งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Performance Skills By Sompong Punturat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Performance Skills By Sompong Punturat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Performance Skills By Sompong Punturat

2 Degree of Realism Restricted & Extended SITUATION paper-and-pencil performance identification test structured performance test simulation performance work sample extended research project Affective Skills Knowledge TASKS Performance skills Analytic & Holistic Checklists Scoring Rubric Performance Outcomes Identify Construct Demonstrate Rating Scales Procedure Systematic Observation Anecdotal Records Product

3 จุดเด่น ประเมินทักษะและผลการเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้
ผลการประเมินที่เป็นธรรมชาติ สมบูรณ์ เกี่ยวกับการให้เหตุผล การพูด การใช้ทักษะทางร่างกาย ทำให้ผู้ถูกประเมินมีแรงจูงใจเพราะได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้การเรียนรู้มีเป้าหมายมากขึ้น นำไปสู่การเรียนรู้ในสภาพจริง เพราะสามารถประเมินในสถานการณ์จริงได้

4 ข้อจำกัด ใช้เวลามาก ใช้ความพยายามมาก
การตรวจให้คะแนนมีความเป็นอัตนัยมาก และมีความเชื่อมั่นต่ำ การประเมินทำเป็นรายบุคคลมากกว่าการประเมินเป็นกลุ่ม

5 Stating Objectives for Performance Assessment
เขียนวัตถุประสงค์ทั่วไปในการประเมินทักษะหรือผลผลิต เขียนรายการผลลัพธ์ของการปฏิบัติแต่ละจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับระดับความสำเร็จและระดับความพึงพอใจ เขียนคำบรรยายรายการผลลัพธ์ของการปฏิบัติให้มีความหมายชัดเจน ตรงกับผลการปฏิบัติ เขียนคำบรรยายผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่สามารถสังเกตได้ทั้งในมิติของ ทักษะหรือผลผลิต เขียนคำบรรยายผลลัพธ์ของการปฏิบัติให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้

6 Restricted performance tasks
เป็นงานที่มีการจำกัดขอบเขตให้ปฏิบัติ เช่น ให้เขียนรายงานบรรยายการศึกษานอกสถานที่ ความยาว 1 หน้ากระดาษ ให้พูดตามหัวข้อที่กำหนดให้ในเวลา 1 นาที อ่านออกเสียงคำกลอนที่กำหนดให้ เขียนกราฟจากข้อมูลที่กำหนดให้ สาธิตการใช้เครื่องมือวัด

7 Extended Performance Tasks
เป็นงานที่มีลักษณะรวมๆ เป็นโครงสร้าง ขอบเขตกว้างขึ้น เช่น ให้ออกแบบและควบคุมการทดลอง ให้ออกแบบและสร้างผลผลิตจากไม้หรือโลหะ ให้เขียนเรื่องสั้น ให้ซ่อมพัดลม ให้สาธิตการเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรี


ดาวน์โหลด ppt Performance Skills By Sompong Punturat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google