งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Sompong Punturat. SITUATION paper-and-pencil performance identification test structured performance test simulation performance work sample extended.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Sompong Punturat. SITUATION paper-and-pencil performance identification test structured performance test simulation performance work sample extended."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Sompong Punturat

2 SITUATION paper-and-pencil performance identification test structured performance test simulation performance work sample extended research project Performance skills Knowledge Skills Affective TASKS Degree of Realism Restricted & Extended Performance Outcomes Identify Construct Demonstrate Procedure Product Systematic Observation Anecdotal Records Checklists Rating Scales Scoring Rubric Analytic & Holistic

3 จุดเด่น ประเมินทักษะและผลการเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้ ผลการประเมินที่เป็นธรรมชาติ สมบูรณ์ เกี่ยวกับ การให้เหตุผล การพูด การใช้ทักษะทางร่างกาย ทำให้ผู้ถูกประเมินมีแรงจูงใจเพราะได้เห็น เป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้การเรียนรู้มีเป้าหมาย มากขึ้น นำไปสู่การเรียนรู้ในสภาพจริง เพราะสามารถ ประเมินในสถานการณ์จริงได้

4 ข้อจำกัด ใช้เวลามาก ใช้ความพยายามมาก การตรวจให้คะแนนมีความเป็นอัตนัยมาก และมี ความเชื่อมั่นต่ำ การประเมินทำเป็นรายบุคคลมากกว่าการ ประเมินเป็นกลุ่ม

5 Stating Objectives for Performance Assessment เขียนวัตถุประสงค์ทั่วไปในการประเมินทักษะหรือ ผลผลิต เขียนรายการผลลัพธ์ของการปฏิบัติแต่ละจุดประสงค์ที่ เกี่ยวข้องกับระดับความสำเร็จและระดับความพึงพอใจ เขียนคำบรรยายรายการผลลัพธ์ของการปฏิบัติให้มี ความหมายชัดเจน ตรงกับผลการปฏิบัติ เขียนคำบรรยายผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่สามารถ สังเกตได้ทั้งในมิติของ ทักษะหรือผลผลิต เขียนคำบรรยายผลลัพธ์ของการปฏิบัติให้นักเรียน สามารถเข้าใจได้

6 Restricted performance tasks เป็นงานที่มีการจำกัดขอบเขตให้ปฏิบัติ เช่น ให้เขียนรายงานบรรยายการศึกษานอกสถานที่ ความยาว 1 หน้ากระดาษ ให้พูดตามหัวข้อที่กำหนดให้ในเวลา 1 นาที อ่านออกเสียงคำกลอนที่กำหนดให้ เขียนกราฟจากข้อมูลที่กำหนดให้ สาธิตการใช้เครื่องมือวัด

7 Extended Performance Tasks เป็นงานที่มีลักษณะรวมๆ เป็นโครงสร้าง ขอบเขต กว้างขึ้น เช่น ให้ออกแบบและควบคุมการทดลอง ให้ออกแบบและสร้างผลผลิตจากไม้หรือโลหะ ให้เขียนเรื่องสั้น ให้ซ่อมพัดลม ให้สาธิตการเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรี


ดาวน์โหลด ppt By Sompong Punturat. SITUATION paper-and-pencil performance identification test structured performance test simulation performance work sample extended.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google