งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิโตรเลียม คือ อะไร ? เรามารู้จักกันเถอะ จงดูภาพยนตร์ต่อไปนี้ บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิโตรเลียม คือ อะไร ? เรามารู้จักกันเถอะ จงดูภาพยนตร์ต่อไปนี้ บทนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปิโตรเลียม คือ อะไร ? เรามารู้จักกันเถอะ จงดูภาพยนตร์ต่อไปนี้ บทนำ

3 การกำเนิดของ ปิโตรเลียม มีกระบวนการเกิด ดังนี้ ภาพยนตร์ตอนที่ 1

4 การสำรวจค้นหาแหล่ง ปิโตรเลียม เป็นการสำรวจเพื่อหาว่ามี หินต้นกำเนิด มีหินกักเก็บ และมีชั้นหิน ที่เป็นแหล่ง กักเก็บปิโตรเลียมอยู่ หรือไม่ และอยู่ที่ ไหน โดยมีขั้นตอนการ สำรวจ ดังนี้ ภาพยนตร์ตอนที่ 2

5 ปิโตรเลียมที่ขุดเจาะได้สามารถนำมา ใช้ประโยชน์ได้เลยหรือไม่ อย่างไร จะได้ศึกษาดังต่อไปนี้ ภาพยนตร์ตอนที่ 3

6 ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุม ผลิตบนบก หรือในทะเลจะผ่านกรรมวิธี แยกสิ่งเจือปน ที่ไม่ต้องการออกก่อน นำไปใช้ โดยส่งผ่าน ไปยังสถานีผลิต เพื่อแยก ก๊าซอื่นๆ น้ำ สิ่งเจือปนออก สำหรับก๊าซ ธรรมชาติบาง ส่วนจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตกระแส ไฟฟ้าบนฐานผลิต

7 เชิญพบกับกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ในภาพยนตร์ตอนที่ 4 ดังนี้

8 ในชีวิตประจำวันรอบตัวเราจะเกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ สี ผง ซักฟอก และอื่นๆ พลาสติกและวัสดุ สังเคราะห์เหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่ได้จากการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติและ น้ำมันดิบ

9 เชิญพบกับรายละเอียดของปิโตรเคมี ในภาพยนตร์ตอนที่ 5 ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt ปิโตรเลียม คือ อะไร ? เรามารู้จักกันเถอะ จงดูภาพยนตร์ต่อไปนี้ บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google