งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศ นักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ. วิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศ นักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ. วิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศ นักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ

2 วิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

3 จรรยาบรรณผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต บัญญัติ 10 ประการเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ยึดถือไว้ เสมือนเป็นแม่บท ของการปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือน ความจำเสมอ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือ ละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดู แฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรม ข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่ เป็นเท็จ

4 จรรยาบรรณผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต บัญญัติ 10 ประการเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ยึดถือไว้ เสมือนเป็นแม่บท ของการปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือน ความจำเสมอ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มี ลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มี สิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ ตน 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอัน ติดตามมาจากการกระทำ ของท่าน ของท่าน

5 จรรยาบรรณผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต บัญญัติ 10 ประการเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ยึดถือไว้ เสมือนเป็นแม่บท ของการปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือน ความจำเสมอ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ทำให้สังคม อินเตอร์เน็ตเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ของแต่ละ เครือข่าย จะต้องมีการวางระเบียบเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเอื้อประโยชน์ซึ่ง กันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของเครือข่ายจะต้องตัดสิทธิ์ การเป็นผู้ใช้ของเครือข่าย ในอนาคตจะมีการใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก จรรยาบรรณ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเตอร์เน็ตสงบสุข หากมี การละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาท ต่อไป

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ

7 ระบบการเรียน 1. การเรียนผ่านเครือข่าย Social Network 1.1 Radompon.com

8

9 ระบบการเรียน 1. การเรียนผ่านเครือข่าย Social Network 1.2 Facebook.com

10 ระบบการเรียน 2. การสร้างงานเอกสาร และการ นำเสนอ ผ่าน Google Doc

11 ระบบการเรียน 3. การส่งงานผ่านอีเมล์ Gmail.com

12 ระบบการเรียน 4. การสร้าง Weblog เป็นของ ตนเอง ผ่าน Blogspot.com

13 ระบบการเรียน 5. การทดสอบออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์ www.radompon.com/elear ning

14 ผลการเรียน ผลการเรียนออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์

15 ผลการเรียน

16 ผลการเรียน สุขภาพทางการเรียนผ่าน เว็บไซต์

17 ผลการเรียน ตัดคะแนน / ลบคะแนนพฤติกรรม ผ่านเว็บไซต์

18 เว็บไซต์ Socialmeadia


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศ นักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ. วิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google