งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prime Minister’s Operation Centre

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prime Minister’s Operation Centre"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prime Minister’s Operation Centre
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี Prime Minister’s Operation Centre นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน

2 อดีต ปัจจุบัน อนาคต PMOC

3 มิติใหม่ของการปฏิรูปการบริหารราชการ
ประชาชน ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทันที เช่น กรณีน้ำท่วม เป็นต้น ระบบราชการ ทำให้การบริหารจัดการและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริหาร สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ การตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางแผน  บริหาร  สั่งการ  แก้ไขปัญหา

4 ความเป็นมาของ PMOC พ.ศ.2522 : รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2531 : รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ (NOC : National Operation Centre)

5 ความเป็นมาของ PMOC (ต่อ)
นายกรัฐมนตรีได้ปรารภในที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2545 สรุปได้ว่า “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ภาคราชการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของประเทศเมื่อวันที่ 1 ต.ค โดยที่โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ข้อมูลที่สำคัญ จำเป็นและทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร ที่จะใช้เพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการ”

6 การดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 1 (2545-2547)

7 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 6 คณะ
- คณะอนุกรรมการจัดทำระบบเครือข่ายของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - คณะอนุกรรมการจัดทำสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีและติดตาม การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง - คณะอนุกรรมการจัดทำระบบเครือข่ายสื่อสารสำหรับหน่วยราชการไทย ในต่างประเทศ

8 ผลการดำเนินงานด้านข้อมูลของคณะอนุกรรมการต่างๆ

9 Governance Information
การจัดทำ PMOC Roadmap ขั้นที่4 National Information and Command Center Data Visualization Decision Support Simulation Modeling Situation Forecasting Intelligent Real-time Warnings/Alerts ขั้นที่3 Governance Data Warehousing Data Mining Cross Sector Analysis Multidisciplinary Analysis Governance Knowledge Based System ขั้นที่2 Clustering & Integrating of Executive Information Ministerial Data Warehousing Government Data Exchange (GDX) Automatics Real-time Warnings/Alerts ขั้นที่1 Governance Decision Support System Portal of Executive Information Universal Single Sign On Static and Dynamic Manual Real-time Warnings/Alerts Highly Secure Information Accessing Governance Knowledge Based System Integration of Governance Information Portal of Governance Information September 30, 2003. March 31, 2004. September 30, 2004. March 31, 2005.

10 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/กรม
EOC EOC DOC MOC MOC MOC กต. DOC PMOC MOC MOC มท. DOC MOC MLOC DOC DOC DOC POC POC DOC DOC PLOC

11 การดำเนินงาน PMOC ในปัจจุบัน
ระบบ PMOC Portal ระบบ GIS Operation (ประยุกต์ใช้ Google Earth) ระบบติดตามงานโครงการของรัฐบาล (Project Monitoring) ระบบติดตามและรักษาความปลอดภัยของประเทศด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (CCTV & IP CCTV) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สลน. อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และระบบการนำเสนอต่างๆ

12 PMOC ในอนาคต โครงสร้างใหม่ ในการทำงาน
การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการจ้างพิเศษ การปรับปรุงระบบ GIS Operation Center ให้มีข้อมูลในมิติอื่นๆ การบูรณาการข้อมูลกับส่วนราชการต่างๆ การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และ ทันต่อความต้องการผู้บริหาร เช่น การซื้อ หรือ จ้างนำเข้าข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น ระบบข่าวผ่านมือถือ หรือ ระบบ Tracking ที่จะติดตามหน่วยปฏิบัติงานแบบ Real Time เป็นต้น

13 ถาม – ตอบ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Prime Minister’s Operation Centre

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google