งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน ในทศวรรษที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ PHC4D PRIMARY HEALTH CARE IN THE 4 DECADE เอกสารทบทวนแนวคิดทิศทางและประเด็นเพื่อการพัฒนาไม่ควรใช้อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน ในทศวรรษที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ PHC4D PRIMARY HEALTH CARE IN THE 4 DECADE เอกสารทบทวนแนวคิดทิศทางและประเด็นเพื่อการพัฒนาไม่ควรใช้อ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน ในทศวรรษที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ PHC4D PRIMARY HEALTH CARE IN THE 4 DECADE เอกสารทบทวนแนวคิดทิศทางและประเด็นเพื่อการพัฒนาไม่ควรใช้อ้างอิง

2 การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน ในทศวรรษที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ PHC4D PRIMARY HEALTH CARE IN THE 4th DECADE เอกสารทบทวนแนวคิดทิศทางและประเด็นเพื่อ การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา สสม จัดนำเสนอ ในวาระอื่นๆ ประชุม กรม สบส 23 มค 2551 ยังไม่ควรใช้อ้างอิงทางวิชาการ

3 ในปี 2551-2560 ประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของ การดำเนินงาน สสม หรืออาจเรียกว่า การสาธารณสุขมูลฐาน ในทศวรรษที่ 4 ( PRIMARY HEALTH CARE IN THE 4th DECADE 2008- 2017 หรือย่อว่า PHC4D) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ PHC4D PRIMARY HEALTH CARE IN THE 4th DECADE คืออะไร “ I am committed to integrated primary health care as a strategy for strengthening health systems. ” Dr. Margaret Chan, DG of WHO, 4 Jan 2007

4 การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน ในทศวรรษที่ 1-3 (2521-2550) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ PHC4D ทศวรรษที่ 1 สร้างหลักปักฐาน ผสส - อสม ทศวรรษที่ 2 พึ่งตนเอง - สร้างหลักประกัน ทศวรรษที่ 3 สุขภาพดีถ้วนหน้า - UNIVERSAL COVERAGE ทศวรรษที่ 4 EMPOWERING COM FOR Health ประชาลิขิตสุขภาพ กำหนดเอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ พอเพียง หรือ หลักการ EQUITY-EQUALITY ?

5 จุดท้าทาย ของการพัฒนา สสม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่ถืออยู่ในมือ แต่อยู่ที่ การพัฒนาศักยภาพคน การบริหารจัดการระบบและขั้นตอนที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จ ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร PHC4D เราควรจัดเวทีทบทวน เรียนรู้ร่วมกันและช่วยกัน สร้างสรรค์ทางเดินใหม่เพื่อให้เพื่อนร่วมทาง ก้าวด้วย ความมั่นใจ มีความสง่างามและก้าวไปถึงจุดหมายอย่าง มีความสุข นพ. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 17 ธค 2550 รร. ริชมอนด์ คำถาม SCAMPER จะนำมาใช้เสมอในทุกเวที S = Substitute มีวิธีอื่นใช้แทนได้หรือไม่ C = Combine จะรวมเข้าด้วยกันได้หรือไม่ A = Adapt จะปรับให้เข้ากันได้หรือไม่ P = Put to other Purposes จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้หรือไม่ E = Eliminate จะตัดออกได้หรือไม่ R = Rearrange จะจัดรูปใหม่ได้หรือไม่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6 กรอบแนวทางดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชน ปัจจุบัน

7 What is “Primary Health Care”? "Primary health care is essential health care based on practical, scientifically sound and socially acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community through their full participation and at a cost that the community and country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self reliance and self- determination. WHO - Declaration of Alma-Ata, 1978 ทบทวนแม่บท สสม

8 PHC=integral part It forms an integral part both of the country's health system, of which it is the central function and main focus, and of the overall social and economic development of the community. WHO - Declaration of Alma-Ata, 1978 ทบทวนแม่บท สสม

9 PHC-first level of contact It is the first level of contact of individuals, the family and community with the national health system bringing health care as close as possible to where people live and work, and constitutes the first element of a continuing health care process." WHO - Declaration of Alma-Ata, 1978 ทบทวนแม่บท สสม

10 In the current contexts…. I am committed to integrated primary health care as a strategy for strengthening health systems. Of all my initial commitments, this one has provoked the most discussion within and outside the Organization. As you know, we have made the primary health care approach a focus for wide consultation. In the broader context of development, we can see the importance of the value system that is part of this approach: the focus on equity, universal access according to need, the provision of comprehensive and affordable care, local ownership, and sustainability. With health now directly linked to poverty alleviation, and with our commitment to the Millennium Development Goals, we can see the core importance of these values in today’s international development agenda. (Dr. Margaret Chan, DG of WHO, 4 Jan 2007) ทบทวนแม่บท สสม

