งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 ลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 เป็นไป ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สมควรที่ ต้องมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการ พิจารณาคำขอรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 ให้เกิด ความชัดเจน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ.2545 และที่แก้ไข เพิ่มเติมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  1. กรณีมีผู้ประกอบกิจการโรงงานยื่นขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 ให้ หน่วยงานผู้รับคำขอตรวจสอบถึงความครบถ้วน ถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐานก่อนโดย คำขอและเอกสารหลักฐานจะต้องเป็นไปตาม ข้อเท็จจริงภายใต้ข้อกฎหมายที่กำหนดสำหรับ คำขอในเรื่องดังกล่าวหากคำขอและเอกสาร หลักฐานว่าคำขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนถูกต้องก็ให้ลงรับในสมุดลงรับ ประจำหน่วยงาน แต่หากปรากฏในขั้นตอนการ ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานว่าคำขอและ เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนใน ข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้คืน เรื่องราวคำขอดังกล่าวพร้อมกับแนะนำ ให้ผู้ ประกอบกิจการโรงงานไปเพื่อดำเนินการให้ ถูกต้องครบถ้วนก่อน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  2. กรณีมีการส่งเรื่องราวคำขอตาม (1) ให้หน่วยงาน อื่นเป็นผู้พิจารณาอนุญาต หน่วยงานผู้รับคำขอ จะต้องพิจารณาจัดส่งเรื่องราวคำขอที่มีเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ กรณีหน่วยงานผู้ พิจารณาอนุญาตตรวจสอบเรื่องราวคำขอที่ส่ง มาแล้วเห็นว่าคำขอหรือเอกสารหลักฐานหรือ ข้อเท็จจริงใดไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนดทำให้ไม่อาจพิจารณาคำขอ ดังกล่าวได้ต่อไป ให้ส่งเรื่องราวคำขอดังกล่าวคืน หน่วยงานผู้รับคำขอโดยไม่ชักช้าพร้อมกับระบุ ประเด็นที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและเหตุผลเพื่อ การใดๆ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงและ หรือข้อกฎหมายรวมทั้งจะต้องระบุสิ่งที่ต้องการให้ หน่วยงานผู้รับคำขอหรือผู้ประกอบกิจการโรงงาน ดำเนินการเพิ่มเติมด้วยทุกครั้ง

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  3. กรณีหน่วยงานผู้รับคำขอไม่ดำเนินการตาม (1) เป็นเหตุให้หน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาตต้อง ดำเนินการตาม (2) อาจถือว่าหน่วยงานผู้รับคำ ขอบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  4. กรณีหน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาตส่งเรื่องราว คืนหน่วยวานผู้รับคำขอโดยมิได้ดำเนินการให้ เป็นไปตาม (2) ให้หน่วยงานผู้รับคำขอส่ง เรื่องราวคืนหน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาตพร้อม ทั้งระบุถึงการที่หน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาตไม่ ดำเนินการตาม (2) พร้อมทั้งยืนยันถึงความ ถูกต้องในการตรวจสอบคำขอเอกสารหลักฐาน อีกครั้งเพื่อให้หน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาต ดำเนินการต่อไป กรณีนี้อาจถือว่าหน่วยงานผู้ พิจารณาอนุญาตบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  5. การดำเนินการตาม (1)-(4) ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แนะนำทำความเข้าใจและอธิบายชี้แจงต่อผู้ ประกอบกิจการให้ชัดเจน โดยยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ว่า “ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของ ผู้ประกอบการ และประชาชนอย่างแท้จริง ” ประกอบด้วยเสมอ  ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้รับคำขอและ หน่วยงานอนุญาตถือปฏิบัติถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google