งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิการได้รับบำเหน็จบำนาญ กร กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กรณีเป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิการได้รับบำเหน็จบำนาญ กร กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กรณีเป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 สิทธิการได้รับบำเหน็จบำนาญ กร กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กรณีเป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 9 กำหนดว่า ข้าราชการมีสิทธิ ได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ มาตรา 49 กำหนดว่า สมาชิกมีสิทธิได้รับ บำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เหตุทดแทน  เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ  เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ  เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน  เหตุรับราชการนาน เหตุทุพพลภาพ  เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน  เหตุทดแทน เหตุสูงอายุ  เหตุสูงอายุ

11 เหตุออกจากราชการ เวลาราชการ ( อายุราชการ ) สิทธิที่จะได้รับ บำเหน็จบำนาญ เหตุแห่งการรับบำเหน็จบำนาญ ตามที่กฎหมายใช้เรียก 1. เกษียณอายุตามกฎหมาย ( วันสิ้นปีงบประมาณที่อายุตัว ครบ 60 ปี ) 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) สูงอายุ 2. ขอลาออก ( เอง ) หรือถูกปลดออก 2.1 อายุตัว ไม่ถึง 50 ปี 10 ปี ขึ้นไป 25 ปี ขึ้นไป พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญฯม.48 2.2 อายุตัว 50 ปี ขึ้นไป 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) สูงอายุ 3. ออกเพราะ * ยุบเลิกตำแหน่ง * มีคำสั่งให้ออกโดยไม่มี ความผิด 4. ออกเพราะเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ได้ตรวจ และแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถที่จะรับราชการ ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปได้ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ ทดแทน 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) ทุพพลภาพ บำเหน็จ เงินที่ได้รับจาก กบข. สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ ประเดิม ( ถ้ามี )+ ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ ประเดิม ( ถ้ามี )+ ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) บำเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญฯม.47 บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) ประเดิม ( ถ้ามี )+ ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ ประเดิม ( ถ้ามี )+ ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ ประเดิม ( ถ้ามี )+ ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์

12 เหตุออกจากราชการ เวลาราชการ ( อายุราชการ ) สิทธิที่จะได้รับ บำเหน็จบำนาญ เหตุแห่งการรับบำเหน็จบำนาญ ตามที่กฎหมายใช้เรียก 1. เกษียณอายุตามกฎหมาย ( วันสิ้นปีงบประมาณที่อายุตัว ครบ 60 ปี ) 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) สูงอายุ 2. ขอลาออก ( เอง ) หรือถูกปลดออก 2.1 อายุตัว ไม่ถึง 50 ปี 10 ปี ขึ้นไป 25 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) พรบ. บำเหน็จบำนาญ มาตรา 17 รับราชการนาน 2.2 อายุตัว 50 ปี ขึ้นไป 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) สูงอายุ 3. ออกเพราะ * ยุบเลิกตำแหน่ง * มีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด 4. ออกเพราะเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ได้ตรวจ และแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถที่จะรับราชการ ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปได้ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) ทดแทน 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10 ปี ขึ้นไป บำเหน็จ บำนาญ ( เลือกรับบำเหน็จได้ ) ทุพพลภาพ

13 กรณีเป็นสมาชิก กบข. กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ - ให้นับจำนวนปี ต้องนับได้ 1 ปีบริบูรณ์ก่อน ( ไม่ปัดเศษ ) ถ้าไม่ถึง 1 ปีบริบูรณ์ ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ - ให้นับจำนวนปี ต้องนับได้ 1 ปีบริบูรณ์ก่อน ( ไม่ปัดเศษ ) ถ้าไม่ถึง 1 ปีบริบูรณ์ ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ - ให้นับจำนวนปี รวมทั้งเศษของปีที่เป็นเดือนและวันด้วย ( เวลาปี + เศษของเดือน + เศษของวัน ) - ให้นับ 12 เดือน เป็น 1 ปี ( เศษของเดือน หารด้วย 12) - ให้นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน ( เศษของวัน หารด้วย 360) ตัวอย่าง.. นับเวลาราชการแล้วได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน = 30 + (10 ÷ 12) + (29 ÷ 360) = 30 + 0.83 + 0.08 เวลาราชการจะเท่ากับ 30.91 ปี การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ - ให้นับจำนวนปี เศษของปีถ้าถึง 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี โดยนับ 30 วัน เป็น 1 เดือน และ 12 เดือน เป็น 1 ปี ตัวอย่างที่ 1 - นับเวลาราชการได้ 11 เดือน 20 วัน ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญ เพราะเวลาราชการไม่ถึง 1 ปีบริบูรณ์ ตัวอย่างที่ 2 - นับเวลาราชการได้ 30 ปี 5 เดือน 29 วัน กรณีนี้ 29 วัน ปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง 30 วัน และ 5 เดือนปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง 6 เดือน เวลาราชการจึงนับให้เพียง 30 ปี ตัวอย่าง ที่ 3 - นับเวลาราชการได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน กรณีนี้ 29 วัน ปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง 30 วัน 10 เดือนปัดเป็น 1 ปี เวลาราชการจึง นับรวมเป็น 31 ปี เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ หมายถึง เวลาตั้งแต่ วันแรกที่เริ่มปฏิบัติราชการ โดยได้รับเงินเดือน จนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับ เงินเดือน โดยหักเวลาราชการที่มิได้รับเงินเดือนออก กรณีที่ประจำปฏิบัติงานในท้องที่ที่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ ให้รวม เวลาระหว่างนั้นด้วย และหักด้วยเวลาที่มิได้อยู่ปฏิบัติงานระหว่างนั้น เช่น ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย เป็นต้น