11 Suggested 3 country priorities (immediate action—within December 2007) 1.Apply strategy map to be implemented at local level –Forums among partners at national level –Roles+ functions 2.Review training capacity for all partners at all levels – Universities and educational institutes 3.Review financing and administrative framework to facilitate implementation of strategy map –Appointed committee under NHSO Board(s1-2) Suggested WHO contributions 1.Training strategy map 2.Establish learning centers for in-countries and inter countries 3.Networking VHV, CBHW 4.Monitor and evaluate outcomes Group work: Meeting on Revisiting CBHW and CHVs, Chiang Mai, 3-5 Oct 2007

12 Future directions of PHC -TAO Decentralize PHC management and implementation through local authority organization – TAO –Building capacity of local administration(s1) –Seeking political commitment(s4-1) –Revising existing law and regulations to be in line with current situation and future development(s4-2) –Establishment of WHO CC on PHC(s3-1) –Reconsidering specific roles of volunteers(s3-2) ทบทวน สสม สากล สร้างจินตนาการ/ PREVISION

13 วิเคราะห์ PHC 4D จุดหมายคือ?? อสม /ชมรมสร้างสุขภาพ อปท./ศาสนสถาน/โรงงาน โรงเรียน วัดฯลฯ กลุ่ม / องค์กร ทุนชุมชน ความรู้ การจัดการระบบ สุขภาพในชุมชน ครอบครัว - บุคคล มีส่วนร่วม สธ.สปสช. สสส NGO งบ สสม10000 ประชาชนมีสุขภาพ-สุขภาวะดีขึ้น-ชุมชนเข้มแข็ง จัดทำโครงการ / กิจกรรมตามศักยภาพ / สภาพปัญหา / ความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน กระบวนการวิเคราะห์/ ระดมความคิดเพื่อสร้าง แผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ แผนที่ยุทธศาสตร์ ชุมชนด้านต่างๆ ปัจจัยเสริม / ต่อต้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทัศนะผู้นำฯลฯ กองทุนชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล งบp&p กรมวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา ชมรม องค์กร วิชาชึพ การแพทย์การสาธารณสุข เครือข่าย นักพัฒนา วิชาการ กลุ่ม องค์กรนักบริหาร จัดการชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนัก กองต่างๆใน สบส พรรคการเมือง

14 จับประเด็นยุทธศาสตร์ PHC 4D อสม /ชมรมสร้างสุขภาพ อปท./ศาสนสถาน/ที่ทำงาน/ โรงงาน/โรงเรียน วัดฯลฯ กลุ่ม / องค์กร ทุนชุมชน ความรู้ การจัดการระบบ สุขภาพในชุมชน ครอบครัว - บุคคล มีส่วนร่วม สธ.สปสช. สสส NGO งบ สสม10000 ประชาชนมีสุขภาพ-สุขภาวะดีขึ้น-ชุมชนเข้มแข็ง จัดทำโครงการ / กิจกรรมตามศักยภาพ / สภาพปัญหา / ความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน วิทยากรกระบวนการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างพื้นที่ (TCDA) แผนที่ยุทธศาสตร์ ชุมชนด้านต่างๆ เพิ่มปัจจัยเสริม / ลดต่อต้าน เข้าถึงเข้าใจ นักการเมือง สื่อสารมวลชน ทัศนะผู้นำฯลฯ กองทุนชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล งบp&p 37.50ต่อหัว กรมวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา ชมรม องค์กร วิชาชึพ การแพทย์การสาธารณสุข เครือข่าย นักพัฒนา วิชาการ กลุ่ม องค์กรนักบริหาร จัดการชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สช+ส+วศ+สรส+ พรรคการเมือง แผนที่ยุทธศาสตร์ สร้างสุขภาพชุมชน เรียนรู้และลงมือทำ กิจกรรมร่วมกัน

15 สสม ในอปท ( PHC TAO) พัฒนาบทบาทและศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับบทบาท เจ้าภาพ สสม (ธรรมาภิบาลระดับตำบล) เริ่ม จากการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนและ บริหารการเปลี่ยนแปลง D1 แผน ปี 51-52 มีแผนการดำเนินการ(อ อมร) D2 ทำให้ PHC เป็นที่รู้จัก สากล และ เป็นสัญญลักษ์ของชาติ D3 สร้าง/หา แกนขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ ชาติ-ท้องถิ่น D4 ส่งเสริมประชาชนแสดงพลัง DEM0NSTRATION ประเด็นเสนอที่1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

