งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสารสนเทศและ การบริหารจัดการงบ P&P อุเทน หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสารสนเทศและ การบริหารจัดการงบ P&P อุเทน หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสารสนเทศและ การบริหารจัดการงบ P&P อุเทน หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 การจัดการข้อมูลสารสนเทศของ รพ. สต. 1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดบริการใน รพ. สต.  โปรแกรม / ระบบข้อมูล / รายงาน สำหรับการจ่ายเงินชดเชย - OP/PP individual record ( ข้อมูล 18 แฟ้ม, 12+8 แฟ้ม ) - E-Claim - PPIS ( ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ) - Sealant Program ( กองทันตฯ กรมอนามัย ) - Pap-registry ( กรมการแพทย์ ) - โปรแกรม Depression ( กรมสุขภาพจิต ) - แบบรายงานที่กำหนดโดย สปสช. ( TSH )  ระบบ GIS  ประมวลผล / วิเคราะห์ข้อมูล

3 2 ข้อมูลสารสนเทศสำหรับภาคี และประชาชน  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับภาคี อสม./ โรงเรียน อสม. อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สารสนเทศสำหรับประชาชน ให้สุขสุขศึกษา / ประชาสัมพันธ์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศของ รพ. สต.

4 4 NPP &Central Procurement (15.17) NPP &Central Procurement (15.17) P&P Area based (58.41) P&P Area based (58.41) P&P Expressed demand (125.64) P&P Expressed demand (125.64) P&P Capitation (199.22 บาทต่อหัว ปชก.ทุกสิทธิ 64.446 ล้านคน) Area problem (18.41) Area problem (18.41) กองทุน อปท. (40.00) กองทุน อปท. (40.00) Capitation (93.85) Capitation (93.85) Itemized 10 รายการ (31.79) Itemized 10 รายการ (31.79) CUP หน่วย บริการ หน่วย บริการ Diff. by age group หักเงินเดือน คำนวณจาก 271.79 บาท ต่อปชก. สิทธิ UC จำนวน 47.2397 ล้านคน บริหารแบบเขตบริการ สุขภาพภายใต้ อปสข. การบริหารจัดการงบ P&P

5 5 P&P Expressed Demand 1. จัดบริการ P&P : รายบุคคลตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยหน่วยบริการ ซึ่งดำเนินการทั้งในและนอกหน่วย บริการ 2. การจัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 2.1 เหมาจ่ายรายหัว Capitation จัดสรรรายไตรมาส ( 25 %)หน่วยบริการรัฐนอกสังกัด สธ. /เอกชน จัดสรรพร้อม OP/IP 2.2 ตามผลการให้บริการ Itemization

6 6 ครอบคลุมบริการชุดสิทธิประโยชน์ P&P ดังนี้ 1. การฝากครรภ์ 2. การตรวจหลังคลอด 3. การให้ภูมิคุ้มกันโรคในทุกช่วงอายุ 4. การดูแลสุขภาพและพัฒนาการตามวัยเด็ก 5. บริการวางแผนครอบครัว 6. การดูแลสุขภาพช่องปาก 7. บริการตรวจคัดกรองและการปรับพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 8. บริการให้สุขศึกษา ความรู้ คำแนะนำ 9. บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต 10. บริการอนามัยโรงเรียน 11. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ P&P Expressed Demand (Capitation )

7 7 P&P Expressed Demand (Itemization) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ P&P ที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม 2. เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการ P&P และการดูแลอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดบริการ P&P เชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายชดเชย 1. ต้องมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการรายบุคคลครบถ้วนตามที่กำหนด 2. ต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบการให้บริการ ( Clinical & Financial Audit )

