งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดีสำคัญใน สมัยอยุธยา ตอนกลาง. ๑. กาพย์มหาชาติ ( พัฒนาจากมหาชาติคำ หลวง ) - ประพันธ์โดย พระเจ้าทรง ธรรม - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภท ร่าย เพื่อสวดให้ประชาชนฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดีสำคัญใน สมัยอยุธยา ตอนกลาง. ๑. กาพย์มหาชาติ ( พัฒนาจากมหาชาติคำ หลวง ) - ประพันธ์โดย พระเจ้าทรง ธรรม - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภท ร่าย เพื่อสวดให้ประชาชนฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณคดีสำคัญใน สมัยอยุธยา ตอนกลาง

2 ๑. กาพย์มหาชาติ ( พัฒนาจากมหาชาติคำ หลวง ) - ประพันธ์โดย พระเจ้าทรง ธรรม - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภท ร่าย เพื่อสวดให้ประชาชนฟัง

3 ๒. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ( ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ) - ประพันธ์โดย พระโหราธิบดี - ใช้คำประพันธ์ร้อยแก้ว เพื่อบันทึกเหตุการณ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนต้น ตามพระราชโองการของสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช

4 ๓. จินดามณี เล่มที่ ๑ ( แบบเรียนภาษาไทยฉบับแรก ) - ประพันธ์โดย พระโหราธิบดี - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทต่างๆ เช่น ฉันท์ ร่าย เป็นต้น เพื่อเป็นตำราเรียนฉันทลักษณ์

5 ๔. สมุทรโฆษคำฉันท์ ( ตอนต้นและ ตอนกลาง ) - ประพันธ์โดยพระมหาราชครู สมเด็จพระ นารายณ์มหาราช และสมเด็จพระมหาสมณ เจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส - ใช้คำประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทคำฉันท์ ( มีกาพย์ด้วย ) เพื่อใช้เล่นหนัง ใหญ่

6 ๕. โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง คือ โคลงท้าวทศ รถสอนพระราม โคลงพาลีสอนน้องและ โคลงราชสวัสดิ์ ๖๓ โคลง - พระนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภท โคลงสี่ สุภาพ โคลงทศรถสอนพระราม เพื่อสั่งสอน กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ โคลงพาลีสอนน้อง เพื่อสั่งสอนข้าราชการ โคลงราชสวัสดิ์ เพื่อสั่งสอนข้าราชการใน รายละเอียดกว่าเรื่องพาลีสอน น้อง

7 ๖. เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรี อยุธยา - พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอน เพลงยาว เพื่อทำนายอนาคตของกรุงศรี อยุธยา

8 ๗. โคลงกวีโบราณ จำนวน ๒๕ บท ( ต้นฉบับสูญหาย ) - กวีต่างๆ ในสมัยสมเด็พระนารายณ์ เช่น พระ เทวี พระเจ้าล้านช้าง พระ เยาวราช - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง มีโคลงประเภท ต่างๆ เช่น โคลงกระทู้ ชนิดต่างๆ เพื่อแสดงฝีปากการแต่งโคลง โบราณ

9 ๘. เสือโคคำฉันท์ - ประพันธ์โดยพระมหาราช ครู - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทฉันท์ เพื่อทดลองใช้ฉันท์แต่งเรื่อง นิทาน

10 ๙. โคลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช - ประพันธ์โดย พระ ศรีมโหสถ - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อยอพระเกียรติพระนารายณ์ มหาราช

11 ๑๐. กาพย์ห่อโคลงพระ ศรีมโหสถ - ประพันธ์โดย พระศรีมโหสถ - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์ ห่อโคลง เพื่อบันทึกความเป็นอยู่ของ ชาวกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช

12 ๑๑. โคลงนิราศ นครสวรรค์ - ประพันธ์โดย พระ ศรีมโหสถ - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทร่ายสุภาพ ๑ บท และ โคลงสี่สุภาพ ๖๙ บท เพื่อ บันทึกการเดินทาง

13 ๑๒. โคลงอักษรสามหมู่ - ประพันธ์โดย พระศรีมโหสถ - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่ สุภาพที่เป็นกลโคลง มีชื่อว่า ตรีพิธประดับ ( ตรีเพชรประดับ ) เพื่อแสดงแบบการแต่ง กลโคลง

14 ๑๓. คำฉันท์ดุษฏีสังเวยกล่อม ช้าง - ประพันธ์โดย ขุนเทพกระวี - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทคำ ฉันท์ เพื่อกล่อมช้างเผือกที่ได้มาในรัชกาล สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

15 ๑๔. โคลงกำสรวลศรี ปราชญ์ - แต่งโดย ศรี ปราชญ์ - ใช้คำประพันธ์ ร้อย กรอง ประเภทโคลงสี่ สุภาพ เพื่อแสดง ปฏิภาณของผู้แต่ง

16 ๑๕. อนิรุทธ์คำฉันท์ - ประพันธ์โดย ศรีปราชญ์ - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทฉันท์ เพื่อแต่งนิทานที่มีที่มาจากคัมภีร์วิษณุ ปุราณะ

17 ๑๖. โคลงนิราศหริภุญชัย - ไม่ปรากฏหลักฐานผู้แต่ง - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่ สุภาพ ( เดิมเป็นโคลงลาวก่อน ) เพื่อ บันทึกการเดินทาง

18 ๑๗. โคลงดั้นทวาทศมาส - ประพันธ์โดย พระเยาวราช และขุนนาง ๓ คน - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลง ดั้นวิวิธมาลี มีร่ายสุภาพท้าย ๑ บท

19

20 โดย - นายศิรวัชร จรัสโชค เลขที่ ๒ - นายนพกร วงศ์หนองเตย เลขที่ ๓ - นายปิยวิช ตันบุรินทร์ทิพย์ เลขที่ ๗ - นายธฤต วิประกษิต เลขที่ ๑๓ - นายวริศ ศรีทรัพย์ เลขที่ ๓๑ - นายนพวงศ์ อานุภาพเสถียร เลขที่ ๓๗ - นายกันต์ชญานิน ตันปิชาติ เลขที่ ๓๘


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดีสำคัญใน สมัยอยุธยา ตอนกลาง. ๑. กาพย์มหาชาติ ( พัฒนาจากมหาชาติคำ หลวง ) - ประพันธ์โดย พระเจ้าทรง ธรรม - ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภท ร่าย เพื่อสวดให้ประชาชนฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google