16 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม K1 พัฒนาบทบาทและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา K2 กำหนดทิศทาง แผนแม่บทการจัดการควมรู้ ที่ตอบสนอง ในการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการระบบ K3 วิจัยเพื่อการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับสากล ถึงท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนและ บริหารการเปลี่ยนแปลง K4 วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ด้าน สสม ของชาติและโลก PRIMARY HEALTH CARE KNOWLEDGE MANAGEMENT PHC -KM ประเด็นเสนอที่2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

17 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม PHC –TC T1 พัฒนาบทบาทและศักยภาพองค์กรฝึกอบรม RTC /PTC/ DTC/ TCT โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map)เป็นเครื่องมือสำหรับการ เรียนรู้ วางแผน บริหารการ เปลี่ยนแปลง และ การติดตามประเมินผล T2 PHC COLLABOLATING CENTER FOR TRAINING ( international development agenda) T3 TCDA-TCDV PHC TRAINING CENTERS ประเด็นเสนอที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

18 พัฒนาศักยภาพและความสามาร องค์กร/เครือข่าย PHC -M ประเด็นเสนอที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์กรการเมือง / ท้องถิ่น / ภาคประชาชน ชมรม องค์กร วิชาชึพ การแพทย์การสาธารณสุข เครือข่าย นักพัฒนา วิชาการ กลุ่ม องค์กรนักบริหาร จัดการชุมชน กรมวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา สธ. สปสช. สสส NGO องค์กรกลาง สำนักพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงต่างๆ สำนัก กอง กลุ่มงาน ใน สบส PRIORITY6 PRIORITY5 PRIORITY4 PRIORITY3 PRIORITY2 PRIORITY 1 PRIORITY7

19 พัฒนา อสมช VHV-CB VHV- CAPACITY(CAPABILITY) BUILDING ประกาศอย่างชัดเจน เป็นทางการ...... วาระอสมแห่งชาติ ” หนึ่งชุมชน-สอง อสม5ช ประกาศวาระชุมชนด้านสุขภาพ แต่ละชุมชน/หมู่บ้านทำด้วยชุมชนเอง ในวัน อสม 20 มีค. ทุกปี เน้นที่ เกียรติ ศักดิ์ศรี และ อุดมการณ์ อสม อสม พอเพียง ประเด็นเสนอที่5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวอย่าง

20 ตัวอย่าง”วาระ อสม แห่งชาติ” หนึ่งชุมชน - สอง อสม 5 ช ขยายฐาน เกียรติและศักดิ์ศรี อสม ในระดับชุมชน ด้วยการเพิ่ม/ เติม/แต่ง ความเชี่ยวชาญ จนเป็น “ อสม 5ช “ ช1 ชูธง เป็นผู้นำสร้างสุขภาพ ทำทันที ทำก่อนคนอื่นเสมอ ช2 ช่างชวน ช่างเชื่อมช่างประสาน ร่วมมือกับทุกคนได้ ช3 ชี้ทาง อาสานำชุมชน(มีวิชาแผนที่ยุทธศาสตร์) ช4 ชุมนุม จัดประชาคมขับเคลื่อนสุขภาพในชุมชน ช5 ชำนาญ แผนชุมชน บริหารจัดการแผนแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ทุกชุมชน ประกาศวาระชุมชนด้านสุขภาพ โดย แต่ละชุมชน/หมู่บ้านทำด้วยชุมชนเอง ในวัน อสม 20 มีค. ทุกปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

21 องค์กร สสม เข้มแข็งมั่นคง มีทีมงานหลักขับเคลื่อนแผน 5ช มีเครื่องมือหลัก แผนที่ยุทธศาสตร์ 5ช มีผู้แสดงหลัก คือ ผู้นำจัดการสุขภาพ แกนนำ /อสม 5ช ประกาศวาระสุขภาพชุมชน แห่งชาติ-ท้องถิ่น หมู่บ้านจัดการสุขภาพ village self managed ศักยภาพองค์กรฝึกอบรม RTC /PTC/ DTC/ TCT สามารถใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ () การขับเคลื่อนผลักดัน ระดับชาติ(ก.สธ./ สปสช.สช. ฯลฯ ระดับท้องถิ่น : ส่งผลต่อพื้นที่และชาติ P1 ฐาน P2 กระบวนการ P3 พันธมิตร P5 บทบาทปชป P4 กลไก - เครื่องมือ อปท ธรรมาภิบาล หมออนามัยหัวใจชุมชน ระบบสุขภาพใกล้บ้านใกลัใจ ใส่ใจในศักดิ์ศรีมนุษย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

