งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนด วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาประสิทธิ์ภาพชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 ที่ พัฒนาขึ้น

3 สมมติฐานของการวิจัย ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐาน ของการวิจัย ดังนี้ 1. คุณภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ และใบงานทดลองที่ พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับดีมาก 2. ชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f548 ที่ได้เรียนโดยใช้ชุดการสอน ปฏิบัติ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิ ภาพที่กำหนด (E 1 /E 2 ) สูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด

4 แบบแผนการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากทำ การทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 การวิเคราะห์คุณภาพของการประเมินชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ที่ได้จากการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน

5 แบบแผนการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากทำ การทดสอบ กลุ่มทดสอบ ก่อน เรียนด้วย ชุด ทดลอง ทดสอบ หลัง กลุ่ม ตัวอย่าง T1XT2 T1 = กลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะทำการเรียนด้วยชุด ทดลอง X = ให้ผู้เรียน เรียนจากชุดทดลองในแต่ละใบ ทดลองพร้อมทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังจบ การ เรียนทดลองในใบงานนั้น หลังจากผู้เรียนทำการ เรียนทดลองครบทุกใบงานแล้ว ทำการทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนทดลอง T2 = โดยใช้แบบทดสอบรวมวัดผลชุดเดียวกับ การวัดผลก่อนเรียน โดยเว้นระยะ

6 ผลการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของการประเมิน ชุดการสอนปฏิบัติ และใบงานชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ที่ได้ จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน รายการประเมินจากผู้เชียว ชาญ ระดับ คุณภา พ S.D การวิเคราะห์คุณภาพของ ชุดการสอนปฏิบัติ 4.600.46 ดีมาก การวิเคราะห์คุณภาพของ ใบงาน 4.670.40 ดีมาก

7 ในการหาค่าประสิทธิภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ที่ได้ผลตามตารางที่ 3 จากทำแบบทดสอบ ดังนี้ ชุดแบบทดสอบระหว่าง เรียน จำนวน ผู้ทำ แบบทด สอบ คะแนน เต็ม คะแน นรวม ที่ได้ คะแนน เฉลี่ย ร้อย ละ 122101848.3683.64 222101727.8278.18 322101798.1481.36 4545 22 10 181 188 8.23 8.54 82.27 85.45 รวม 22505090441.09 82.18 แบบทดสอบ ก่อนเรียน 22505050322.86 45.72 แบบทดสอบ หลังเรียน 225089540.6882.84

8 รายการ ร้อย ละ เกณฑ์ การ ประเมิน คะแนนจากการทำแบบทดสอบ ระหว่างการทดลอง (E 1 ) 22 41. 09 82. 18 80 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ รวม (E 2 ) 22 40. 68 81. 36 80 แสดงประสิทธิภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 กลุ่มตัวอย่าง คะแนนจากแบบทดสอบ ใน ระหว่างใช้ชุดทดลองระหว่างเรียนแล้วทำแบบทดสอบได้ คะแนนรวมเฉลี่ย 41.09 คิดเป็นร้อยละ 82.18 และทำ แบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนครบทุกการทดลอง โดยเว้น ระยะทำแบบทดสอบรวมหลังใช้ชุดทดลองได้คะแนนรวม เฉลี่ย 40.68 คิดเป็นร้อยละ 81.36 ดังนั้นประสิทธิภาพของ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เท่ากับ 82.18/81.36 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

9 การทดสอบ N S.D. t ก่อนใช้ชุดการสอนปฏิบัติ 22 22. 86 5.0 2 11.91** หลังใช้ชุดการสอนปฏิบัติ 2240. 68 3.6 3 **P<0.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากค่า t คำนวณเท่ากับ 11.91 มากกว่า ค่า t จากตารางที่ df=21, = 0.01 ซึ่งมี ค่าเท่ากับ 2.578 แสดงว่าผลของคะแนน สอบก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่ม ตัวอย่างมีความแตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ 0.01

10 การประเมินระดับคุณภาพของ ชุด ทดลอง และใบงานอยู่ในระดับดีมาก การหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยทดสอบค่าทาง สถิติที t-test โดยทำการเปรียบเทียบจาก คะแนนที่ได้จากก่อนเรียน และการทดสอบ หลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลของ คะแนนการทดสอบที่เรียนใช้ใบงานร่วมกับ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 เมื่อพิจารณาทางด้าน ประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมุติฐาน ไว้ 80/80


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google