งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพูด. การพูดระดับต่างๆ การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในที่ชุมชน การพูดทางสื่อมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพูด. การพูดระดับต่างๆ การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในที่ชุมชน การพูดทางสื่อมวลชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพูด

2 การพูดระดับต่างๆ การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในที่ชุมชน การพูดทางสื่อมวลชน

3 ทักษะการพูด การเลือกใช้ถ้อยคำเพื่อให้แทนความคิดที่ผู้ พูดต้องการแสดงออกให้ผู้ฟังรับรู้ได้อย่าง แจ่มชัด การเรียงลำดับถ้อยคำให้ถูกต้องตาม ระเบียบของภาษาเพื่อให้สื่อสารได้เป็นที่ เข้าใจชัด ไม่เกิดความกำกวมหรือไม่เป็นที่ งุนงงแก่ผู้ฟัง การออกเสียงถ้อยคำเหล่านั้นให้ถูกต้องตาม ความนิยมและตามมาตรฐานของภาษา

4 การใช้น้ำเสียงให้สื่อความหมายได้ตรงตาม เจตนาของผู้พูด การใช้อากัปกิริยาท่าทางประกอบการพูด เหมาะสมช่วยในการสื่อความหมายให้ตรง ตามความประสงค์ของผู้พูด การสังเกตอากัปกิริยาท่าทางของผู้ฟังให้ได้ รู้ว่า ในขณะที่กำลังฟังอยู่ ผู้ฟังมีความรู้สึก และความต้องการอย่างไร เพื่อจะได้ ดัดแปลงเนื้อหาและวิธีพูดให้เหมาะกับ ปฏิกิริยาของผู้ฟัง

5 ธรรมชาติของความประหม่าตื่นเต้น มองเห็นจุดอ่อนของตนเองมากเกินควร เกิดความขัดแย้งภายในตนเอง วาดภาพไว้ในใจอย่างผิดๆ

6 วิธีการแก้ไขความประหม่าตื่นเต้นไม่ให้ เป็นอุปสรรคแก่การพูด เตรียมซ้อนเรื่องที่จะพูดมาให้แม่นยำที่สุด แต่ไม่ใช่ท่องจำทุกคำพูด แม่นยำในเนื้อหา สาระ ให้ความสนใจในเรื่องราวที่เราจะพูดให้มาก พอ เพ่งความสนใจให้ออกไปจากตัวเรา อย่าเพ่งความสนใจมาที่ตัวเราเองให้มากนัก หาข้อมูลเกี่ยวกับคนฟังให้มากพอ เพื่อจะ ได้ดัดแปลงเรื่องที่เราพูดให้เหมาะสมกับคน ฟังมากที่สุด

7 ขณะที่พูด พยายามพูดกับคนฟังให้ทั่วถึง ยิ่งจับตาคนฟังให้ทั่วถึงมากเพียงไร ความ กลัวก็จะหายไป พยายามทรงตัวให้ดีขณะที่พูด การทรงตัว ให้สมดุลจะทำให้ผู้พูดรู้สึกมั่นใจขึ้น ตั้งใจไว้ให้มั่นคงเสมอว่า เราจะพยายามพูด ให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งที่สุด เท่าที่จะทำได้

8 ฝึกการพูด ให้นิสิตฝึกพูดแนะนำตัวเองโดยหยิบ ยกข้อดีหรือจุดเด่นของตัวเองเพื่อให้ เพื่อนจำตัวเองได้ ในเวลาไม่เกิน 2 นาที

9 การบ้าน ให้นิสิตฝึกพูดเรื่องประทับใจ ไม่ว่าจะ เป็นเหตุการณ์ประทับใจ ภาพยนตร์ ประทับใจ หนังสือประทับใจ บุคคล ประทับใจ ฯลฯ ที่มีสารประโยชน์แก่ ผู้ฟัง โดยมีกลวิธีการเล่าที่สนุก น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกซาบซึ้ง หรือ ร่วมประทับใจไปกับเรื่องที่เล่าด้วย ความยาวไม่เกิน 3 นาที รักษาเวลา และฝึกซ้อมเป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt การพูด. การพูดระดับต่างๆ การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในที่ชุมชน การพูดทางสื่อมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google