งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง สวัสดีภาษาจีน 你好中文 ครูจินตนา สมบูรณ์ปัญญา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง สวัสดีภาษาจีน 你好中文 ครูจินตนา สมบูรณ์ปัญญา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง สวัสดีภาษาจีน 你好中文 ครูจินตนา สมบูรณ์ปัญญา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนใช้ภาษาจีนในการพูด ทักทายกับเพื่อนและครูได้ 2. นักเรียนใช้ภาษา น้ำเสียง และ กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้

3 คำถามกำหนดการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ทำไมจึงใช้คำว่า你好 เป็น คำพูดทักทายของคนจีน ?

4 คำถามกำหนดการเรียนรู้ คำถามประจำหน่วย 1. คำทักทาย 你好 ! ใช้พูดใน เวลาใด ? 2. 你叫什么名字 ? แปลว่า อะไร ? 3. เมื่อจะบอกชื่อของตนเองควร พูดเป็น ภาษาจีนว่าอย่างไร ?

5 คำถามกำหนดการเรียนรู้ คำถามประจำบท 1. คนจีนเมื่อพบกันจะทักทายว่า อย่างไร ? 2. เมื่อนักเรียนพบเพื่อนจะทักทายเป็น ภาษาจีนว่า อย่างไร ? 3. เมื่อนักเรียนพบคุณครูจะทักทาย เป็นภาษาจีนว่า อย่างไร ? 4. 你好!แปลว่าอะไร ?

6 สรุปภาพรวมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) พูดภาษาที่ใช้ในการ ทักทาย ได้ถูกต้อง 5 ประโยค พูดภาษาที่ใช้ในการ ทักทาย ได้ถูกต้อง 4 ประโยค พูดภาษาที่ใช้ในการ ทักทาย ได้ถูกต้อง 3 ประโยค พูดภาษาที่ใช้ในการ ทักทาย ได้ถูกต้อง 1 ประโยค พูดแนะนำชื่อของ ตนเอง แนะนำชื่อของ ตนเองได้อย่าง คล่องแคล่วและ ถูกต้อง แนะนำชื่อของ ตนเองได้ถูกต้อง แนะนำชื่อของ ตนเองได้ มีผิด เล็กน้อย แนะนำชื่อของ ตนเองได้บ้างไม่ได้ บ้าง เขียนอักษรจีนเขียนอักษรจีน ตามลำดับขีดได้ ถูกต้อง 5 คำ เขียนอักษรจีน ตามลำดับขีดได้ ถูกต้อง 4 คำ เขียนอักษรจีน ตามลำดับขีดได้ ถูกต้อง 3 คำ เขียนอักษรจีน ตามลำดับขีดได้ ถูกต้องน้อยกว่า 3 คำ

7 โครงงาน : สวัสดีภาษาจีน (你好 中文) 1. ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในการทักทาย 2. กำหนดสถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้แสดงการ ทักทาย 3. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้ เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 4. ระบุแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 5. นำเสนอโครงงาน ส่งครูทางอีเมล์ หรือนำลง Facebook,youtobe หรือใช้ PowerPoint ฯลฯ

8 โครงงาน : สวัสดีภาษาจีน (你好中 文) เป้าหมาย : ให้นักเรียนรู้ถึงการทักทาย คำ ทักทายใน ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน บทบาท : ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 ภาระงาน : สรุปผลงานนำส่งครูทางอีเมล์ / youtube, Facebook ชิ้นงาน : PowerPoint,youtube,Facebook


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง สวัสดีภาษาจีน 你好中文 ครูจินตนา สมบูรณ์ปัญญา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google