งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนด วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาประสิทธิ์ภาพชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 ที่ พัฒนาขึ้น

3 สมมติฐานของการวิจัย ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐาน ของการวิจัย ดังนี้ 1. คุณภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ และใบงานทดลองที่ พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับดีมาก 2. ชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f548 ที่ได้เรียนโดยใช้ชุดการสอน ปฏิบัติ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิ ภาพที่กำหนด (E 1 /E 2 ) สูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด

4 แบบแผนการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากทำ การทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 การวิเคราะห์คุณภาพของการประเมินชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ที่ได้จากการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน

5 แบบแผนการดำเนินการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากทำ การทดสอบ กลุ่มทดสอบ ก่อน เรียนด้วย ชุด ทดลอง ทดสอบ หลัง กลุ่ม ตัวอย่าง T1XT2 T1 = กลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะทำการเรียนด้วยชุด ทดลอง X = ให้ผู้เรียน เรียนจากชุดทดลองในแต่ละใบ ทดลองพร้อมทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังจบ การ เรียนทดลองในใบงานนั้น หลังจากผู้เรียนทำการ เรียนทดลองครบทุกใบงานแล้ว ทำการทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนทดลอง T2 = โดยใช้แบบทดสอบรวมวัดผลชุดเดียวกับ การวัดผลก่อนเรียน โดยเว้นระยะ

6 ผลการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของการประเมิน ชุดการสอนปฏิบัติ และใบงานชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ที่ได้ จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน รายการประเมินจากผู้เชียว ชาญ ระดับ คุณภา พ S.D การวิเคราะห์คุณภาพของ ชุดการสอนปฏิบัติ ดีมาก การวิเคราะห์คุณภาพของ ใบงาน ดีมาก

7 ในการหาค่าประสิทธิภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ที่ได้ผลตามตารางที่ 3 จากทำแบบทดสอบ ดังนี้ ชุดแบบทดสอบระหว่าง เรียน จำนวน ผู้ทำ แบบทด สอบ คะแนน เต็ม คะแน นรวม ที่ได้ คะแนน เฉลี่ย ร้อย ละ รวม แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน

8 รายการ ร้อย ละ เกณฑ์ การ ประเมิน คะแนนจากการทำแบบทดสอบ ระหว่างการทดลอง (E 1 ) คะแนนจากการทำแบบทดสอบ รวม (E 2 ) แสดงประสิทธิภาพของชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 ประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 กลุ่มตัวอย่าง คะแนนจากแบบทดสอบ ใน ระหว่างใช้ชุดทดลองระหว่างเรียนแล้วทำแบบทดสอบได้ คะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ และทำ แบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนครบทุกการทดลอง โดยเว้น ระยะทำแบบทดสอบรวมหลังใช้ชุดทดลองได้คะแนนรวม เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ดังนั้นประสิทธิภาพของ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เท่ากับ 82.18/81.36 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

9 การทดสอบ N S.D. t ก่อนใช้ชุดการสอนปฏิบัติ ** หลังใช้ชุดการสอนปฏิบัติ **P<0.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากค่า t คำนวณเท่ากับ มากกว่า ค่า t จากตารางที่ df=21, = 0.01 ซึ่งมี ค่าเท่ากับ แสดงว่าผลของคะแนน สอบก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่ม ตัวอย่างมีความแตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ 0.01

10 การประเมินระดับคุณภาพของ ชุด ทดลอง และใบงานอยู่ในระดับดีมาก การหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยทดสอบค่าทาง สถิติที t-test โดยทำการเปรียบเทียบจาก คะแนนที่ได้จากก่อนเรียน และการทดสอบ หลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลของ คะแนนการทดสอบที่เรียนใช้ใบงานร่วมกับ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 เมื่อพิจารณาทางด้าน ประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมุติฐาน ไว้ 80/80


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development ประเสริฐ กลมภพตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google