งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

>>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> เมนูแผนของบประมาณ แสดงวิธีการบันทึกข้อมูลหน้าระบบทีละขั้นตอน ข้อพิจารณา : ผู้สร้างต้องมีข้อมูล ดังนี้ - แผนปฏิบัติราชการ หรือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ">>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> เมนูแผนของบประมาณ แสดงวิธีการบันทึกข้อมูลหน้าระบบทีละขั้นตอน ข้อพิจารณา : ผู้สร้างต้องมีข้อมูล ดังนี้ - แผนปฏิบัติราชการ หรือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> เมนูแผนของบประมาณ แสดงวิธีการบันทึกข้อมูลหน้าระบบทีละขั้นตอน ข้อพิจารณา : ผู้สร้างต้องมีข้อมูล ดังนี้ - แผนปฏิบัติราชการ หรือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการ (ดูผลผลิตย่อย เป้าหมาย หน่วยนับ ตัวชี้วัด) - พจนานุกรมกิจกรรม (ดูผลผลิตย่อย กิจกรรมสำคัญ หน่วยนับ ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งกรมฯ) - แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน (เป้าหมายรายเดือน / แผนเงินรายเดือน) - ตัวชี้วัดของกรมฯ หน่วยงาน

2 ตัวอย่างการใส่แผนของบประมาณ ที่ถูกต้อง การใส่ข้อมูลแผนงบประมาณที่โครงการร่มใหญ่เป็นข้อมูลภาพรวมโครงการ แต่ไม่ ต้องใส่งบประมาณ เนื่องจากระบบฯ จะคำนวณจากโครงการย่อยขึ้นมา ข้อสังเกต โครงการร่มใหญ่ที่มีการใส่ข้อมูลจะมีแถบสีเหลือง

3 ไม่ได้เลือกผลผลิตย่อยของ แผนงาน หน่วยนับเป้าหมาย ไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายตามแผน ซึ่งกำหนดให้ใส่เป็น จำนวนรายบริการที่ สนับสนุนถุงยาง อนามัยแทนจำนวน 1 ครั้ง ตัวอย่างโครงการลง ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ไม่ สอดคล้องกับเป้าหมาย ในแผน

4 ควรเลือกประเภทงบเป็น “ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ( ผลผลิต )” หากเลือก เป็นค่าเฉพาะเจาะจง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เมื่อมีการเบิกจ่ายไม่ได้เบิกเป็นค่าเบี้ย เลี้ยงเพียงอย่างเดียว อาจเบิกเป็นค่าใช้ สอยอื่นๆ ทำให้เมื่อพิมพ์แบบรายงาน สรุปผลผลิตฯ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ได้เลือกผลผลิตย่อย ของแผนงาน ยังไม่ใส่ผลผลิต ของโครงการ หน่วยนับในแผน 1 หน่วยงาน ไม่ใช่ 3,174,300 บาท ยังไม่ใส่ รายละเอียดวิธีการ ดำเนินงาน ตัวอย่างโครงการลงข้อมูลไม่ถูกต้อง

5 รหัสโครงการร่มใหญ่ เลือกประเภทงบ ก่อนทุกครั้ง ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ( ผลผลิต ) ตัวอย่างโครงการลงข้อมูลที่ถูกต้อง

6 ระบุร้อย ละ การ ดำเนินงา น ระบุหน่วยนับ เป้าหมาย การใส่ข้อมูลให้ยึดจากแผนปฏิบัติราชการ ที่กรมฯ Stamp และแผนรายเดือน ข้อสังเกต หน่วยนับเป้าหมายโครงการให้ ยึดพจนานุกรมกิจกรรมของกรมฯ

7 โครงการร่มใหญ่ / โครงการ ที่ปรับแผน / โครงการรับโอน ที่ไม่ได้เลือกแหล่งเงินว่าเป็น แหล่งเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินงบกลาง เงิน กันเหลื่อมปี จะไม่สามารถทำ รายการเบิกจ่าย / ปรับแผน หรือรับโอนในระบบได้ เนื่องจากระบบฯ ไม่สามารถ ระบุได้ว่าโครงการนั้นเป็น โครงการที่ใช้เงินจากแหล่งใด  ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ ควรเลือกให้ตรงกับแผนรายเดือนที่วางไว้ ข้อสังเกต หากเลือกดำเนินการไตรมาส 1 – 4 แต่ความเป็นจริงดำเนินการแค่ไตร มาส 1 – 2 สถานะสีที่เมนูรายงานความก้าวหน้าจะแสดงให้รายงานทั้ง 4 ไตรมาส

8 โครงการร่มใหญ่ / โครงการ ที่ปรับแผน / โครงการรับ โอน ที่เลือกแหล่งเงินว่าเป็น แหล่งเงินงบประมาณ แต่ไม่ ต้องใส่จำนวนเงิน เมื่อทำ รายการปรับแผน / รับโอน แล้ว ระบบจะตัดโอนเงินมา ให้อัตโนมัติ หากมีการใส่ จำนวนเงินจะทำให้จำนวน เงินบวกซ้ำ 2 ครั้ง

9 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> แสดงวิธีการบันทึกข้อมูลหน้าระบบทีละขั้นตอน เมนูรายงานการใช้งบประมาณ

10 A เมื่อคลิกที่ช่องเบิกจ่ายจะแสดงที่หน้าเมนู ขบ.02 เมนูรายงานการใช้งบประมาณ ขบ.02

11 A การลงรายงานการใช้งบประมาณจะต้องระบุถึงค่าใช้จ่ายว่าเบิกจ่าย เป็นค่าใด เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ฯลฯ เมนูรายงานการใช้งบประมาณ ขบ.02

12 ไม่กรอกรหัสบัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชี ฯลฯ ตัวอย่างการรายงาน ขบ.02 ที่ผิด

13 A เมื่อคลิกที่ช่องผูกพันจะแสดงที่หน้าเมนู บส.01, บส.01-1 (P.O.) เมนูรายงานการใช้งบประมาณ บส.01 (P.O.)

14 A

15 ตัวอย่างการลงรายงาน บส.01 (P.O.) ที่ผิด A B ใส่ข้อมูลวันที่ส่งมอบเป็นเดือนก่อนหน้าการทำ สัญญา ทำให้ระบบประมวลผลข้อมูลคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ยอดเงินเบิกจ่ายในหน้าสรุปรายงาน การใช้งบประมาณขาดไป 7,130 บาท X


ดาวน์โหลด ppt >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> เมนูแผนของบประมาณ แสดงวิธีการบันทึกข้อมูลหน้าระบบทีละขั้นตอน ข้อพิจารณา : ผู้สร้างต้องมีข้อมูล ดังนี้ - แผนปฏิบัติราชการ หรือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google