งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 22 กันยายน 2557

2 VISION “ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถบริการเบ็ดเสร็จ ภายในเครือข่ายบริการ”

3 วัตถุประสงค์ของ Service Plan 1.เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ และเข้าถึงง่าย 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการโดยการบริหารจัดการ 3. เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระบบบริการ

4 เป้าหมาย 1.มาตรฐานการบริการ 2.เข้าถึงบริการ 3.ลดระยะเวลารอคอย 4.ลดอัตราป่วย 5.ลดอัตราตาย 6.ลดค่าใช้จ่าย

5 กรอบแนวคิด พัฒนาเครือข่ายบริการ(ระบบส่งต่อ)ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อโดยดำเนินการในรูป คณะกรรมการและพัฒนาสถานบริการแต่ละระดับ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามสาขาโรคนั้น ๆ

6 วิธีการในการจัดทำ Service Plan 1. จัดตั้งคณะกรรมการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ด้านสุขภาพ 3. จัดระดับสถานบริการ บทบาทหน้าที่ และเครือข่าย 4. จัดทำ Gap analysis และแผนพัฒนาสถานบริการ

7 องค์ประกอบของ Service Plan แผนพัฒนาบริการ แผน พบส. (Share Resource) แผน HRP / HRD แผนลงทุน

8 ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน ระดับที่ 1 มีคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายบริการตามกลุ่ม บริการ ระดับที่ 2 มีการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละกลุ่มบริการที่เป็นส่วนขาดของ สถานบริการสุขภาพแต่ละระดับและเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการ ระดับที่ 3 มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ โดยความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับที่ 4 มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพระบบ บริการของเครือข่ายบริการ 8

9 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1.Working on the process 2.Working in the process 3.ใช้ concept Six Building Blocks ในการ จัดทำ Service Plan

10 Working on the process (Improving how we do the works) ผู้บริหารระดับจังหวัดมี Commitment (นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.จังหวัด) มีการจัดการระดับจังหวัด เน้นการติดตาม ประเมินผล มีการสนับสนุนที่สำคัญ –คน /ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง การปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานระดับ จังหวัด

11 การจัดโครงสร้างระดับจังหวัดเพื่อ ขับเคลื่อน Service Plan คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัด ( คพสจ./ กวป. เดิม ) (Provincial Health Board) คณะอนุกรรมการ Regulator ระดับจังหวัด (Provincial Regulatory Committee) คณะอนุกรรมการ ด้านการสนับสนุน ทรัพยากรระดับ จังหวัด (Provincial Supporter Committee ) คณะอนุกรรมการ provider ระดับจังหวัด (Provincial provider Committee)

12 Working in the process (Delivery results) ทำงานเป็นทีมเดียวกันระหว่างแพทย์ใน รพ.จังหวัด และ รพช. ใช้ Six Building Block ในการจัดทำ Service Plan ในสาขาหลัก 5 สาขาให้แยกเป็นกลุ่มย่อยแต่ละ สาขา มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำข้อเสนอแนะให้ทีมบริหารระดับจังหวัด สนับสนุนด้านการเงิน บุคลากรและครุภัณฑ์

13 การใช้ concept Six Building Blocks ในการจัดทำ Service Plan

14 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan จ.เชียงใหม่ 2556-2560 แผน พบส. 2556-2560 แผน HRD 2556-2560 Investment Plan 2556-2560

15 WHO Health System Framework Source: World Health Organization. Everybody’s Business: Strengthening health systems to improve health outcomes—WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO, 2007, page 3. SERVICE DELIVERY HEALTH WORKFORCE INFORMATION MEDICAL PRODUCTS,VACCINES & TECHNOLOGIES FINANCING LEADERSHIP/GOVERNMENT IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY) RESPONSIVENESS SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION IMPROVED EFFICIENCY

16 Building Block Interaction Health System Function Impact Leadership & Governance Health Workforce Health Information System Medical Products Vaccine & Technologies Health Financing Access Coverage Efficiency Equity Safety Sustainability Responsiveness Risk Protection Improved Health Service Delivery COMMUNITIES AND PATIENTS

17 Six building blocks Contribute to the strengthening of health system in different ways

18 Leadership/Governance Health information System Provide Overall policy Regulate all other health system block

19 Financing & Health Workforce Key input component

20 Medical Products Vaccine & Technologies Immediate output of system SERVICE DELIVERY

21 การสรุปผลการพัฒนา Service Plan ระดับเขต

22 (ตัวอย่าง) สาขา…………… ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Service Delivery เป้าหมายผลการพัฒนา A M1 M2 F1