14 วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญ เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับจากเงิน งบประมาณเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน งบประมาณเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เช่น เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ เช่น เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ กร กรณีผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เป็นสมาชิก กบข. กรณีผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ มิได้เป็นสมาชิก กบข. บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 50 50 บำนาญปกติที่คำนวณได้ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 50 50

15 วิธีคำนวณบำเหน็จ วิธีคำนวณบำนาญ สูตร เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ ( รวมเศษของเดือนและวันด้วย ) ตัวอย่าง - ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายอัตรา 36,020 บาท - เวลาราชการปกติ + เวลาราชการทวีคูณ นับได้ 30.91 ปี บำเหน็จสมาชิก กบข. = 36,020 X 30.91 ปี = 1,113,378.20 บาท สูตร เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 50 บำนาญที่ได้รับต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ตัวอย่างที่ 1 - เงินเดือนเดือนสุดท้าย 39,630 บาท - เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 34,476.83 บาท - เวลาราชการปกติ + เวลาราชการทวีคูณ 30.91 ปี บำนาญ กบข. = 34,476.83 X 30.91 50 ผลที่คำนวณได้ 21,313.58 บาท 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย = 34,476.83 X 70 % = 24,133.78 บาท บำนาญที่ได้รับ = 21,313.58 บาท ตัวอย่างที่ 2 - เวลาราชการปกติ + เวลาราชการทวีคูณ 37.91 ปี บำนาญ กบข. = 34,476.83 X 37.91 50 ผลที่คำนวณได้ 26,140.33 บาท 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย = 34,476.83 X 70 % = 24,133.78 บาท บำนาญที่ได้รับ = 24,133.78 บาท

16 วิธีคำนวณบำเหน็จ วิธีคำนวณบำนาญ สูตร เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ ( รวมเศษของเดือนและวันด้วย ) ตัวอย่างที่ 1 - ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย อัตรา 36,020 บาท - เวลาราชการปกติ + เวลาราชการทวีคูณ นับ ได้ 30 ปี 5 เดือน 29 วัน บำเหน็จปกติ = 36,020 X 30 ปี = 1,080,600 บาท ตัวอย่างที่ 2 - ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายอัตรา 36,020 บาท - เวลาราชการปกติ + เวลาราชการทวีคูณ นับได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน บำเหน็จปกติ = 36,020 X 31 ปี = 1,116,620 บาท หมายเหตุ เศษของเดือน ถ้าถึง 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี ถ้าไม่ถึง 6 เดือนปัดทิ้ง สูตร เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 50 ตัวอย่างที่ 1 - ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายอัตรา 36,020 บาท - เวลาราชการปกติ + เวลาราชการทวีคูณ นับได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน บำนาญปกติ = 36,020 X 31 50 = 22,332.40 บาท หมายเหตุ เศษของปีถ้าถึง 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี ตัวอย่างที่ 2 - ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายอัตรา 36,020 บาท - เวลาราชการปกติ + เวลาราชการทวีคูณ นับได้ 52 ปี คำนวณได้ = 36,020 X 52 = 37,460.80 บาท 50 บำนาญปกติ = 36,020 บาท หมายเหตุ บำนาญปกติที่ได้รับต้องไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย

17 บำเหน็จดำรงชีพบำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ คือ การนำบำเหน็จตกทอดจำนวน 15 เท่า ของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท มาจ่ายให้กับผู้รับบำนาญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบำนาญในการดำรงชีพ โดยได้รับยกเว้นภาษี และเมื่ออายุตัวของผู้รับบำนาญครบ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ในส่วนที่เกิน จากการขอรับไปแล้วครั้งแรก แต่ไม่เกิน 400,000 บาท บำเหน็จตกทอด คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ทายาทของ ข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งจ่ายเป็นเงิน ก้อนครั้งเดียว บำเหน็จตกทอด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ข้าราชการประจำถึงแก่ความตาย 1.1 เหตุปกติ เป็นโรค หรือเจ็บป่วย 1.2 เหตุผิดธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือถูกกระทำถึงแก่ ความตายซึ่งไม่ได้เกิดจากการประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง การคำนวณ เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 2. ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย ให้จ่าย 30 เท่า ของอัตรา บำนาญที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับ การคำนวณ บำนาญปกติ X 30 – บำเหน็จดำรงชีพที่รับไปแล้ว หรือ บำนาญปกติ + บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ X 30 - บำเหน็จดำรงชีพที่รับไปแล้ว

18


ดาวน์โหลด ppt สิทธิการได้รับบำเหน็จบำนาญ กร กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กรณีเป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google