่อเชิงพาณิชย์ ดังนั้นหากกรรมการหรือ หุ้นส่วนท่านใดมีประวัติค้างชำระในระบบอาจส่งผลกระทบต่อ การขอสินเชื่อเชิงพาณิชย์อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีระเบียบ วินัยมางบการเงินของคุณจึงถือเป็น คุณสมบัติประการต้นๆ ของการพิจารณาสินเชื่อเชิงพาณิชย์ก็ว่าได้ เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

25 24 3.อย่าปล่อยให้ประวัติเช็คคืนมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ เช็คคืนที่เจ้าของธุรกิจสั่งจ่ายไป อาจแสดงถึง ความสามารถในการจัดการด้านการเงินหรือสภาพคล่อง ที่ไม่เพียงพอของธุรกิจ เพื่อไม่ให้ประวัติเช็คคืนมีผลต่อ การพิจารณาคำขอสินเชื่อ ควรหาคนที่ไว้ใจได้ดูแลเงิน หมุนเวียนในบัญชีของคุณให้ราบรื่น และหากพบว่ามี กระแสเงินสดไม่พอควรรีบดำเนินการติดต่อผู้รับเช็ค เพื่อขอผ่อนปรนระยะเวลาการชำระเงินใหม่และเปลี่ยน เช็คที่มีกำหนดเวลาที่สามารถจัดการได้ทันเวลา 3.อย่าปล่อยให้ประวัติเช็คคืนมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ เช็คคืนที่เจ้าของธุรกิจสั่งจ่ายไป อาจแสดงถึง ความสามารถในการจัดการด้านการเงินหรือสภาพคล่อง ที่ไม่เพียงพอของธุรกิจ เพื่อไม่ให้ประวัติเช็คคืนมีผลต่อ การพิจารณาคำขอสินเชื่อ ควรหาคนที่ไว้ใจได้ดูแลเงิน หมุนเวียนในบัญชีของคุณให้ราบรื่น และหากพบว่ามี กระแสเงินสดไม่พอควรรีบดำเนินการติดต่อผู้รับเช็ค เพื่อขอผ่อนปรนระยะเวลาการชำระเงินใหม่และเปลี่ยน เช็คที่มีกำหนดเวลาที่สามารถจัดการได้ทันเวลา เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

26 25 4. ความลับทางการค้าจะไม่ถูกเปิดเผยโดยธนาคาร มีข้อมูลหลายอย่างที่มีความสำคัญต่อการพิจารณา สินเชื่อ ( โดยเฉพาะข้อมูลการเดินบัญชีหลักที่ไม่ได้ เปิดในนามกิจการ) แต่ไม่ได้มีการนำเสนอเพื่อสนับสนุน การขอสินเชื่อ เนื่องจากเจ้าของธุรกิจหลายรายกลัว ความลับทางการค้าหรือทางภาษีเหล่านั้นรั่วไหล ในความ เป็นจริงคือ ธนาคารไม่สามารถนำเอกสารเหล่านี้เปิดเผย ให้กับบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ อีกทั้งหน่วยงานราชการ ( เช่น กรมสรรพากร ) มีวิธี ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เอกสารที่ไม่ สมบูรณ์ดังกล่าวในการอ้างอิงรายได้ 4. ความลับทางการค้าจะไม่ถูกเปิดเผยโดยธนาคาร มีข้อมูลหลายอย่างที่มีความสำคัญต่อการพิจารณา สินเชื่อ ( โดยเฉพาะข้อมูลการเดินบัญชีหลักที่ไม่ได้ เปิดในนามกิจการ) แต่ไม่ได้มีการนำเสนอเพื่อสนับสนุน การขอสินเชื่อ เนื่องจากเจ้าของธุรกิจหลายรายกลัว ความลับทางการค้าหรือทางภาษีเหล่านั้นรั่วไหล ในความ เป็นจริงคือ ธนาคารไม่สามารถนำเอกสารเหล่านี้เปิดเผย ให้กับบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ อีกทั้งหน่วยงานราชการ ( เช่น กรมสรรพากร ) มีวิธี ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เอกสารที่ไม่ สมบูรณ์ดังกล่าวในการอ้างอิงรายได้ เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

