งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.1 ( ก ) การวัดผลการดำเนินการ การเลือก จากการจัดทำแผนกล ยุทธ์ ของหมวด 2.1 ก (1) ผู้บริหาร ระดับสูงได้กำหนดตัวชี้วัดหลักของ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อให้สอดคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.1 ( ก ) การวัดผลการดำเนินการ การเลือก จากการจัดทำแผนกล ยุทธ์ ของหมวด 2.1 ก (1) ผู้บริหาร ระดับสูงได้กำหนดตัวชี้วัดหลักของ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อให้สอดคล้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 4.1 ( ก ) การวัดผลการดำเนินการ การเลือก จากการจัดทำแผนกล ยุทธ์ ของหมวด 2.1 ก (1) ผู้บริหาร ระดับสูงได้กำหนดตัวชี้วัดหลักของ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย ของ คณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงตัวชี้วัดของหน่วยงานใน แต่ละแผนปฎิบัติการ ตัวชี้วัดหลักด้านการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ ดำเนินการ (Activity Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการก่อ หนี้ (Debt to Equity Ratio) การรวบรวม มีทั้งแบบบันทึกใน เอกสารและจากระบบสารสนเทศ

5 4.1 ( ก ) การวัดผลการดำเนินการ  จากการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานโดยรวมที่ผ่านมา  องค์ความรู้และประสบการณ์ ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำมาตัดสินใจเพื่อดำเนินการ สร้างนวัตกรรม * ระบบเอกซเรย์ดิจิตอล * การเพิ่มหอผู้ป่วยใหม่ การ ปรับปรุงหอผู้ป่วยใน / หอผู้ป่วย วิกฤติ * เปิดบริการเพิ่มคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกโรคหัวใจ (Heart Clinic) ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy Unit) * ห้องผสมยาเคมีบำบัด

6 4.1 ( ก ) การวัดผลการดำเนินการ ( ต่อ ) พิจารณาเลือกข้อมูลเชิง เปรียบเทียบของศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ กับโรงพยาบาลเอกชนที่มี ขนาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ใกล้เคียงกัน ข้อมูล เปรียบเทียบที่ถูกคัดเลือกจะ นำไปใช้ในการวิเคราะห์ SWOT - การทบทวนและปรับปรุงระบบ การวัดผลการดำเนินการราย เดือน รายไตรมาส - ทบทวนผลการดำเนินการ ประจำวันจากโปรแกรมระบบ บริหารจัดการ (MIS) ซึ่งสามารถ แสดงข้อมูลทางการเงินแบบ Real Time เช่น รายได้ประจำวัน ข้อมูลเงินสดรับ - เงินสดจ่าย

7 4.1 ( ข ) การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผล การดำเนินการ ทบทวนผ่านการประชุมต่างๆ เช่น  การประชุมคณะกรรมการที่ ปรึกษา  การประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย / แผนก / หน่วยงาน  การประชุมคณะกรรมการบริหาร  การประชุมกลุ่มย่อยของ คณะกรรมการ / คณะทำงาน  ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อมูล อุบัติการณ์ความเสี่ยง และผลการ ดำเนินการประจำเดือน สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ จำนวนมากเสี่ยงที่จะเกิดความ ผิดพลาด ความปลอดภัยของ ผู้รับบริการ รวมถึงคุณภาพการ รักษาตามข้อกำหนดด้านวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย จะถูกพิจารณา ดำเนินการปรับปรุงเป็นลำดับแรก

8 4.1 ( ข ) การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง ผลการดำเนินการ ( ต่อ ) ผลการทบทวนจะเป็นปัจจัยนำเข้า ในกระบวนการ PDCA ทุกระดับ ซึ่ง จะเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการ และใน การจัดการเชิงกลยุทธ์ของศูนย์

9 4.2 ( ก ) การจัดการแหล่งสารสนเทศ สารสนเทศงานบริการส่วนหน้า (Front Office) สารสนเทศส่วนงานสนับสนุน (Back Office) ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) MIS

10 4.2 ( ก ) การจัดการแหล่งสารสนเทศ ( ต่อ )  Server Room  มีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ UPS สำรองทดแทน  มี Shadow Server จำนวน 2 ชุด  ระบบไฟฟ้ากำลังเป็นแบบ Fully Redundancy  แยกการใช้งาน และระบบ Internet  เครื่อง Client ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus และ Firewall  มีผู้ดูแลระบบติดตามข่าวสารภัย คุกคามทางระบบเครือข่ายและ คอย Update Patched  การเข้าถึงข้อมูลในระบบ เป็นไป ตามสิทธิ์ที่ได้รับมี  ระบบการสำรองข้อมูลทุกวัน

11 4.2 ( ก ) การจัดการแหล่งสารสนเทศ ( ต่อ ) 1. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง - มี (UPS) - มีระบบสำรองไฟฟ้าของ อาคาร 2. ไวรัส - ติดตั้งระบบ Firewall และ Anti Virus 3. Server/ เครือข่าย เสีย - มี Shadow Server จำนวน 2 ชุด - จัดเตรียมอุปกรณ์เครือข่าย สำรอง (Ethernet Switch) ไว้ อย่างน้อย 2 ตัว 4. อัคคีภัย - มีอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ - มีการแยก Backup Server เก็บไว้แยกจาก Main Server - มีระบบการสำรองข้อมูลทุกวัน

12 4.2 ( ก ) การจัดการแหล่งสารสนเทศ ( ต่อ ) เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำ หน้าที่เป็นแม่ข่ายเมื่อเครื่องแม่ ข่ายมีอายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี มีระบบการดูแลเพื่อทบทวนการ เพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับ Hardware ทุกไตรมาสที่ 3 ของ ปี จัดพนักงานปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง ทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open System) ของระบบ HIS และ ระบบ MIS ทำให้สามารถสร้าง ระบบโปรแกรมตามความ ต้องการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

13 4.2 ( ข ) การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และความรู้  ความแม่นยำ ฝึกอบรม, สัญญลักษณ์, บาร์โค๊ด  ความถูกต้องเชื่อถือได้ ฝึกอบรม, ทดสอบก่อนใช้งานจริง, Electronic Automatic  ความทันเหตุการณ์ Single Database,Scan, Electronic Report  การรักษาความปลอดภัยและ ความลับ การเปิดเผยประวัติการรักษาของ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการยินยอมเป็น ลายลักษณ์ นโยบายจากผู้บริหารในการรักษา ความลับของผู้ป่วยสำหรับพนักงาน การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

14 4.2 ( ข ) การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ ความรู้ ( ต่อ )

15

16 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน TQA หมวด 4 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 4.1 ( ก ) การวัดผลการดำเนินการ การเลือก จากการจัดทำแผนกล ยุทธ์ ของหมวด 2.1 ก (1) ผู้บริหาร ระดับสูงได้กำหนดตัวชี้วัดหลักของ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อให้สอดคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google