23 (ตัวอย่าง) STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Service Delivery เป้าหมายผลการพัฒนา A1.สามารถให้บริการตรวจ สวนหัวใจ 1.พร้อมเปิดห้องสวนหัวใจ กย.57 รอทีม จากสปสช.เข้าประเมินก่อนดำเนินการ M1 (2 รพ) 1.สามารถให้ยาละลาย ลิ่มเลือด 1.รพ.ฝาง,จอมทอง สามารถให้ยาละลาย ลิ่มเลือดและเป็นแม่ข่ายรับการส่งต่อ สาย เหนือและสายใต้ M2 (3 รพ) 1.สามารถให้ยาละลาย ลิ่มเลือด 1.รพ.สันทรายและหางดง สามารถให้ยา ละลายลิ่มเลือด ส่วน รพ. สันทรายอยู่ ระหว่างเตรียมการ F1 (1รพ) 1.สามารถให้ยาละลาย ลิ่มเลือด 1.อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งแพทย์ และพยาบาล เริ่มให้ sk ใน เดือน ตค.57 (รพ.เชียงดาว)

24 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Service Delivery เป้าหมายผลการพัฒนา F2 (17 รพ) 1.สามารถให้ยาละลาย ลิ่มเลือด 1.อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งแพทย์ และพยาบาล ยังไม่มียาSK F3 (1 รพ) 1.ประเมินผู้ป่วย / การ วินิจฉัย/การอ่านEKG/ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และการส่งต่อ 1.สามารถคัดกรอง ประเมินผู้ป่วย / การ วินิจฉัย/การอ่านEKG/และส่งต่อได้ P (รพ.สต.) 1.สมารถคัดกรองผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง เช่น DM, HT, DLD - ให้ความรู้ การป้องกัน โรค 1.ทุก รพ.สต. ได้รับการพัฒนาให้สามารถ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคได้

25 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Work Force เป้าหมายผลการพัฒนา A1.บุคลากรมีศักยภาพใน การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด 2. เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาล 1.พยาบาลผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจและทรวงอก 1 คน 2.จัดหลักสูตร Case manager 1 วันให้กับ พยาบาลจาก รพ.ทุกแห่ง 3.ส่งแพทย์ศึกษาต่อด้านอายุรแพทย์ โรคหัวใจ จำนวน 1 คน พยาบาลยังขาด แคลน M1 (2 รพ) 1.บุคลกรมีศักยภาพใน การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด 1.พยาบาลผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจและทรวงอก 1 คน(จอมทอง) 2.อบรม Case manager 1 วัน 3.อบรม ACLS ทุกแห่ง 4.อบรม EMS & FR for heart ทุกแห่ง M2-F3 1.บุคลกรมีศักยภาพใน การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด 1.อบรม ACLS ทุกแห่ง 2.อบรม EMS & FR for heart ทุกแห่ง 3.อบรม Case manager 1 วัน

26 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Information System เป้าหมายผลการพัฒนา A1.พัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย โรคหัวใจให้เชื่อมโยงกับ รพ.ทุกระดับ -พัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งต่อไป – กลับ 1.พัฒนาฐานข้อมูลของ UCHA กับ เครือข่ายระดับประเทศ -มีแผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับลูกข่าย ในปี 2558 M1 – F3 1.พัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย โรคหัวใจให้เชื่อมโยงกับ รพ.ทุกระดับ 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งต่อไป – กลับ 1.พัฒนาช่องทางด่วน Hotline Counseling 1.ทุกแห่งมีการเก็บข้อมูลในหน่วยงาน ตนเอง ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่าย 2.ใช้ระบบเอกสารส่งต่อใบ refer 3.ทุกแห่งสามารถใช้ระบบการ Consult ผ่านระบบ Line โทรศัพท์ Fax

27 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Information System เป้าหมายผลการพัฒนา P 1.พัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย โรคหัวใจให้เชื่อมโยงกับ รพ.ทุกระดับ 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งต่อไป – กลับ 1.ทุกแห่งมีการเก็บข้อมูลในหน่วยงาน ตนเอง ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่าย 2.ใช้ระบบเอกสารส่งต่อใบ refer