27 26 5. เอกสารทางการค้าของท่านมีมูลค่า จงเก็บมันไว้เสมอ เอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น บัญชีซื้อ/ขาย สำเนาใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เหล่านี้เป็นเอกสารที่อาจจำเป็นต้องใช้เพื่อ นำเสนอผลประกอบการต่อธนาคาร และจะจำเป็นมากขึ้น ใน กรณีที่ยอดหมุนเวียนบัญชีไม่สะท้อนรายได้ของธุรกิจที่ แท้จริง สามารถใช้เอกสารเหล่านี้ประกอบขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในแต่ละพื้นที่ กรุณาติดต่อผู้ดูแล ความสัมพันธ์ลูกค้าในพื้นที่ของท่านเพื่อปรึกษาถึงแนว ทางการนำมาใช้ก่อนทุกครั้ง 5. เอกสารทางการค้าของท่านมีมูลค่า จงเก็บมันไว้เสมอ เอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น บัญชีซื้อ/ขาย สำเนาใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เหล่านี้เป็นเอกสารที่อาจจำเป็นต้องใช้เพื่อ นำเสนอผลประกอบการต่อธนาคาร และจะจำเป็นมากขึ้น ใน กรณีที่ยอดหมุนเวียนบัญชีไม่สะท้อนรายได้ของธุรกิจที่ แท้จริง สามารถใช้เอกสารเหล่านี้ประกอบขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในแต่ละพื้นที่ กรุณาติดต่อผู้ดูแล ความสัมพันธ์ลูกค้าในพื้นที่ของท่านเพื่อปรึกษาถึงแนว ทางการนำมาใช้ก่อนทุกครั้ง เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

28 27 6. แหล่งรายได้และภาระหนี้สินรวมคือแหล่งที่มาของวงเงิน แม้ว่าบางครั้งหลักประกันจะมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ขอสินเชื่อ ธนาคารอาจอนุมัติวงเงินที่ต่ำกว่าที่ขอ เนื่องจากธนาคารไม่ได้ พิจารณาตามมูลค่าหลักประกันเพียงอย่างเดียว ธนาคารยังดู ภาระหนี้สินรวมหรือจำนวนเงินที่ท่านสามารถผ่อนชำระได้ใน ที่สุดด้วย ซึ่งความสามารถในการผ่อนชำระดังกล่าวก็ดูได้จาก แหล่งรายได้ของกิจการนั่นเอง 6. แหล่งรายได้และภาระหนี้สินรวมคือแหล่งที่มาของวงเงิน แม้ว่าบางครั้งหลักประกันจะมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ขอสินเชื่อ ธนาคารอาจอนุมัติวงเงินที่ต่ำกว่าที่ขอ เนื่องจากธนาคารไม่ได้ พิจารณาตามมูลค่าหลักประกันเพียงอย่างเดียว ธนาคารยังดู ภาระหนี้สินรวมหรือจำนวนเงินที่ท่านสามารถผ่อนชำระได้ใน ที่สุดด้วย ซึ่งความสามารถในการผ่อนชำระดังกล่าวก็ดูได้จาก แหล่งรายได้ของกิจการนั่นเอง เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

29 28 7. เตรียมพร้อมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การขอสินเชื่อที่ดีจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนเสมอ นอกเหนือจากเอกสารประกอบต่างๆ แล้ว สิ่งที่ท่านจำเป็นต้อง ทำคือ ประเมินแผนการทางการเงินของกิจการอย่างคร่าว ๆ เช่น ต้องการเงินเท่าไหร่ รายได้โดยประมาณต่อปีเป็นเท่าไหร่ สามารถใช้หลักประกันอะไรได้บ้าง ประเมินจากเงื่อนไขของแต่ ละธนาคารแล้วน่าจะได้วงเงินสักเท่าไหร่ ถ้าไม่พอมีแผนจะทำ อย่างไร สามารถชำระคืนได้หรือไม่ ภายในกี่ปี คำถามเหล่านี้จะ ช่วยในการเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการเรื่องขอสินเชื่อ 7. เตรียมพร้อมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การขอสินเชื่อที่ดีจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนเสมอ นอกเหนือจากเอกสารประกอบต่างๆ แล้ว สิ่งที่ท่านจำเป็นต้อง ทำคือ ประเมินแผนการทางการเงินของกิจการอย่างคร่าว ๆ เช่น ต้องการเงินเท่าไหร่ รายได้โดยประมาณต่อปีเป็นเท่าไหร่ สามารถใช้หลักประกันอะไรได้บ้าง ประเมินจากเงื่อนไขของแต่ ละธนาคารแล้วน่าจะได้วงเงินสักเท่าไหร่ ถ้าไม่พอมีแผนจะทำ อย่างไร สามารถชำระคืนได้หรือไม่ ภายในกี่ปี คำถามเหล่านี้จะ ช่วยในการเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการเรื่องขอสินเชื่อ เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

