งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยา เขตปัตตานี e-Checking Employment of Building Information System (e- CEBIS) นายสุริยะ มาศจิตต์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยา เขตปัตตานี e-Checking Employment of Building Information System (e- CEBIS) นายสุริยะ มาศจิตต์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยา เขตปัตตานี e-Checking Employment of Building Information System (e- CEBIS) นายสุริยะ มาศจิตต์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

2 ข้อมูลทั่วไปกองแผนงาน วข. ปน. วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย และเชื่อถือได้ เพื่อ เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตและ มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พันธกิจ 1. จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแผนด้านต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาวิทยาเขต แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลัง แผนกายภาพ แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พัฒนาระบบการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จัดทำแผน การติดตามและประเมินผล รวมถึงการ บริหารจัดการ

3 ข้อมูลทั่วไปกองแผนงาน วข. ปน. บุคลากร ข้าราชการ 6 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา พนักงานราชการ 2 อัตรา พนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา รวม 16 อัตรา

4 ความสำคัญ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นภารกิจ ส่วนหนึ่งของงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง เพื่อพิจารณางานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง อนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้รับจ้างและที่ปรึกษาควบคุมงาน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานนั้น ๆ ให้ลุล่วง ตามเป้าหมาย เวลาที่ใช้ในการดำเนินการจัดเตรียมวาระ / เอกสารประกอบการประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างทุกรายการ

5 วัตถุประสงค์ วิทยาเขต ปัตตานี มีระบบงานตรวจการจ้างฯ ที่ สามารถตรวจสอบ ติดตามผล ได้สะดวกและเชื่อมโยงกับระบบการ ติดตามงานก่อสร้าง ลดเวลา ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการประชุม ตรวจการจ้าง ผู้บริหาร / ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ผลการดำเนิน โครงการก่อสร้างได้ ทุกเวลา ทุกมิติ

6 กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)

7 ฟังก์ชั่นของระบบ e-CEBIS

8 ผลการดำเนินงาน ด้านค่าใช้จ่าย

9 ผลการดำเนินงาน ด้านระยะเวลา

10 ผลการดำเนินงาน ด้านความพึงพอใจ ( หน้าเว็บเพจ )

11 ความเชื่อมโยงของระบบ e- CEBIS กับงานด้านอื่น

12 ประโยชน์ที่ได้รับ พัฒนาคุณภาพ : บูรณาการกระบวนการทำงานให้ มีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุน : ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากรบุคคล เพิ่มผลผลิต : สามารถทำงานได้มากขึ้นในขณะที่ ใช้เวลาลดลง ลดกระบวนการทำงาน : ลดขั้นตอนการทำงานให้ กระชับและเร็วขึ้น สามารถป้องกัน / ลดความ ผิดพลาดที่อาจจะเกิดในแต่ละขั้นตอน คุณภาพงานเพิ่มขึ้น : ผลการดำเนินงานที่ผ่าน กระบวนการของระบบงานตรวจการจ้างฯ มี คุณภาพมากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ ดำเนินการตรวจงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ก่อสร้าง ประชุมสรุปผลงานได้ทันระยะเวลาที่ กำหนดโดยไม่ต้องรอระบบเอกสาร

13 การพัฒนาระบบ e-CEBIS ในอนาคต ศึกษาระบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการ ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นทั้งหมด เพิ่มรูปแบบของรายงานข้อมูลสารสนเทศให้ มีความหลากหลาย พัฒนาระบบส่งข้อมูลแจ้งผู้รับบริการที่ เกี่ยวข้องผ่าน e-mail

14 ความสำเร็จของการพัฒนา ระบบ e-CEBIS รางวัล “ ชนะเลิศ ” ด้านการพัฒนางานสนับสนุนและงาน บริหาร ประเภท Oral Presentation จัดโดยมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 รางวัลผลงานดีเด่น “ ด้านนวัตกรรม ” จัดโดยสำนักงาน ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัด นิทรรศการในวันที่ 19 สิงหาคม 2557

15 ตัวอย่างระบบ e-CEBIS http://intranet.pn.psu.a c.th/meeting/ ใส่รหัส Login และ Password ตามที่ เจ้าหน้าที่ กำหนด การเข้า ใช้งาน

16

17 ระบบงานตรวจการจ้างและ จัดการสิ่งก่อสร้าง

18

19

20 ความก้าวหน้า งานก่อสร้าง

21 จัดการวาระ มติ และ เชิญประชุม 1 2 หน้าเพจที่ แสดง 3

22 สัญญา เร่งรัด งาน ชี้แจง

23 รายงานรายการ สิ่งก่อสร้าง

24 รายงาน การ ประชุม ทั้งหมด ค้นหา วาระ การ ประชุม

25 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานตรวจการจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างวิทยา เขตปัตตานี e-Checking Employment of Building Information System (e- CEBIS) นายสุริยะ มาศจิตต์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google