28 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Equipment, Drug เป้าหมายผลการพัฒนา A1.มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเปิดบริการตรวจ สวนหัวใจ อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ 1.จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับสวนหัวใจแบบ Single plan 1 เครื่อง 2.มีเตียง CCU 8 เตียง 3.มี IABP 1 เครื่อง 4.AED, Defibrillation 1 เครื่อง M1 1.มียา SK พร้อมใช้อย่าง เพียงพอ 2.Thrombolytic agent 3.มีอุปกรณ์ เครืองมือ พร้อมรองรับการส่งต่อ 4.มีเตียง ICU เพื่อ รองรับผู้ป่วย 1.มีการสำรอง SK ที่ฝางและจอมทอง 2.AED, Defibrillation จำนวน 4 ตัว

29 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Equipment, Drug เป้าหมายผลการพัฒนา M2 – F11.มีอุปกรณ์ เครืองมือ พร้อมรองรับการส่งต่อ 2. มีThrombolytic agent 1.อยู่ระหว่างเตรียมแผนงานดำเนินการ F21.มีอุปกรณ์ เครืองมือ พร้อมรองรับการส่งต่อ 2.Trop T/I 3.LMWH (Enoxaparin) 4.Clopidogreal 1.12 แห่งยังขาด - ขาดที่รพ.พร้าว เวียง แหง อมก๋อย ดอยเต่า 2.มี 2 แห่ง สารภี และ สันกำแพง 3.มี 2 แห่ง สารภี และ สันกำแพง

30 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Financial เป้าหมายผลการพัฒนา A1.มีงบประมาณเพียงพอ ต่อการพัฒนา กระบวนการดำเนินงาน 1.ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการ พัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 417,440 บาท ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Governance เป้าหมายผลการพัฒนา A –F3 1.มีระบบการสนับสนุนที่ เป็นเอกภาพ 1.มีคณะทำงานระดับจังหวัดที่บริหาร จัดการและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย

31 STEMI/ Non STEMI ระดับ สถาน บริการ การพัฒนา Participation เป้าหมายผลการพัฒนา A –P1.ทุกหน่วยงานมีส่วน ร่วมในการพัฒนการ ทำงาน 1.ระบบการประสานงานในเครือข่ายชัดเจน เน้นในเรื่องกลยุทธิ์ Health promotion, ส่งHome health care การคัดกรองและ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

32 การจัดทำแผนปฏิบัติการ Service Plan ระดับเขต ปีงบประมาณ 2558

33 Service Plan ……………..……………. Service Delivery………………………. เป้าหมายปี 2558…………………………. ระดับสถานบริการ HEALTH WORKFORCE MEDICAL PRODUCTS, VACCINES & TECHNOLOGIES INFORMATION

34

35 Service Delivery ให้เขียนบริการหรือสิ่งที่สถานบริการจะ ดำเนินการให้เกิดขึ้น เป็นผลลัพธ์(OUTPUT) ขั้นต้นที่ต้องการให้เกิด

36 เป้าหมาย ให้ระบุปริมาณ หรือ จำนวนที่ต้องการให้เกิด

37 HEALTH WORKFORCE ให้ระบุเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้ เกิด Service Delivery ในจำนวนที่ระบุไว้ใน เป้าหมาย ระบุศักยภาพหรือ Competency ของเจ้าหน้าที่ ที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย

38 MEDICAL PRODUCTS, VACCINES & TECHNOLOGIES ให้ระบุ ยา วัคซีน เทคโนโลยี ที่จำเป็นเพื่อ ก่อให้เกิด Service Delivery ให้ระบุครุภัณฑ์ ที่จำเป็น ให้ระบุสิ่งก่อสร้าง

39 INFORMATION ให้ระบุความต้องการข้อมูลและระบบ IT ที่ จำเป็นต่อการพัฒนาให้เกิด Service Delivery –สำหรับการจัดทำแผน –สำหรับการติดตาม –สำหรับการประเมินผล

40 ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระดับเขต

41 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ หัวใจและ หลอด เลือด -รพ. A-F2 สามารถให้ Thrombolytic agent ได้ และ มี warfarin Clinic -เปิดบริการ PCI ที่ รพ.ระดับ A (ที่มีห้องสวนหัวใจ) และ ผ่าตัดหัวใจได้ครบทุกเขต บริการ ในปี 2558 - มีการตรวจ Echo และ EST ในรพ.ระดับ A-S ทุกแห่ง - ควรสนับสนุนมี Catch Lab ทุกเขต - ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ ภาระงาน - การทำ Primary PCT สำคัญคือ พยาบาลหายาก (ไม่ได้ C8 เพราะไม่มีคนไข้นอน) -ควรเปลี่ยนยาละลายลิ่มเลือดจาก SK เป็น Tenekteplase เพราะให้ง่ายกว่า ได้ผลดีกว่า ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า -กำหนดเป็นนโยบายกระทรวง ให้ รพ. ระดับ F2 ขึ้นไปควรให้ยา streptokinase ได้

