งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ.  ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร  อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมดังกล่าว  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตัวเด็ก  ครอบครัว  สังคม – โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ.  ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร  อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมดังกล่าว  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตัวเด็ก  ครอบครัว  สังคม – โรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ

2  ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร  อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมดังกล่าว  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตัวเด็ก  ครอบครัว  สังคม – โรงเรียน เพื่อน สภาพแวดล้อม สื่อ

3  ขนาดร่างกาย ความผิดปกติของร่างกาย  โรคและความผิดปกติของสมอง เช่น  ลมชัก ซึมเศร้า สมาธิสั้น การเรียนรู้บกพร่อง โรคดื้อ เชาวน์ปัญญาต่ำ  ลักษณะนิสัย พื้นอารมณ์ หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย มองโลกแง่ร้าย ไม่เห็นคุณค่าใน ตนเอง ขาดการยับยั้งชั่งใจ  มีความประพฤติเกเรตามเกณฑ์วินิจฉัยแยก โรคทางจิตเวช  ก้าวร้าวต่อคนและสัตว์ - ทำลาย สิ่งของ  หลอกลวง ลักขโมยไม่เผชิญหน้า - ละเมิดฎ เกณฑ์

4  รูปแบบการเลี้ยงดู แบบเข้มงวด ปล่อยปละละเลย  การฝึกวินัยที่ใช้การลงโทษ  ความขัดแย้งของครอบครัว หรือการแยกกัน  การเป็นแบบอย่างไม่ดีของพ่อแม่พี่น้อง  การใช้ความรุนแรง หรือทอดทิ้ง  ความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับเด็ก

5  โรงเรียน  การเข้าเรียน  ผลการเรียน  เพื่อน  การถูกเพื่อนปฏิเสธ ถูกกลั่นแกล้ง  คบเพื่อนไม่ดี  สภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสม – มั่วสุม กดดัน การ เรียนรู้  สื่อ ตัวแบบไม่เหมาะสม

6  ทฤษฎีโครงสร้างของจิต Sigmund Freud  ประกอบด้วย Id Ego Superego  เมื่อ Ego ไม่สามารถทำตาม Id ได้เพราะขัดกับ Superego จึงวิตกกังวล เครียด และผลักดันเป็น กลไกป้องกันตนเอง Defense Mechanism  เก็บกด - เลียนแบบ - แสดงพฤติกรรม ตรงข้าม  ตำหนิผู้อื่น - ถดถอย - ทดแทน - แทนที่

7  ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ ๕ ขั้น Abraham Maslow  ขั้นที่ ๑ ความต้องการทางร่างกาย  ขั้นที่ ๒ ความมั่นคงปลอดภัย  ขั้นที่ ๓ ความรักความเป็นเจ้าของ  ขั้นที่ ๔ ความภูมิใจในตนเอง  นับถือตนเอง ประสพความสำเร็จ  ได้รับยกย่อง มีชื่อเสียง  ขั้นที่ ๕ ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  ความต้องการรู้และเข้าใจ  ความต้องการทำสิ่งที่ดีงาม

8  ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก Ivan Pavlov  ทดลองกับสุนัข โดยให้อาหารพร้อมกับการสั่น กระดิ่งแล้วน้ำลายไหล  US + CS = CR  ทฤษฎีการเสริมแรง B.F.Skinner  ทดลองกับหนู เมื่อกดคานแล้วได้อาหาร  A -------> B -------> C

9  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม Bandura  พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ  ตัวแบบ ได้แก่ คน สัญลักษณ์  กระบวนการสังเกต ได้แก่  การตั้งใจ  การจดจำ  การนำมาแสดงเป็นพฤติกรรม  การจูงใจ

10  ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ Sigmund Freud  ขั้นปาก อายุเกิดถึง ๑๘ เดือน การดูด การกิน ( สูบ บุหรี่ กินจุ พูดนินทา )  ขั้นทวารหนัก ๑๘ เดือน – ๓ ปี การขับถ่าย ( เจ้า ระเบียบ รก สุรุ่ยสุร่าย ตระหนี่ ขี้หึง )  ขั้นอวัยวะสืบพันธุ์ ๓ – ๕ ปี เด็กชายรักแม่ อิจฉา พ่อจึงเลียนแบบพ่อ ( รักร่วมเพศ )  ระยะแฝง ๖ – ๑๒ ปี เล่นกับเพศเดียวกัน เริ่ม ปรับตัวสู่วัยผู้ใหญ่  ระยะพึงพอใจเพศตรงข้าม ๑๒ – ๒๐ ปี ความเป็น ตัวของตัวเอง

11  ทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson ๘ ขั้น  ความรู้สึกไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ เกิด – ๒ ปี  ความเชื่อมั่นในตัวเองหรือระแวงสงสัย ๒ – ๓ ปี  ความคิดริเริ่มหรือความรู้สึกผิด ๓ – ๕ ปี  ความขยันหมั่นเพียรหรือความรู้สึกต่ำต้อย ๖ - ๑๒ ปี  ความมีเอกลักษณ์หรือสับสนในบทบาทของตน ๑๒ – ๑๗ ปี  เลียนแบบบุคคลอื่น เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ คล้อยตามเพื่อน  ความรู้สึกว่ามีเพื่อนหรือรู้สึกอ้างว้าง ๑๗ – ๒๑ ปี

12  ทฤษฎีจริยธรรม Kohlberg มี ๓ ระดับ ๖ ขั้นตอน  ระดับที่ ๑ บุคคลยึดตนเองในการตัดสินการ กระทำ ๒ – ๑๐ ปี  ขั้นที่ ๑ หลักการเชื่อฟังคำสั่งและหลีกเลี่ยงการถูก ลงโทษ  ขั้นที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัล  ระดับที่ ๒ บุคคลเรียนรู้ที่จะกระทำตามกฎเกณฑ์ ๑๐ – ๑๖ ปี  ขั้นที่ ๓ หลักการทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ  ขั้นที่ ๔ หลักการทำตามหน้าที่ทางสังคม กฎหมาย  ระดับที่ ๓ บุคคลตัดสินตามความคิดและเหตุผล ของตนเอง ๑๖ + ปี  ขั้นที่ ๕ หลักการทำตามคำมั่นสัญญา  ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล


ดาวน์โหลด ppt อรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ.  ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร  อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมดังกล่าว  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตัวเด็ก  ครอบครัว  สังคม – โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google