งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system. หัวข้อที่ศึกษา แนวคิดของฐานข้อมูล โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ เครื่องมือช่วยในการออกแบบ ฐานข้อมูล การสร้างโมเดลข้อมูลของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system. หัวข้อที่ศึกษา แนวคิดของฐานข้อมูล โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ เครื่องมือช่วยในการออกแบบ ฐานข้อมูล การสร้างโมเดลข้อมูลของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system

2 หัวข้อที่ศึกษา แนวคิดของฐานข้อมูล โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ เครื่องมือช่วยในการออกแบบ ฐานข้อมูล การสร้างโมเดลข้อมูลของระบบ สารสนเทศทางการบัญชี ตัวอย่าง การสร้างฐานข้อมูลใน โปรแกรม Access วัตถุประสงค์การศึกษา : เพื่อศึกษาการออกแบบ และการประยุกต์ระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบ สารสนเทศทางการบัญชี

3 แนวคิดฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ - การจัดเก็บข้อมูลของรายการทางธุรกิจ - ซึ่งจะถูกจัดเก็บใน “ ตารางฐานข้อมูล ” (Database Table) - การจัดการฐานข้อมูล แบ่งหน้าที่เป็น 2 หน้าที่คือ บันทึกรายการค้าทางธุรกิจ และเก็บรักษาข้อมูล

4 ไฟล์และฐานข้อมูล แนวคิดการบันทึกข้อมูลจะเรียงตามลำดับ ชั้นของการบันทึก ข้อมูล อักขระ (Charact er) ฟิลด์ (Field) เรคค อร์ด (Recor d) ไฟล์ข้อ มูล (Filed) ฐานข้อมูล (Database)

5 www.themegallery.com ตัวอย่างเดิม องค์ประกอบของ การจัดเก็บข้อมูล รหัสผู้ขายชื่อผู้ขายที่อยู่วงเงินเครดิตยอดคงเหลือ S-01 บริษัท A 123 บางใหญ่ กทม. 100,00025,000 S-02 บริษัท B2/18 บางเขต 80,00040,000 S-03 บริษัท C44 พญาไท 120,00055,000 ฟิวส์ หรือ แอ ททริบิว เรคค อร์ด ทั้งหมดรวม เป็น 1 ไฟล์

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 โครงสร้างเชิงสัมพันธ์

24

25

26 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงวัตถุ ทั้งวัตถุที่เรียบง่าย และซับซ้อน เช่น กราฟฟิก คำสั่งการคำนวณ ตัวเลข การพิมพ์รายงานประจำงวด ข้อได้เปรียบ – ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ โดยรวมข้อมูล ทั้งนามธรรมและเชิงวัตถุที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถ จัดเก็บในฐานข้อมูลได้ – สามารถจัดเก็บแอททิบิว (Field) และคำสั่งการ ดำเนินการที่สามารถปฏิบัติการได้บนวัตถุ

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system. หัวข้อที่ศึกษา แนวคิดของฐานข้อมูล โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ เครื่องมือช่วยในการออกแบบ ฐานข้อมูล การสร้างโมเดลข้อมูลของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google