งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database. การออกแบบ Database n เป็นศูนย์รวมข้อมูล nDBMS: Database Management System เป็น ระบบที่อนุญาตให้สร้าง ขยาย และ ปรับปรุง ฐานข้อมูล nDatabase.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database. การออกแบบ Database n เป็นศูนย์รวมข้อมูล nDBMS: Database Management System เป็น ระบบที่อนุญาตให้สร้าง ขยาย และ ปรับปรุง ฐานข้อมูล nDatabase."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database

2

3 การออกแบบ Database n เป็นศูนย์รวมข้อมูล nDBMS: Database Management System เป็น ระบบที่อนุญาตให้สร้าง ขยาย และ ปรับปรุง ฐานข้อมูล nDatabase Administrator ผู้ที่คอยดูแล DBMS

4 การออกแบบ Database n วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูล – สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน – รักษาความคงที่ และ ความถูกต้องของข้อมูล – มีข้อมูลใช้เสอมทั้ง ปัจจุบัน และ อนาคต – มีการพัฒนาของข้อมูลตามความต้องการใช้ – เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ข้อมูลตามแนวทางของ ตนเองโดยไม่เกี่ยวกับ การเก็บข้อมูลทาง กายภาพ

5 การออกแบบ Database n การมองสิ่งต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริง ให้มาเป็น ข้อมูล ลงในแฟ้มข้อมูล

6 Create by. Suwitchan Kaewsuwan ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์และถูกนำมารวมกันเป็น โครงสร้างข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง

7 1. ฟิลด์ (Field) องค์ประกอบ ของฐานข้อมูล เลขที่ชื่อที่อยู่ โทรศั พท์ 001 แดงอุดร 191 002 ดำ สนิท เลย 199...

8 Create by. Suwitchan Kaewsuwan 2. เรคอร์ด (Record) เลขที่ชื่อที่อยู่ โทรศั พท์ 001 แดงอุดร 191 002 ดำ สนิท เลย 199...

9 Create by. Suwitchan Kaewsuwan 3. รายการ (Items) เลขที่ชื่อที่อยู่ โทรศั พท์ 001 แดงอุดร 191 002 ดำ สนิท เลย 199...

10 Create by. Suwitchan Kaewsuwan 4. ตาราง (Table) เลขที่ชื่อที่อยู่ โทรศั พท์ 001 แดงอุดร 191 002 ดำ สนิท เลย 199...

11 Create by. Suwitchan Kaewsuwan 5. แฟ้ม (File) Table 1Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

12 Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวอย่างฐานข้อมูล เลขที่ หนัง สือ ชื่อไทยชื่ออังกฤษผู้แต่งครั้ง ที่ พิม พ์ ปีที่ พิมพ์ สถาน ที่พิมพ์ ราค า 000 1 ภาษาไ ทย Thai Languag e ศ. ชาญ 1254 7 อุดรธ านี 25 0 000 2 ภาษา ซี C Program ming ผศ. ประสาท 1254 6 กรุงเท พฯ 32 5 003 วิชวล เบสิค Visual Basic สุวิทย ชาญ 1254 5 อุดรธ านี 45 0

13 ประเภทตารางฐานข้อมูล 1. Master table คือ ตารางหลักของระบบ 2. Transaction table คือ ตารางที่เกิดจากการรวมข้อมูลจาก ตารางหลักและอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย

14 หลักการสร้างตารางฐานข้อมูล 1. หา Master table ให้ได้ก่อนจากข้อมูลหลักที่มีอยู่ 2. หาความสัมพันธ์ระหว่าง Master table แบบ 2 ตารางก่อน 3. หา Transaction ที่เกิดจาก 2 ตารางให้ได้ 4. ขยายขอบเขตของการหา Table ให้ครบทั้งระบบ

15 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Systems) Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

16 Key field นักศึกษาไปอ่านในเอกสารประกอบการสอน โดยสามารถ Download ได้ ที่ web อาจารย์นะครัรบ

17 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต่างๆ ในระบบ ประกอบด้วย 1.Entity 2.Attribute 3.Cardinality 4.Relation

18 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Entity คือตาราง (Table) นั่งเองครับ โดยแบ่งเป็น 1.Regular Entity 2. Weak Entity ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มี คุณสมบัติ ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละสมาชิกนั้น เช่น Stud ent มีคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละสมาชิก ได้นั้น จะต้องอาศัยคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง ของ Regular Entity มาประกอบกับคุณสมบัติของตัวมันเอง เช่น Registr ation

19 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Attribute คือ Field ที่ประกอบใน Table นั่นเองครับ แบ่งเป็น 1. Simple Attribute คือ Field ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก คำนำหน้า

20 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Attribute 2. Composite Attribute คือ Field ที่มีค่าย่อยได้อีก name Fname Lname

21 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Attribute 3. Identify หรือ Key คือ Field ที่เป็น Key ในตาราง code

22 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Attribute 4. Multi-value attribute คือ Field มีค่าได้หลายค่า EmployeeDegree

23 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Attribute 5. Derive attribute คือ Field ที่เกิดจากการกระทำของ Field อื่น พนักงานขายสรุปยอดขาย

24 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Relation คือชื่อความสัมพันธ์ระหว่างตาราง นักศึกษา ลงทะเบียน ชื่อความสัมพันธ์

25 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) Cardinality คือค่าที่เป็นไปได้ของจำนวนสมาชิกใน Table หนึ่งๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กัน EMPLOYEE SALEPERSON ASSIGNBELONG TO SALE OFFICE DEPARTMENTCITY 1 1 1 M M N 1:11:MM:N

26 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) 1:1 11 StudentData Student ใช้ ข้อมู ล Code _St Name Code _Mj ID NameAddr ess Tel

27 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) 1:1 Code_S t NameCode _Mj ID 001A01412312 2 002B01461025 3 003C02456421 3 004D03222135 4 005D02254879 8 ………… IDNam e AddressTel 412312 2 AUdornthani042- 225462 461025 3 BNongkai09- 712222 1 456421 3 CUdornthani06- 253145 6 222135 4 DSakolnakor n 07- 253122 5 254879 8 DNongkai01- 264587 9 ………… PK

28 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) 1:M M 1 Boo k IS BN Na me _Th Na me _En …. Buy IS BN Qua nt_B uy Dat e_B uy …. ซื้ อ

29 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) 1:M ISBNName_Th…. 001 วิชวล เบสิก 6.0 …. 002 ฐานข้อมู ล …. 003 ความสัม พันธ์ของ ฐานข้อมู ล …. … No ISBN Quant_ Buy … 100115… 200120… 300210… 40028… ………… …………

30 E-R Diagram (Entity Relationship Diagram)

31 Normalization n วิธีลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้าง n เพื่อสะดวก และ ง่ายต่อการ บำรุงรักษา ให้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารประกอบการสอนเรื่อง Database ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ web อาจารย์นะครับ

32 แบบฝึกหัดในชั้นเรียน จงหาตัวอย่างพร้อมคำอธิพบายเรื่อง E-R Model จงออกแบบตัวอย่าง E-R Model ระบบ ร้านอาหาร

33 33


ดาวน์โหลด ppt Database. การออกแบบ Database n เป็นศูนย์รวมข้อมูล nDBMS: Database Management System เป็น ระบบที่อนุญาตให้สร้าง ขยาย และ ปรับปรุง ฐานข้อมูล nDatabase.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google