งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (1561110)
อ.ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด (อ.กรณ์) ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด (เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.) เบอร์โทร อีเมล์ sn.com

2 ข้อตกลง 1.กรณีที่จำเป็นต้องลากิจ ลาป่วย หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ โปรแกรมวิชา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งให้ อ.ทราบ ล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือเฟสบุ๊ค 2.ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ถ้าเกิน 4 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ มา สาย 3 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง 3.สำหรับคนที่ลา ในข้อที่ 1 มีการแจ้งให้ อ.ทราบล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบย้อนหลังหรือส่งงานย้อนหลังได้ กรณีที่ใน ชั้นเรียนวันนั้นมีสอบหรือมีกิจกรรมในชั้นเรียน 4. การบ้านส่งภายในวันอังคาร 5. อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม ขนม เข้ารับประทานในช่วงพักได้ เวลาพักจะอยู่ระหว่าง 10:10-10:20 พัก 10 นาที

3 คำทักทายในภาษาญี่ปุ่น
Ai-sa-tsu

4 O-HA-YO-GO-ZAI-MASU สวัสดีตอนเช้า KON-NI-CHI-WA สวัสดีตอนกลางวัน

5 KOM-BAN-WA สวัสดีตอนเย็น SA-YO-NA-RA ลาก่อน

6 O-YA-SU-MI-NA-SAI ราตรีสวัสดิ์

7 ขอบคุณ ขอโทษ A-RI-GA-TOU A-RI-GA-TOU-GO-ZAI-MASU
SU-MI-MA-SEN GO-MEN-NA-SAI ขอโทษ

8 คำศัพท์ Wa-ta-shi = ฉัน A-na-ta = คุณ
Desu = เป็น, อยู่, คือ (ครับ/ค่ะ) Yo-ro-shi-ku-O-ne-gai-shi-masu  = ขอฝากเนื้อฝากตัว Nen-sei = ชั้นปี O-na-ma-e = ชื่อ (คนอื่น เพื่อความสุภาพ) Nan = อะไร Ka = แสดงคำถาม (วางไว้ท้ายประโยค) Kara = มาจาก

9 การแนะนำตัว Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu
Nikkunemu wa ...(ชื่อ เล่น)...Desu Ichi-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma-shi-ta (Dou-Zo) Yo-ro-shi-ku-o-ne-gai-shi-masu

10 การแนะนำเพื่อน San (คุณ) ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แต่ห้าม ใช้กับตนเอง เช่น Tana + san Kung ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณีที่คนนั้น เป็นเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า (บางกรณีก็ใช้กับผู้หญิง ได้) เช่น Tanaka + kung Chang ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณีที่คน นั้นเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า เช่น Hikaru + Chang

11 ตัวเลข 1 I-Chi 7 Na-na / Chiji 2 Ni 8 Ha-chi 3 San 9 Kyu / Ku
4 Yon/shi 10 Jyu 5 Go 11 Jyuichi 6 Roku 12 Jyuni

12 รูปประโยค N1 Wa N2 Desu Watashi wa …(ชื่อ).. Desu. ( ฉัน/ผมชื่อ ครับ/ค่ะ ) わたし は …(ชื่อ)..  です。 N1 + Wa + N2 + Desu. Anata no namae wa nan Desu Ka.( คุณชื่ออะไรครับ/ค่ะ) あなた の なまえ は なん です か。 N1 + Wa + N2 + Desu ka

13 การแนะนำตัว A : Ha-ji-me-ma-shi-te
Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu . Nikkunemu-wa- .(ชื่อ เล่น).Desu . Ichi-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-ro-shi-ku-o-ne-gai-shi- masu

14 การแนะนำตัว B : Ha-ji-me-ma-shi-te
Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu . Nikkunemu-wa- .(ชื่อ เล่น).Desu Ichi-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-ro-shi-ku-o-ne-gai-shi- masu

15 การแนะนำเพื่อน B: Su-mi-ma-sen! O-na-ma-e-wa-nan-desu-ka.
C: Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu yo-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma-shi- ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai-shi- masu


ดาวน์โหลด ppt ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google