งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADDIE Model. ระบบการออกแบบการสอน การ ออกแบบรูปแบบ การสอนส่วนมาก ในปัจจุบันเป็นลักษณะที่เปลี่ยนแปลง มาจาก ADDIE Model รูปแบบอื่นไม่ ว่าจะเป็น Dick & Carey,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADDIE Model. ระบบการออกแบบการสอน การ ออกแบบรูปแบบ การสอนส่วนมาก ในปัจจุบันเป็นลักษณะที่เปลี่ยนแปลง มาจาก ADDIE Model รูปแบบอื่นไม่ ว่าจะเป็น Dick & Carey,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADDIE Model

2 ระบบการออกแบบการสอน การ ออกแบบรูปแบบ การสอนส่วนมาก ในปัจจุบันเป็นลักษณะที่เปลี่ยนแปลง มาจาก ADDIE Model รูปแบบอื่นไม่ ว่าจะเป็น Dick & Carey, Kemp ISD Model สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ในการปรับปรุงรูปแบบคือการใช้หรือ เริ่มจากรูปแบบดังเดิม ซึ่งนี้เป็นแนวคิด ที่ยอมรับกันมาอย่างต่อเนื่องหรือเป็น ข้อมูลสะท้อนที่ได้รับเพื่อการพัฒนา รูปแบบในขณะที่วัสดุการสอนถูกสร้าง ขึ้น รูปแบบนี้พยายามทำให้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการ เข้าใจปัญหาที่ต้องการแก้ไข

3 ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase) ในขั้นนี้เป็นการทำความเข้าใจปัญหาการเรียน การสอน เป้าหมายของรูปแบบการสอนและ วัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้นตลอดจน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐาน และทักษะของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี โดย พิจารณาจากคำถามเพื่อการวิเคราะห์ดังนี้ - ใครคือกลุ่มเป้าหมายและเขาต้องมี คุณลักษณะอย่างไร - ระบุพฤติกรรมใหม่ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับ ผู้เรียน - มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ที่มีอยู่อะไรบ้าง - อะไรที่เป็นทางเลือกสำหรับการเรียนรู้ที่มีอยู่ บ้าง - หลักการสอนที่พิจารณาเป็นแบบไหน อย่างไร - มีช่วงเวลาการพัฒนาเป็นอย่างไร

4 ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design Phase) ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย การสร้างจุดประสงค์ การเรียนรู้ กำหนดเครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝึกหัด เนื้อหา วางแผนการสอน และเลือกสื่อการสอน ขั้นตอนการออกแบบ ควรจะทำอย่างเป็นระบบและมีเฉพาะเจาะจง โดยความเป็น ระบบนี้หมายถึงตรรกะ มีระเบียบแบบแผนของการจำแนก การ พัฒนา และการประเมินแผนยุทธวิธีที่วางไว้เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย สำหรับความเฉพาะเจาะจงหมายถึงแต่ละ องค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการสอนจะต้องเอาใจ ใส่ทุกรายละเอียด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ - จำแนกเอกสารของการออกแบบการสอนให้เป็นหมวดหมู่ ทั้งด้านเทคนิคยุทธวิธีในการออกแบบการสอนและสื่อ - กำหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมที่คาดหวังในแต่ละกลุ่ม (cognitive, affective, psychomotor) - สร้างสตอรีบอร์ด - ออกแบบ User interface และ User Experiment - สร้างสื่อต้นแบบ

5 ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development Phase) ขั้นตอนการพัฒนาคือขั้นที่ผู้ ออกแบบสร้างส่วนต่างๆ ที่ได้ออกแบบ ไว้ในขั้นของการออกแบบซึ่งครอบคลุม การ สร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สร้าง แบบฝึกหัด สร้างเนื้อหา และการพัฒนา โปรแกรมสำหรับสื่อการสอน เมื่อ เรียบร้อยทำการทดสอบเพื่อหา ข้อผิดพลาดเพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

6 ขั้นที่ 4 ขั้นการนำดำเนินการ (Implementation Phase) ในขั้นตอนการดำเนินการนี้ หมายถึงขั้นของการสอนโดย อาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน การฝึกอบรม หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดย จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของ ผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ต่างๆที่ตั้งไว้

7 ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วนคือการ ประเมินผลรูปแบบ (Formative) และการประเมินผล ในภาพรวม (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือ การนำเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE Process ซึ่ง เป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา และการประเมินผลใน ภาพรวมจะทำเมื่อการสอนเสร็จสิ้นเพื่อประเมินผล ประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูลจากการประเมิน ผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ รูปแบบการสอน

8 บทเรียนออนไลน์ e- Learning ( อีเลิร์นนิง )

9 e-Learning คือ การเรียน การสอน ในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่าย อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็น ต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้า สู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การ เรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่าน ดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่าน ออนไลน์ เป็นต้น

10 ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e- Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการ จัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงาน สอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e- Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะ ออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี - รอม ก็ได้ และที่สำคัญ อีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถ นำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง โต้ตอบ (Interactive Technology)

11


ดาวน์โหลด ppt ADDIE Model. ระบบการออกแบบการสอน การ ออกแบบรูปแบบ การสอนส่วนมาก ในปัจจุบันเป็นลักษณะที่เปลี่ยนแปลง มาจาก ADDIE Model รูปแบบอื่นไม่ ว่าจะเป็น Dick & Carey,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google