42 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ มะเร็ง- คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม -ตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นมาก ขึ้น -ระยะเวลาฉายแสงไม่เกิน 6 สัปดาห์ -ลดการส่งต่อออกนอกพวงบริการ -การเพิ่มการดูแลผู้ป่วย Palliative care - ควรมี Mr. Cancer เพื่อดูแลในภาพรวม เชิงระบบ - ควรให้ความสำคัญกับการทำทะเบียน มะเร็ง เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ - ควรทำ organized screening ทั่วทั้ง ประเทศเพื่อให้ ได้ coverage กลุ่มเป้าหมาย - ควรพัฒนาบุคลากร เช่น Gyn Onco, Med Onco, Surgical Onco, นักฟิสิกส์ ทางการแพทย์

43 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ อุบัติ เหตุ -เพิ่มเตียง Trauma ICU จาก 94 เป็น 160 เตียง ภายในปี 2560 -ให้มี Trauma fast track ใน รพช. ทุกแห่ง ภายในปี 2558 -มี Advance Burn Unit จาก10 เตียง เป็น 16 เตียง ภายใน ปี 2560 - มี National institute of Burn Care - สร้างระบบงานและแรงจูงใจที่เอื้อต่อ การปฏิบัติงานของแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน,ศัลยแพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแก่ โรงพยาบาลระดับต่ำกว่า M - กระจายแพทย์ EP Neuro-surgery และพยาบาล EN อย่างเหมาะสม - ควรพัฒนาระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น - การเสียชีวิตจากที่เกิดเหตุสูงถึงร้อยละ 35% ฉะนั้นต้องลดตรงการเกิดอุบัติเหตุ

44 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ ทารก แรก เกิด - เพิ่มจำนวนเตียง NICU และ SNB - ศูนย์ระดับ 3: Hearing Screening/TPN/Refer - ศูนย์ระดับ 2 : Congenital Heart / Ped Surg - ศูนย์ระดับ 1 : ROP / Cooling System /Complex Heart D - sick newborn 100 % receive OAE hearing screening - Neonatal transport set ในทุก รพศ./รพท. -ปัญหาหลักคือ premature จึงควรบูรณา การร่วมกันโดยกรมอนามัย กรมควบคุม โรค และกรมสุขภาพจิต ส่งเสริมการ ให้ความรู้ เน้นกลุ่มท้องก่อนวัย (แม่วัย ใส) - บูรณาการร่วมกับสูติแพทย์ เพื่อป้องกัน ปัญหาเด็กน้ำหนักน้อย - รพ. M2 - M1 กรณีมีกุมารแพทย์ควรมี NICU - การพัฒนา กุมารแพทย์ทั่วไปให้บริการ LBW/PT ได้อย่างมั่นใจ ในบริบทที่มี neonatologist ไม่เพียงพอ

45 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ จิตเวช - มี Psychosocial clinic ในสถาน บริการสาธารณสุข -มีหอผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชใน หน่วยบริการระดับ A - มีการคัดกรอง ติดตาม ผู้ป่วย โรคซึมเศร้า / โรคจิต ตั้งแต่ระดับ ชุมชน - การลดการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ออกนอกเครือข่าย - มีเตียงจิตเวช ใน รพ.ระดับ A, S หรือ psychiatric unit ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วย Acute ได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น และ ส่งต่อเมื่ออาการสงบเพื่อความปลอดภัย ขณะส่งต่อ - มี รพ.เป็น Center หลัก 1 แห่ง / เขต เพื่อ ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ภายในเครือข่าย ลดการส่งต่อนอกเครือข่าย - มีฐานข้อมูลครอบคลุมด้านบุคลากร สถานบริการ ระบบบริการ และระบบยา - เพิ่มพูนทักษะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางจิต เวชแต่มาช่วยงานจิตเวช ให้มีความรู้และ ความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านจิตเวช

