งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การวัดภาคปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การวัดภาคปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การวัดภาคปฏิบัติ

2 การวัดภาคปฏิบัติ การวัดความสามารถ ของบุคคลในการ การวัดความสามารถ ของบุคคลในการ ทำงานอย่างใด อย่าง หนึ่ง โดยบุคคล ทำงานอย่างใด อย่าง หนึ่ง โดยบุคคล นั้นได้ลงมือปฏิบัติ นั้นได้ลงมือปฏิบัติ พฤติกรรมที่แสดงออก / ชิ้นงาน พฤติกรรมที่แสดงออก / ชิ้นงาน

3 การวัดปฏิบัตินั้นจะ พิจารณา ผู้ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้ใน ระดับใด

4 สามารถปฏิบัติตามได้ (Following) สามารถปฏิบัติตามได้ (Following) สามารถปฏิบัติได้ด้วย ตัวเอง (Ability) สามารถปฏิบัติได้ด้วย ตัวเอง (Ability) สามารถทำได้อย่าง ราบรื่นด้วยไม่ติดขัด ( Continuing) สามารถทำได้อย่าง ราบรื่นด้วยไม่ติดขัด ( Continuing) สามารถทำได้อย่าง ชำนาญ สามารถทำได้อย่าง ชำนาญ(Autonomic) สามารถปฏิบัติตามได้ (Following) สามารถปฏิบัติตามได้ (Following) สามารถปฏิบัติได้ด้วย ตัวเอง (Ability) สามารถปฏิบัติได้ด้วย ตัวเอง (Ability) สามารถทำได้อย่าง ราบรื่นด้วยไม่ติดขัด ( Continuing) สามารถทำได้อย่าง ราบรื่นด้วยไม่ติดขัด ( Continuing) สามารถทำได้อย่าง ชำนาญ สามารถทำได้อย่าง ชำนาญ(Autonomic)

5 ระดับของการวัดการปฏิบัติ มีความจำเป็นจริง ต่ำ สูง ระดับ 1 การแก้ปัญหาในกระดาษ ( Paper and Pencil Performance Test ) ระดับ 2 การแก้ปัญหาเฉพาะส่วน ( Identification Test )

6 ระดับ 3 การปฏิบัติงานในสถานการณ์ ( Simulated Performance ) ระดับ 4 การปฏิบัติงานจริง (Authentic Performance ) ระดับของการวัดการปฏิบัติ

7 ปฏิบัติงาน ปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง ระดับการรับรู้ แบบทดสอบ แบบทดสอบเชิงจำแนก สูง ต่ำ ภาพประกอบ ระดับความเป็นจริงของ การวัดภาคปฏิบัติ

8 วิธีการที่ใช้ในการประเมินผลภาคปฏิบัติ การประเมินโดย ใช้เทคนิคการ สังเกต

9 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ 1. วิเคราะห์หลักสูตร 2. คัดเลือกจุดประสงค์ 3. วิเคราะห์ภาระงาน 4. กำหนดวิธีการวัด 5. สร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ 6. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ 1. วิเคราะห์หลักสูตร 2. คัดเลือกจุดประสงค์ 3. วิเคราะห์ภาระงาน 4. กำหนดวิธีการวัด 5. สร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ 6. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การวัดภาคปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google