งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอต่อกิจกรรมในลำดับที่ 8 โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป นายสาธิต เทอดเกียรติกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอต่อกิจกรรมในลำดับที่ 8 โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป นายสาธิต เทอดเกียรติกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอต่อกิจกรรมในลำดับที่ 8 โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป นายสาธิต เทอดเกียรติกุล (satid@dpim.go.th)satid@dpim.go.th กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง แร่ อก. 26 มีนาคม 2553

2 ขอบเขตหัวข้อการนำเสนอ โรงงานหลอมโลหะที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป โดยเพิ่มเติมจากการนำเสนอในการประชุม คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1-4 ที่มีผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ อก. มานำเสนอแล้วในขอบเขต ต่อไปนี้ – โรงงานถลุงโลหะ – โรงงานเหล็กหรือเหล็กกล้า ซึ่งจะไม่เน้นในการนำเสนอในครั้งนี้

3 กรณีการหลอมโลหะตะกั่ว ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป ( เห็นด้วยกับการถูกจัดอยู่ในโครงการ / กิจกรรมที่ “ อาจรุนแรง ” ของ อนุ HIA) 1. เนื่องจากตะกั่วเป็นโลหะมีพิษ และไอตะกั่ว สามารถรวมกับฮีโมโกลบินในกระแสเลือดได้ อย่างรวดเร็ว จึงควรมีกระบวนการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างดีเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับ การหลอมโลหะอื่นๆ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิด ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยได้สำหรับพนักงาน สังคม และชุมชนล้อมรอบ ดังนั้นการจัดทำ HIA เพิ่มขึ้นมาจาก EIA จึงค่อนข้างมีความจำเป็น

4 2. สำหรับอุตสาหกรรมหลอมโลหะตะกั่วจากเศษแบตเตอรี่ ได้รับการตีความตามกฤษฎีกาให้ถือว่าเป็นการประกอบโล หกรรมตามพระราชบัญญัติแร่พ. ศ.2510 ประเภทหนึ่ง * ซึ่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ในปัจจุบัน นอกจากรายงานการติดตาม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว โรงงานในกลุ่มนี้ต้องแสดงผล วิเคราะห์ตะกั่วในเลือด / ปัสสาวะทุกๆระยะ 3 เดือน * - การถลุงโลหะตะกั่วแบบทุติยภูมิ หรือ Secondary Lead Smelting - การผลิตเหล็กกล้าไม่ว่าจะมีปริมาณการผลิตขนาดใด ถูกจัดเป็นการประกอบโล หกรรมตามพ. ร. บ. แร่ เช่นเดียวกัน

5 กรณีการหลอมโลหะอื่น ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน ต่อวันขึ้นไป ( ไม่เห็นด้วยกับการถูกจัดอยู่ในโครงการ / กิจกรรมที่ “ อาจรุนแรง ” ของ อนุ HIA) 1. เนื่องจากเป็นการนำเศษโลหะที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ มาหลอม หรือมาหลอมซ้ำ โดยไม่มีขั้นตอนการ ทำให้บริสุทธิ์ เพื่อให้ได้เนื้อโลหะที่มีเปอร์เซ็นต์ สูงขึ้นซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดกากตะกรัน น้ำเสีย และ ฝุ่นควัน ในปริมาณมากดังเช่นในการถลุงแร่โลหะ ที่มีของเสียค่อนข้างสูงเนื่องจากดิน หิน และสาร มลทินที่เจือปนมาในแร่และวัตถุดิบ ดังนั้น กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ ผลิตให้มีความสะอาดและปลอดภัยมักทำได้ไม่ ยากสำหรับโรงงานหลอมโลหะทั่วไป

6 2. ในกรณีของกิจกรรม / โครงการอุตสาหกรรมหลอม โลหะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ( เหล็ก 100 ตันต่อวัน โลหะ ที่ไม่ใช่เหล็ก 50 ตันต่อวัน )* จะต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการ ขออนุญาต โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสผ. ก่อนการก่อสร้างโรงงาน โดยสผ. อาจกำหนด เพิ่มเติมมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงค่อนข้าง เพียงพอต่อการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม * พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ. ศ.2535 ( ม.46- ม.51) และบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลวท.24 ส. ค. 2535

7 3. เท่าที่ผ่านมาในอดีต นับตั้งแต่มีการออก ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัติ แร่ พ. ศ. 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคย มีปัญหาการร้องเรียนผลกระทบที่รุนแรง จากกาก น้ำเสีย ฝุ่น ควัน และเสียง จากกระบวนการผลิต โลหะซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ( ยกเว้นกรณีของการสั่งให้หยุดการผลิตเพื่อทำ การแก้ไข 1 ครั้งของการถลุงแร่ตะกั่ว ซึ่งอยู่ ภายใต้ขอบเขตการนำเสนอในการประชุม คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ครั้งก่อนๆ )

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอต่อกิจกรรมในลำดับที่ 8 โรงงานถลุงหรือหลอมโลหะ รวมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป นายสาธิต เทอดเกียรติกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google