30 29 8. หลักประกันคือฟันเฟืองของการพิจารณาสินเชื่อ หลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับการขอสินเชื่อคือ สถานประกอบกิจการรองลงมา คือหลักประกันที่คุณมีไว้ในครอบครองแต่ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบ กิจการ อาทิ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร หลักประกัน บางชนิดอาจมี มูลค่าด้อยกว่าหลักประกันอื่น หรืออาจไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์ของแต่ละ ธนาคาร เหล่านี้ได้แก่ สิทธิการเช่า ที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีแต่ไม่ สมบูรณ์ เช่น โฉนดหลังแดง สค.1 ภบท.5 เป็นต้น ควรปรึกษากับธนาคารถึง นโยบายในการรับหรือไม่รับหลักประกันนั้นๆ รวมถึงวงเงินที่ให้ได้เทียบกับ มูลค่าหลักประกัน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง โดยทั่วไปวงเงินที่ ธนาคารอนุมัติให้จะอยู่ระหว่างร้อยละ 60-95 ของมูลค่าหลักประกัน 8. หลักประกันคือฟันเฟืองของการพิจารณาสินเชื่อ หลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับการขอสินเชื่อคือ สถานประกอบกิจการรองลงมา คือหลักประกันที่คุณมีไว้ในครอบครองแต่ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบ กิจการ อาทิ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร หลักประกัน บางชนิดอาจมี มูลค่าด้อยกว่าหลักประกันอื่น หรืออาจไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์ของแต่ละ ธนาคาร เหล่านี้ได้แก่ สิทธิการเช่า ที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีแต่ไม่ สมบูรณ์ เช่น โฉนดหลังแดง สค.1 ภบท.5 เป็นต้น ควรปรึกษากับธนาคารถึง นโยบายในการรับหรือไม่รับหลักประกันนั้นๆ รวมถึงวงเงินที่ให้ได้เทียบกับ มูลค่าหลักประกัน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง โดยทั่วไปวงเงินที่ ธนาคารอนุมัติให้จะอยู่ระหว่างร้อยละ 60-95 ของมูลค่าหลักประกัน เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

31 30 9. ไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้ ในการปล่อยสินเชื่อประเภทที่ไม่ใช้หลักประกัน ธนาคาร ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะผ่านการ อนุมัติได้ ก็จำเป็นต้องสูงกว่าการขอสินเชื่อทั่วไป ไม่ว่าจะ เรื่องประสบการณ์ ยอดหมุนเวียนบัญชี แม้ว่าการสมัครจะ รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่ากับสินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยที่คิดก็มักจะสูงกว่า (ประมาณร้อย ละ 13- 30 ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของวงเงินที่ ได้รับการอนุมัติ) ดังนั้นในกรณีที่มีหลักประกัน สิ่งที่ดีที่สุด คือเสนอหลักประกันประกอบการขอสินเชื่อ กรณีที่มี หลักประกันไม่พอ สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอ ใช้บริการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อได้เช่นกัน 9. ไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้ ในการปล่อยสินเชื่อประเภทที่ไม่ใช้หลักประกัน ธนาคาร ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะผ่านการ อนุมัติได้ ก็จำเป็นต้องสูงกว่าการขอสินเชื่อทั่วไป ไม่ว่าจะ เรื่องประสบการณ์ ยอดหมุนเวียนบัญชี แม้ว่าการสมัครจะ รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่ากับสินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยที่คิดก็มักจะสูงกว่า (ประมาณร้อย ละ 13- 30 ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของวงเงินที่ ได้รับการอนุมัติ) ดังนั้นในกรณีที่มีหลักประกัน สิ่งที่ดีที่สุด คือเสนอหลักประกันประกอบการขอสินเชื่อ กรณีที่มี หลักประกันไม่พอ สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอ ใช้บริการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อได้เช่นกัน เคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร

32 31 ตัวอย่างการขอสินเชื่อ

33 32 มูลค่าหลักประกัน (LTV 60%-150%) ระยะเวลาการชำระหนี้ (5-10 ปี) อัตราดอกเบี้ยธนาคาร (MRR, MLR, MOR) ภาระหนี้สินปัจจุบันของผู้ขอสินเชื่อ รายได้ปัจจุบันของผู้ขอสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ = ภาระที่ต้องจ่ายต่อเดือน รายได้สุทธิที่ได้รับต่อเดือน ปัจจัยที่ธนาคารพิจารณา