8 8 P&P Expressed demand – Itemized(1) กิจกรรม Total Target popราคากลาง (บาท) 1 ANC329,963 (คน) ทุกสิทธิANC ครั้งแรกอายุครรภ์<= 12 wk. 500 บาท/คน *131,985 (คน) เฉพาะสิทธิประกันสังคม (ส่งเงิน ไม่ครบ 7 เดือน) ANC ครั้งแรกรายละ 1,200 บาท ANC ครั้งต่อไปรายละ 400 บาท 2 PNC516,942 (คน) ยกเว้นสิทธิ ขรก. รายละ 150 บาท (ไม่รวมคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก) 3 FP*เฉพาะสิทธิประกันสังคม & สวัสดิการราชการ (ยาเม็ด = 183,661 คน, ยาฉีด = 41,995 คน, ห่วง = 1,622 คน, ยาฝัง = 585 คน) ยาเม็ด = 40 บาท, ยาฉีด = 60 บาท, ห่วง = 500 บาท, ยาฝัง = 2,200 บาท (ต่อคนต่อครั้ง) 4 ค่าฉีด Vaccine (ยกเว้น OPV) 10,359,009 (ครั้ง) ทุกสิทธิ 10 บาท/ dose(ครั้ง) (สำหรับค่าวัสดุการฉีด ส่วนวัคซีนเบิก จากสปสช.ตามระบบ VMI ) 5 TSH*659,927 (ครั้ง) ทุกสิทธิ - ตรวจครั้งแรก140 บาท/คน (โดยใช้กระดาษซับ) TSH6,599 (ครั้ง) ทุกสิทธิ - การตรวจยืนยัน 250 บาท/คน(โดย ตรวจจากซีรั่ม) 6 การตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 6-12 ปี* ทุกสิทธิ - การตรวจฟัน ป.1, ป.3, ป.62,400,000 (คน) 7บาท/คน - เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) ป.1,ป.6 1)เป้าหมาย 50 % ในเด็ก ป. 1 =400,000 คน 2)เป้าหมาย 20 % ในเด็ก ป.6 =160,000 คน รวม 560,000 คนๆ 2 ซี่ 130 บาท/ชี่

9 9 P&P Expressed demand – Itemized(2) กิจกรรม Total Target popราคากลาง (บาท) 7 ตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง 4 โรค * DM HT Stroke Obesity (confirm screening) 4,400,000 ทุกสิทธิ 50 บาท/คน 8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค * *DM,HT,Stroke,Obesity 200,000 ทุกสิทธิ < 2000 บาท/คน 9 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก*เฉพาะ สิทธิ UC & SSS - คัดกรองด้วยวิธี VIA100,00070 บาท/คน -จี้เย็น3,000 160 บาท/คน -คัดกรองด้วยวิธี Pap Smear1,991,600250 บาท/คน 10 ตรวจคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า 1.ประเมินภาวะซึมเศร้า (ด้วยแบบ 9 คำถาม เมื่อผลการคัดกรองด้วย 2 คำถาม+ve) 148,800 ทุกสิทธิ 300 บาท/ราย 2. ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบ 8 คำถาม เมื่อคะแนนการประเมิน 9 คำถาม >=7) 3.ให้สุขภาพจิตศึกษาปรับเปลี่ยนความคิดและ พฤติกรรมในรายที่ผล 9Q,8Q +ve และส่งต่อ เพื่อการบำบัดรักษา

10 10 ข้อมูลสำหรับจ่ายเงินใช้ จากระบบข้อมูล Individual data ที่มีอยู่ ได้แก่ 1. OP/PP individual record (ข้อมูล 18 แฟ้ม, 12+8 แฟ้ม) 2. E-Claim 3. PPIS (ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง) 4. Sealant Program (กองทันตฯ กรมอนามัย) 5. Pap-registry (กรมการแพทย์) 6. โปรแกรม Depression (กรมสุขภาพจิต) 7. แบบรายงานที่กำหนดโดย สปสช. ( TSH ) การบริหารจัดการแบบ Itemized

11 11 โปรแกรมที่ดูแลและพัฒนา โดยสำนัก IT( สปสช.) โปรแกรม สำหรับการจ่าย itemized ในรายการ 1. e - Claim 1)ANC <= 12 wk. 2)ANC ประกันสังคมส่งเงิน ไม่ ครบ 7 เดือน 3)PNC (สิทธิ UC & SSSส่งเงินไม่ ครบ 7 เดือน 4)FP ( CUP) 2. ข้อมูล 12 +8 และ 18 แฟ้ม 1)FP ( สอ.) 2)วัคซีน EPI (ยกเว้น OPV) 3. PPIS1)คัดกรองความเสี่ยง 2)การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

12 12 ขั้นตอนการรับ - ส่งข้อมูลจาก โปรแกรม e-Claim,PPIS,12+8 & 18 แฟ้ม สำนัก IT สำนักชดเชยฯ สำนักบริหารกองทุน หน่วยบริการ / สถานพยาบา ล สปสช (3) ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (3) ส่งกลับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไปยังหน่วยบริการ ผ่าน web (4) แจ้งจัดสรรค่าบริการ ( ตรงตามเงื่อนไข ) (1) เฉพาะ ข้อมูล 18 แฟ้ม สสจ. (1) ส่งข้อมูล (2) ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม (4) ปฎิเสธการจ่ายผ่าน web ( ไม่ ตรงตามเงื่อนไข ) (4) ปฎิเสธการจ่าย (5) โอนงบประมาณตามผลงาน (6) โอนเงิน