22 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรรองรับ PHC-I กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

23 กระบวนระบบการพัฒนาบทบาทร่วมโดยใช้พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ข้อมูลเพื่อ การวิเคราะห์ สถานการณ์ ต่างๆ ในชุมชน เวที การนำเสนอ สถานการณ์/ ปัญหา เวทีสร้าง ข้อเสนอ เชิงนโยบาย /แผนแก่รัฐ อปท./ชุมชน การขับเคลื่อนผลักดัน ระดับชาติ(ก.สธ./ สปสช.สช. ฯลฯ ระดับท้องถิ่น : ส่งผลต่อพื้นที่และชาติ เชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการ/กิจกรรม กระบวนการ เชิงประเด็น เชิงพื้นที่ กระบวนก าร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการในพื้นที่โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ กระบวนการมีส่วนร่วม เรียนรู้ รู้คุณค่า กิจกรรมร่วม เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ เครือข่ายการทำงาน เครือข่ายการสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและกลไก เกิดความรู้ ไปสู่ปัญญา สร้างความรู้ สู่การใช้ ความรู้ สู่การปรับกระบวนการ ทำงาน กระบวนการสื่อสาร สาธารณะ สื่อชุมชน สื่อพื้นบ้าน สื่อสิ่งพิมพิ์ วิทยุ สื่อสาร สาธารณะรูปแบบต่างๆ

24 การประเมินผล/การขยายผล (ระยะที่ 3 ระยะขยายงาน (Expansion Phase)) การสร้างความรู้ / เข้าใจการใช้แผน ที่ยุทธศาสตร์สนับสนุนงาน อบต. (ระยะที่ 1 ระยะสร้างความเข้มแข็ง (Consolidation Phase)) การฝึกอบรมวิทยากรกลาง การพัฒนาพื้นที่ อบต.ระดับนำ การสร้าง Benchmark และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ( ระยะที่ 2 ระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase)) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ การสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่ 4 การขับเคลื่อนกระบวนการในพื้นที่ อบต.

25 P1 P2 P3

26 ความ ต้องกา รของ สังคม ประชา ชน วิสัยทัศน์ พันธะกิจ หลักองค์กร สสม วัฒนธรรมองค์กร/ผู้มีส่วนได้เสีย ศักยภาพขององค์กร / เครือข่าย / ชุมชน ผลลัพธ์เดิมและมุมมองใหม่ วัตถุประสงค์โครงการฯแผน PHC ปัจจุบัน เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของ โครงการ PHC กลั่นกรอง นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ PHCID พันธะที่ 1 : สำรวจ - วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ PHC และธรรมชาติองค์กร / ผู้บริหาร / ทีมงาน / ชุมชน พันธะที่ 2: สร้างแผนที่ ยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผล PHC พันธะที่ 3 : สร้างเครื่องมือ / เกณฑ์วัดผล ตามเครื่องชี้วัด และติดตาม กระบวนการ / ผลงาน พันธะที่ 4: เสนองาน ติดตาม ประเมินผลและ ทิศทางใหม่ของ แผน / โครงการ PHC กำหนดการ / วิธีการติดตาม โครงการ / กิจกรรมและการ สื่อสารต่อสังคมประกาศ ตัวทีมงาน / แผนที่เดินทาง ประเด็นวิเคราะห์ภารกิจของ องค์กร สสม ปัจจุบัน

27 โครงการ ทศวรรษแห่งนวัตกรรม สสม PHCID PHC-INNOVATION DECADE 2008-2017 เปิดสมัชชา นวัตกรรม สสม PHCID ครั้งที่ 1-5 ในปี 2008 ครั้งที่ 1-3 ช่วงวันที่ 12-19-27 กพ 2551 ครั้งที่ 4-5 ช่วงวันที่ 11 และ 19 มีนาคม 2551 สัมมนา นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สสม(มอบรางวัลและจัด ฐานข้อมูล /เครือข่ายเรียนรู้ PHCID) ช่วง กรกฎาคม 51 จัดมหกรรม PHCID วัน อสม และ สค 51ร่วมกับ WHO สปสช สสส สธ (INTERNATIONAL MEETING) อื่นๆ เช่น ส่งผู้แทนร่วมประชุม PHCID นานาชาติ จบการนำเสนอ เปิด WWW. รับฟังความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน ในทศวรรษที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ PHC4D PRIMARY HEALTH CARE IN THE 4 DECADE เอกสารทบทวนแนวคิดทิศทางและประเด็นเพื่อการพัฒนาไม่ควรใช้อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google