34 33 มูลค่าหลักประกัน (LTV 60%-150%) กรณีหลักประกัน 2,000,000 บาท ขอสินเชื่อ LTV 80% วงเงินกู้สูงสุด = 2,000,000 * 80% = 1,600,000 บาท ต้องการวงเงิน 1,000,000 บาท สามารถขอสินเชื่อได้ ตัวอย่างการขอสินเชื่อ

35 34 อัตราดอกเบี้ยธนาคาร (MRR, MLR, MOR) กรณีกู้เงิน 1,000,000 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ย 6.25% ผ่อนต่อเดือน 19,500 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ย 10% ผ่อนต่อเดือน 21,200 บาท ระยะเวลาการชำระหนี้ (5-10 ปี) กรณีกู้เงิน 1,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี ผ่อนต่อเดือน 19,500 บาท ระยะเวลา 10 ปี ผ่อนต่อเดือน 11,200 บาท ตัวอย่างการขอสินเชื่อ

36 35 รายได้สุทธิปัจจุบันของผู้ขอสินเชื่อ ขอวงเงิน 1,000,000 บาท ผ่อนต่อเดือน 19,500 บาท รายได้สุทธิต่อเดือน25,000 บาท สามารถกู้ได้ 1,000,000 บาท รายได้สุทธิต่อเดือน 10,000 บาท สามารถกู้ได้ 510,000 บาท ภาระหนี้สินปัจจุบันของผู้ขอสินเชื่อ ขอวงเงิน 1,000,000 บาท ผ่อนต่อเดือน 19,500 บาท ไม่มีภาระสินเชื่ออื่น สามารถกู้ได้ 1,000,000 บาท มีภาระสินเชื่ออื่นเดือนละ 10,000 บาท สามารถกู้ได้ 850,000 บาท ตัวอย่างการขอสินเชื่อ

37 36 Appendix

38 37 เคล็ดลับ 9 ประการ เพื่อการขอสินเชื่อ

39 38 เคล็ดลับการขอสินเชื่อ 1. เดิน Statement เหมือนการแนะนำตัวให้รู้จัก เป็นข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อ 2. การขอสินเชื่อเป็นเรื่องของเครดิตหรือความ น่าเชื่อถือจงรักษาไว้ให้ดีที่สุด 3. อย่าปล่อยให้มีประวัติเช็คคืนเพราะมีผลต่อ ประวัติการขอสินเชื่อ 4. ความลับทางการค้า ธนาคารจะไม่เปิดเผย

40 39 เคล็ดลับการขอสินเชื่อ 5. จงเก็บเอกสารทางการค้าไว้เพื่อใช้อ้างอิงได้ใน อนาคต 6. แหล่งรายได้และภาระหนี้สินรวมคือแหล่งที่มา ของวงเงิน 7. เตรียมวางแผนการเงินไว้ให้พร้อม 8. หลักประกันคือฟันเฟืองของการพิจารณาสินเชื่อ 9. ไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้

41 40 AEC สิ่งใหม่สำหรับ SMEs ไทย

42 41 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นการประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเพื่อให้เกิดความร่วมและความเป็นเสรีทางเศรษฐกิจในกลุ่ม ประเทศสมาชิก ASEAN ซึ่งมีกำหนดภายในปี พ.ศ. 2558 โดย ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบด้วย 1. ไทย6. ฟิลิปปินส์ 2. บรูไน7. มาเลเซีย 3. พม่า8. สิงคโปร์ 4. ลาว9. กัมพูชา 5. เวียดนาม10. อินโดนีเซีย AEC คืออะไร

43 42 ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง เป็นฐานการผลิตร่วม การลงทุนในอาเซียนทาได้โดยเสรี ความร่วมมือด้านการอำนวยความ สะดวกทางการค้า นำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสาเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มี ความได้เปรียบด้าน ราคา/คุณภาพ ตลาดใหญ่ขึ้น เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง ข้อดีกับธุรกิจ SMEs มีอะไรบ้าง ?

44 43 ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง เป็นฐานการผลิตร่วม การลงทุนในอาเซียนทาได้โดยเสรี ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน ต้นทุนของคู่แข่งอาจต่ำลง บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิตส่งบริษัทแม่ อาจถูก แย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการ ผลิต คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ผลกระทบกับธุรกิจ SMEs จะเป็นอย่างไร ?

45 44 Page 44 44


ดาวน์โหลด ppt 0 การวางแผนทางการเงิน. 1 หัวข้อการบรรยาย การวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 2. การหาแหล่งที่มาของเงินทุน 3. การใช้เงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google