46 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ 5 สาขา หลัก -รพ.ระดับ M1-M2 ทุกแห่งทำ ผ่าตัดคลอด Elective และ Appendectomyได้ -กระจายการผ่าตัดไส้ติ่งไป โรงพยาบาลเครือข่าย -ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในภาวะวิกฤติ ทางเดินหายใจ -รพ.ระดับ A, S, M สามารถ วินิจฉัย Sepsisได้ถูกต้องรวดเร็ว -มีทีมผ่าตัด Microsurgery อย่าง น้อย 1 ทีมในเขตสุขภาพ - มีการสนับสนุนที่สำคัญ ( คน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) - การปรับโครงสร้างระดับจังหวัดที่ เหมาะสมและรองรับ - ทีม Service Plan ระดับจังหวัดต้องมี แพทย์ทั้ง 5 กลุ่มงาน สาขาหลักของ รพ. จังหวัดและทีมของ รพช. - Postgraduate Training ควรผลิตได้ เองในเขต - Resident Training

47 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ จักษุ - การคัดกรองวัดสายตาในผู้ป่วย อายุ 60 ปี - ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับ การผ่าตัดต้อกระจก ภายใน 30 วัน - เวลารอคอยผ่าตัดเฉลี่ย 90 วัน (80%) - คัดกรอง DR - การคัดกรองต้อหินในผู้ป่วยที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป - การตรวจ ROP ในเด็กทารกกลุ่ม เสี่ยง (100%) - การสนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพื่อให้เกิดศูนย์เชี่ยวชาญ (Retina Center ) เขตละ 1 แห่ง - สร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ในการทำงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วน ภูมิภาค - ควรบูรณาการงานจักษุกับงานตามกลุ่ม วัยและกับสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

48 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ ไต - รพ.ทุกระดับให้บริการคัดกรอง โรคไต - จัดตั้ง CKD clinic รพ.ระดับ A, S, M1 - บริการล้างไตทางช่องท้อง CAPD ในรพ. ระดับ. A, S, M1 - กำหนดให้มีศูนย์รับบริจาค อวัยวะในรพศ.อย่างน้อยเขต สุขภาพละ 1 แห่ง - กำหนดมาตรฐานlab : ใช้วิธีตรวจ creatinine เป็นแบบ enzymetic method เพื่อให้ได้ค่า eGFR ที่เป็น มาตรฐาน - กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ ทางของหน่วยไตเทียมเพื่อความก้าวหน้า (พยาบาลPD,HD,TC) - เพิ่มประสิทธิภาพการขอรับบริจาค อวัยวะให้มีการทำ Brain Death Audit ในโรงพยาบาล - กำหนดระเบียบ ข้อตกลง ระหว่าง กสธ. สมาคมโรคไต และ 3 กองทุน เรื่องไต เทียม เพื่อให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เดียวกัน - กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ Out source ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

49 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ สุข ภาพ ช่อง ปาก - รพ.สต. อย่างน้อย ร้อยละ 55 มี ทันตบุคลากร ให้บริการทันตกรรม ป้องกัน - ศสม.และ รพ.ทุกแห่ง สามารถ ทำฟันเทียมได้ - พัฒนา รพ.ให้มีศักยภาพการ ให้บริการตามเกณฑ์ SP และมี ระบบ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย - บริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพช่อง ปากของ กสธ. ทั้งประเภท ปริมาณและ คุณภาพ - สนับสนุนครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับผู้ ให้บริการ - กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ทันต บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข

50 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ DM/ HT - จังหวัดและอำเภอ บริหาร จัดการระบบโดย NCD board และ NCD system manager - NCD clinic ผ่านเกณฑ์ คุณภาพ -พัฒนาบุคลากร : NCD system management team, case/care manager และอื่นๆตามบริบท - พัฒนาเครือข่ายคลินิก NCD คุณภาพ ขยายสู่ระดับรพสต.

51 สาขาเป้าหมายบริการข้อเสนอ STROKE -พัฒนาให้ทุกเครือข่าย บริการ มีรพ.แม่ข่าย ที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ -พัฒนา รพ A ให้มีหอ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองทุกเครือข่ายบริการ (stroke unit) - กำหนดตำแหน่งบุคลากร สำหรับ SU,SFT - สนับสนุนให้สามารถเบิก เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับพยาบาล และค่าห้องของผู้ป่วย เพิ่มจากปกติ

52 สาขาเป้าหมาย บริการ ข้อเสนอ DM/HTCOPD - รพ. ระดับ A - F มีบริการ COPD Clinic - รพ. ระดับ A - F1 มีบริการตรวจสมรรถภาพ ปอด ด้วยเครื่อง Spirometry - รพ. ทุกระดับ มีบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ - เพิ่มศักยภาพ รพ.ระดับ M2/F1 ให้ดูแลผู้ป่วย ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้

53 ข้อซักถาม

54 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google