13 13 การส่งกลับข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ( จากสำนัก IT) โปรแกรม หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (สำนัก IT ส่งกลับ) 1. e-Claim http://eclaim.nhso.go.th 2. PPIS http://ucapps.nhso.go.th/allpp/FrmLoginMain.jsp 3. 12+8 & 18 แฟ้ม http://www.nhso.go.th/opindiv/

14 14 โปรแกรมที่พัฒนา โดยกรมวิชาการ โปรแกรม สำหรับการจ่าย itemized ในรายการ 1. Sealant Program (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย) การตรวจสุขภาพช่องปาก และ เคลือบหลุมร่องฟัน 2. Cervical Screening Program (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap smear & VIA 3. โปรแกรมสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวัง โรคซึมเศร้าระดับจังหวัด (กรมสุขภาพจิต) การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 4. TSH (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) การตรวจคัดกรอง TSH

15 15  รายการที่จัดส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม e-claim จัดสรรเป็นรายเดือน(โอนงบให้หน่วยบริการโดยตรง) พร้อมข้อมูล OP/IP  รายการที่จัดส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆ จัดสรรเป็นรายไตรมาส (โอนงบผ่านสสจ.) (ยกเว้น ข้อมูลจาก Sealant Program จัดสรรผ่านสสจ.เป็นรายเดือน) ระยะเวลาการจ่ายชดเชยบริการ

16 16 ไตรมาสที่ สำนัก IT ตัดข้อมูล ทุก โปรแกร ม ในวันที่ สำนัก IT ตรวจสอบ ข้อมูลและ จัดส่งแก่ สำนักชดเชย ภายในวันที่ สำนัก ชดเชย แจ้งการ จัดสรร แก่ สบก. ภายใน วันที่ สบก. จ่ายชดเชย ค่าบริการ ภายในวันที่ 1 (1 ตค.52-31 ธค. 52) 31 ธค.52 20 มค.53 31 มค.53 15 กพ.53 2 (1 มค.-31 มีค.53) 31 มีค.53 20 เมย.5330 เมย.5315 พค.53 3 (1 เมย.-30 มิย. 53) 30 มิย.53 20 กค.5331 กค.5315 สค.53 4 (1 กค.-30 กย.53) 31 ตุค. 53 20 พย.5330 พย.5315 ธค.53 ระยะเวลาการตัดข้อมูล-ตรวจสอบและการจ่ายชดเชยค่าบริการ (รายไตรมาส) สำหรับโปรแกรมที่ดูแล&พัฒนาโดย สำนัก IT สปสช.

17 17 ไตรมาสที่ กรมวิชาการ ตัดข้อมูล&ส่งสำนัก IT สปสช. สำนัก IT* ตรวจสอบ (รับ-ส่ง)ข้อมูล และ จัดส่งแก่ สำนักชดเชย ภายในวันที่ สำนักชดเชย แจ้งการจัดสรรแก่ สบก. ภายในวันที่ สบก.** โอนเงินภาย ในวันที่ 1 (1ตค.52-31ธค. 52) 10 มค.53 20 มค.53 31 มค.53 15 กพ.53 2 (1มค.53-31มีค.53) 10 เมย.53 20 เมย.53 30 เมย.53 15 พค.53 3 (1เมย.53-30มิย. 53) 10 กค.53 20 กค.53 31 กค.53 15 สค.53 4 (1กค.53-30กย.53) 10 พย.53 20 พย.5330 พย.5315 ธค.53 * สำนัก IT ตรวจสอบข้อมูลจากกรมและส่งกลับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องภายในวันที่ 15 มค. 15 เมย. 15 กค. & 15 พย.53 ** ยกเว้น ข้อมูลจาก sealant program โอนงบประมาณเป็นรายเดือน ระยะเวลาการรับ-ส่งข้อมูลและการจ่ายชดเชยค่าบริการ (รายไตรมาส) สำหรับโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมวิชาการ

18 PPA 1 : 40 บ./ ปชก.(68.48%) PPA 2 : 18.41 บ./ ปชก.(31.52%) PPA (58.41 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 4,797,642 คน) PPA (58.41 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 4,797,642 คน) กอง ทุน อปท. (40.0 0) กอง ทุน อปท. (40.0 0) คณะทำงานเขต 4.40 บาท / ปชก. 21,109,624.80 บาท คณะทำงานเขต 4.40 บาท / ปชก. 21,109,624.80 บาท PPA เขต 0.60 บาท / ปชก. 2,878,585.20 บาท PPA เขต 0.60 บาท / ปชก. 2,878,585.20 บาท จว. 13.41 บ./ ปชก. 64,336,379.22 บาท จว. 13.41 บ./ ปชก. 64,336,379.22 บาท แก้ไขปัญหา จว 12.41 บาท / ปชก. 59,538,737. 22 บาท แก้ไขปัญหา จว 12.41 บาท / ปชก. 59,538,737. 22 บาท รณรงค์ P&P 0.40 บาท / ปชก. 1,919,056. 80 บาท รณรงค์ P&P 0.40 บาท / ปชก. 1,919,056. 80 บาท ประเมินผล 0.20 บาท / ปชก. 959,528.40 บาท ประเมินผล 0.20 บาท / ปชก. 959,528.40 บาท จัดสรรตาม ผลงาน 1.00 บาท / ปชก. 4,797,642 บาท จัดสรรตาม ผลงาน 1.00 บาท / ปชก. 4,797,642 บาท พัฒนา องค์กรภาคี 0.40 บาท / ปชก. 1,919,056.8 0 บาท พัฒนา องค์กรภาคี 0.40 บาท / ปชก. 1,919,056.8 0 บาท คทง.PP 4.00 บาท / ปชก. 19,190,568.00 บาท คทง.PP 4.00 บาท / ปชก. 19,190,568.00 บาท ไอโอดี น ไต วาย มะเร็ง ตับ ทันตฯ เบาหว าน

19 19 P&P Area – based แนวคิดและหลักการ 1. ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดสรรโดย อปสข. เน้นการกระจาย อำนาจการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ 2. เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สปสช. เขต และ เขตตรวจราชการสาธารณสุข ภายใต้รูปแบบคณะกรรมการระดับเขต โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับจังหวัดและเขต 2. เพื่อสนับสนุนและจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการเชิงรุกในชุมชน โดยการมี ส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 4. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนด

20 20 แนวทางการจัดสรร เป็นการจัดสรร Global ระดับเขต (สปสช. ) 1. จัดสรร 40 บาท/ปชก. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฯตำบล 2. จัดสรร 18.41 บาท/ปชก. และส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจัดตั้งกองทุนฯ แก่หน่วย บริการ หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินงาน P&P และ สปสช. สาขาจังหวัด โดยใช้ประชากรทุกสิทธิ ณ 1 ก.ค. 52 คำนวณ ดังนี้ - สิทธิ UC และ SSS ข้อมูลลงทะเบียน - สิทธิสวัสดิการ ขรก. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ขั้นตอนการจัดสรร รอบแรก 1. สปสช. แจ้งยอดจัดสรรภายใน ส.ค. 52 เขตทำแผนการจัดสรรงบประมาณภายในสิ้น ต.ค. 52 ใน ส่วน 18.41 บาท/ปชก. 2. ส่วนกองทุนฯตำบลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาคี (ส่งยอดกองทุนภายใน พ.ย. 52) รอบสอง งบเหลือจัดสรรกองทุนฯตำบล เขตจัดทำแผนการจัดสรรงบรอบสองภายใน ธ.ค. 52 P&P Area – based

21 21 ขอบเขตกิจกรรม 1. แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ 2. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นหน่วยบริการจัดบริการเชิงรุกเพื่อให้ ปชช. เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 3. สนับสนุนและแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดหรือนโยบายด้าน P&P 4. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับงาน P&P ไม่เกิน 10% ของงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับและต้องเสนอ อปสข. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 5. กิจกรรมที่ห้ามดำเนินการ ได้แก่ การศึกษาดูงาน การจัดซื้อ จัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง P&P Area – based

22  แก้ไขปัญหา สธ. ระดับจังหวัด 13.41 บ./ ปชก. โดย จัดสรรให้เป็น Global จังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหา ระดับจังหวัด และจ่ายตามผลงาน  การรรณงค์และติดตามประเมินผล 0.60 บ./ ปชก. บริหารจัดการ โดย สปสช. เขต  แก้ไขปัญหา สธ. ระดับเขต 4.40 บ./ ปชก. เน้นการ Prevention ใน กลุ่มเป้าหมายหลัก ดำเนินการ ภายใต้คทง. แต่ละด้าน 22 จัดโครงสร้างงบ PPA (18.41 บ./ ปชก.) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

23 23 การกำกับติดตามประเมินผล P&P 1. แผนการจัดสรร/การเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Composite Indicator) 3. การกำกับติดตาม การดำเนินงานเขต/จังหวัดโดย คณะทำงานร่วม สปสช. และ สธ. 4. Audit (Financial & Quality)

24 ขอขอบคุ ณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสารสนเทศและ การบริหารจัดการงบ P&P อุเทน หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google