งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๑๐ อังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ หลักสูตรโทสมาสเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (Toastmasters international ) เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมนุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๑๐ อังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ หลักสูตรโทสมาสเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (Toastmasters international ) เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมนุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๑๐ อังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ หลักสูตรโทสมาสเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (Toastmasters international ) เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมนุมชน ทุกวันอังคารที่ ๒, ๔ ของเดือน เวลา ๑๘. ๐๐ - ๒๐. ๓๐น. ที่ทำการ ที่ทำการ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ โรงพยาบาลรัตนเวช เลขที่ ๑๓๘ ถนนพระองค์ดำ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 0- ๕๕๒๑ - ๒๒๒๒ รวบรวมมาเผยแพร่ โดย ชมรมฝึกการพูด นเรศวร

2 ชมรมฝึกการพูดนเรศวร พิษณุโลก เริ่มก่อตั้งปี พ. ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๐ โดยการฝึกทุกครั้งจะมีกิจกรรมรายงานหรือวิจารณ์ การใช้ภาษาไทย เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจัดไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกฝน เพื่อเป็นการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ คณะทำงาน มีความเห็นว่า สมควรเชิญวิทยากรของชมรมฯ มาให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษาไทยทุกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มการฝึกประจำวัน ด้วยหวังประโยชน์ไว้ว่า จะ เป็นการตักเตือนหรือเฝ้าระวังความเสียหายทางวัฒนธรรมภาษาไทยได้บ้าง.. ไม่มากก็ น้อย.. บทความของคณะวิทยากร หรือ สมาชิกชมรมฯ เพื่อเผยแพร่ เป็นวิทยาทาน สำหรับการฝึกทักษะการอ่าน, การคิด และ สร้างความจำ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับฝึกการพูด ของทุกคน รู้ไว้.. ใช้คิด ก่อนพูด

3 กิจกรรมครั้งที่ ปีที่ http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/a219.jpg

4 “ คำพูดที่ปราศจากความคิด เปรียบ เหมือนใบเรือที่ไร้ลมพัดพา ” เผยแพร่โดยคุณจันทิมา แก้วเมืองเพชร ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ คณะที่ปรึกษา ประธานชมรม คณะที่ปรึกษา ประธานชมรม ผศ. ดร. ชิงชัย สุทธะพินทุ นพ. อุดม วาริทนันท์ เลขานุการ อ. ธนู พิณพาทย์ เลขานุการ คุณ รสสุคนธ์ ศรีอ่อน ผช. เลขานุการ อ. ศีลธรรม ศรีสุข ผช. เลขานุการ คุณ มนฤดี ด้วงสงกาประชาสัมพันธ์ คุณพิสิทธิ์ ตันติโชติเมธี คุณพิกุล แกล้วกสิกิจปฎิคม คุณสุพัชราภรณ์ ปัญญาวงศ์ คุณเสน่ห์ แก้ว กำพล คุณณัฐณิชา - คุณสุรศักดิ์ แก้วมุงเมือง เหรัญญิก เหรัญญิก คุณอุบล สิงหเดช ผช. เหรัญญิก ผช. เหรัญญิก คุณสุดา จันทะวงค์ ทุกวันอังคารที่ ๒, ๔ ของเดือน เวลา ๑๘. ๐๐ - ๒๐. ๓๐ น. ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ รพ. รัตนเวช เลขที่ ๑๓๘ ถ. พระองค์ดำ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ๐ - ๕๕๒๑ - ๒๒๒๒ พระครูนิทัศน์ปุญญากร พระมหาวรายุทธ ยโสธโร ดร. ชิงชัย สุทธะพินทุ นพ. อุดม วาริทนันท์ อ. ธนู พิณพาทย์ ดร. ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ อ. ศีลธรรม ศรีสุข คุณสุรศักดิ์ หาญเจริญพนา คุณเชิดชัย กันทะวงศ์ คุณจันทิมา แก้วเมืองเพชร คุณถาวร แสงประเสริฐ คุณศรัทธา เสมามิ่ง คุณไพโรจน์ ปัญจวรานนท์ คุณชัชวาล กุลสุวรรณ คุณสมิง ทองเพชร คุณสมบูรณ์ สวัสดิ์วงษ์ คุณณัฐวรรณ แสนหาญสิริกุล เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้ ถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็น “ พระบิดา แห่งการ อนุรักษ์มรดกไทย ” นอกเหนือจาก ที่ในปี ดังกล่าวเป็น “ ปีแห่งการส่งเสริม การใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้อง ” วิทยากร ของชมรม ฝึกการพูดนเรศวรหลายท่าน เป็นอดีตครู ภาษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง มีประสบการณ์เรื่อง ภาษาไทย มาตลอดชีวิต จึงอยากเชิญชวนทุก ท่านอ่าน ภาษาน่ารู้ เพื่อช่วยกัน จรรโลง และผดุง วัฒนธรรม “ ภาษาไทย ” ที่งดงาม เป็นการ เดินตามรอยพระยุคลบาทวิธีหนึ่ง ในปี มหามงคลดังกล่าว... ฉบับนี้เสนอคำ ว่า.. ข้อคิด ล่วม น. = เครื่องสำหรับใส่หมากพลูบุหรี่ ส่วนมากทำด้วยผ้า มีใบปก เป็นของใช้โบราณ แต่ที่ทำด้วยโลหะก็มี, ถ้าเป็นของเจ้านายเรียกว่า พระล่วม, สำหรับใส่ยา เรียกว่า ล่วมยา


ดาวน์โหลด ppt ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๑๐ อังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ หลักสูตรโทสมาสเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (Toastmasters international ) เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมนุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google