งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ ประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน Prime Minister ’ s Operation Centre ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ ประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน Prime Minister ’ s Operation Centre ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ ประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน Prime Minister ’ s Operation Centre ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี E-mail : renu@thaigov.go.th renu@thaigov.go.th

2 PMOC อดีตปัจจุบัน อนาคต อนาคต

3 3 มิติใหม่ของการปฏิรูปการบริหาร ราชการ ประชาชน ประชาชน ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลอย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลอย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทันที เช่น กรณีน้ำท่วม เป็นต้น ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทันที เช่น กรณีน้ำท่วม เป็นต้น ระบบราชการ ระบบราชการ ทำให้การบริหารจัดการและการบริการประชาชนมี ประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ทำให้การบริหารจัดการและการบริการประชาชนมี ประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริหาร ผู้บริหาร สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็น พื้นฐานในการ สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็น พื้นฐานในการ การตัดสินใจ การตัดสินใจ กำหนดนโยบาย กำหนดนโยบาย วางแผน วางแผน บริหาร บริหาร สั่งการ สั่งการ แก้ไข ปัญหา แก้ไข ปัญหา

4 4 พ. ศ.2522 : รัฐบาลพลเอกเกรียง ศักดิ์ ชมะนันท์ พ. ศ.2522 : รัฐบาลพลเอกเกรียง ศักดิ์ ชมะนันท์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการหนึ่งในสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี พ. ศ.2531 : รัฐบาลพลเอกชาติ ชาย ชุณหะวัณ พ. ศ.2531 : รัฐบาลพลเอกชาติ ชาย ชุณหะวัณ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ (NOC : National Operation Centre) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ (NOC : National Operation Centre) ความเป็นมาของ PMOC

5 5 นายกรัฐมนตรีได้ปรารภในที่ประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 6 ก. ย.2545 สรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรีได้ปรารภในที่ประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 6 ก. ย.2545 สรุปได้ว่า “ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมี ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ภาค ราชการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ ใช้ในการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้ สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ของประเทศเมื่อวันที่ 1 ต. ค. 2545 โดยที่โลก ในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้ พรมแดน ข้อมูลที่สำคัญ จำเป็นและทันสมัย ทัน ต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร ที่จะใช้เพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการ ” “ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมี ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ภาค ราชการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ ใช้ในการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้ สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ของประเทศเมื่อวันที่ 1 ต. ค. 2545 โดยที่โลก ในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้ พรมแดน ข้อมูลที่สำคัญ จำเป็นและทันสมัย ทัน ต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร ที่จะใช้เพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการ ” ความเป็นมาของ PMOC ( ต่อ )

6 การดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี (PMOC) สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ 1 (2545-2547)

7 7 - คณะอนุกรรมการจัดทำระบบเครือข่ายของศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจของศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรของศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรีและติดตาม การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง - คณะอนุกรรมการจัดทำระบบเครือข่ายสื่อสารสำหรับ หน่วยราชการไทย ในต่างประเทศ ในต่างประเทศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 6 คณะ

8 8 ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลของ คณะอนุกรรมการต่างๆ

9 9 Portal of Governance Information Integration of Governance Information Governance Knowledge Based System Governance Decision Support System  National Information and Command Center  Data Visualization  Decision Support Simulation Modeling  Situation Forecasting  Intelligent Real-time Warnings/Alerts  Governance Data Warehousing  Data Mining  Cross Sector Analysis  Multidisciplinary Analysis  Governance Knowledge Based System  Clustering & Integrating of Executive Information  Ministerial Data Warehousing  Government Data Exchange (GDX)  Automatics Real-time Warnings/Alerts  Portal of Executive Information  Universal Single Sign On  Static and Dynamic Information  Manual Real-time Warnings/Alerts  Highly Secure Information Accessing September 30, 2003.March 31, 2004. September 30, 2004.March 31, 2005. การจัดทำ PMOC Roadmap ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4

10 10 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี / กระทรวง / กรม PMOC MLOC MOC MOC กต. MOC MOC มท. MOC DOC EOC DOC POC DOC PLOC DOC

11 11 การดำเนินงาน PMOC ในปัจจุบัน ระบบ PMOC Portal ระบบ PMOC Portal ระบบ GIS Operation ( ประยุกต์ใช้ Google Earth) ระบบ GIS Operation ( ประยุกต์ใช้ Google Earth) ระบบติดตามงานโครงการของรัฐบาล (Project Monitoring) ระบบติดตามงานโครงการของรัฐบาล (Project Monitoring) ระบบติดตามและรักษาความปลอดภัยของ ประเทศด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต (CCTV & IP CCTV) ระบบติดตามและรักษาความปลอดภัยของ ประเทศด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต (CCTV & IP CCTV) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของ สลน. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของ สลน. อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และ ระบบการนำเสนอต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และ ระบบการนำเสนอต่างๆ

12 12 PMOC ในอนาคต PMOC ในอนาคต โครงสร้างใหม่ ในการทำงาน โครงสร้างใหม่ ในการทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย การจ้างพิเศษ การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย การจ้างพิเศษ การปรับปรุงระบบ GIS Operation Center ให้มีข้อมูลในมิติอื่นๆ การปรับปรุงระบบ GIS Operation Center ให้มีข้อมูลในมิติอื่นๆ การบูรณาการข้อมูลกับส่วนราชการ ต่างๆ การบูรณาการข้อมูลกับส่วนราชการ ต่างๆ การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และ ทันต่อ ความต้องการผู้บริหาร เช่น การซื้อ หรือ จ้างนำเข้าข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น ระบบข่าวผ่านมือถือ หรือ ระบบ Tracking ที่จะติดตามหน่วยปฏิบัติงาน แบบ Real Time เป็นต้น การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และ ทันต่อ ความต้องการผู้บริหาร เช่น การซื้อ หรือ จ้างนำเข้าข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น ระบบข่าวผ่านมือถือ หรือ ระบบ Tracking ที่จะติดตามหน่วยปฏิบัติงาน แบบ Real Time เป็นต้น

13 ถาม – ตอบ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ ประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน Prime Minister ’ s Operation Centre ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google