งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 44/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 44/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 44/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  " บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ก " หมายความว่า บ่อที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำที่กินพืชเป็น อาหารทุกชนิด ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม  " บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ข " หมายความว่า บ่อที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำที่กินเนื้อเป็น อาหารทุกชนิดหรือสัตว์น้ำอื่นๆที่กินทั้งเนื้อและ พืชเป็นอาหาร ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม  " บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ค " หมายความว่า บ่อที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด ซึ่ง มีการใช้น้ำสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ก - สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อ ลิตร - ค่า BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ข - ค่า pH ต้องมีค่าระหว่าง 6.5-8.5 - สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อ ลิตร - ค่า BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร - แอมโมเนีย ต้องมีค่าไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัม ไนโตรเจนต่อลิตร - ฟอสฟอรัสรวม ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัสต่อลิตร - ไนโตรเจนรวมต้องไม่เกิน 4 มิลลิกรัมไนโตรเจน ต่อลิตร

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ค ที่มีพื้นที่ต่ำกว่า 10 ไร่ - ค่า pH มีค่าระหว่าง 6.5-8.5 - สภาพนำไฟฟ้าที่ 25 องศาเซลเซียส มีค่าไม่เกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ค ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป - ค่า pH ต้องมีค่าระหว่าง 6.5-8.5 - สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อ ลิตร - ค่า BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร - แอมโมเนีย ต้องมีค่าไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ - ฟอสฟอรัสรวม ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัสต่อลิตร - ไนโตรเจนรวมต้องไม่เกิน 4 มิลลิกรัมไนโตรเจน ต่อลิตร - สภาพนำไฟฟ้าที่ 25 องศาเซลเซียส มีค่าไม่เกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร  การเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจสอบให้เก็บแบบ จ้วง จากจุดที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ควบคุมการระบายน้ำทิ้งไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่ กำหนด

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 44/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google