งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทองพูล จันทบูรณ์ การศึกษา ป.กศ.สูง พลศึกษา (วพ.อ่างทอง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทองพูล จันทบูรณ์ การศึกษา ป.กศ.สูง พลศึกษา (วพ.อ่างทอง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา “พสน”

2 นายทองพูล จันทบูรณ์ การศึกษา ป.กศ.สูง พลศึกษา (วพ.อ่างทอง)
นายทองพูล จันทบูรณ์ การศึกษา ป.กศ.สูง พลศึกษา (วพ.อ่างทอง) กศ.บ.พลศึกษา (มศว) วท.ม.การจัดการนันทนาการ(มศว) ปัจจุบันกำลังศึกษา รศ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า) ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา - นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

3 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ประสบการณ์การปฏิบัติราชการ - หัวหน้าศูนย์วิทยุสื่อสารกรมพลศึกษา (สามห่วง) - หัวหน้าศูนย์พัฒนาความประพฤติฯ จ.จันทบุรี - หัวหน้าศูนย์พัฒนาความประพฤติฯ จ.สมุทรปราการ - หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและประสานงาน - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลักระทรวงศึกษาธิการ

4 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิการนักเรียน สป.
อำนาจหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานด้านกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลูกเสือ ข้อบังคับสภากาชาดไทยและนโยบาย ศธ. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธินักเรียนนักศึกษา

5 “ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”
ทำไม!

6 ปัญหาของนักเรียนและนักศึกษาปัจจุบัน

7 สิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาเด็ก
ในมุมมองของ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กทม. ขณะนี้ยาเสพติดกลับมาอีกแล้ว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เด็กไม่รู้ว่า อะไรผิด อะไรถูกและอะไรควร อะไรไม่ควร 6 ม.ค อาคารรัฐสภารัฐสภา

8 ห่วงเด็กไทยวันนี้ รับ อย่างเดียว
สิ่งที่เด็กไทยขาด คือ… 1. ทักษะชีวิตและประสบการณ์ ความอดทน 3. ความมีวินัย ความฉลาดทางอารมณ์ 5. มนุษยสัมพันธ์ การฟันฝ่าต่ออุปสรรค ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 25 มกราคม )

9 คุณลักษณะของเด็กไทยรุ่นใหม่ (ปี 2550 – 2557)
1. เด็กไทยสติปัญญาต่ำลง 2. เด็กไทยอ่อนแอจากยาเสพติด 3. เด็กไทยอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง 4. เด็กไทยเรียนรู้เรื่องเพศเร็วกว่าที่ควรเป็น 5. เด็กไทยจะยึดวัตถุนิยมเป็นเส้นเลือดใหม่ 6. เด็กไทยมองตัวเองเป็นศูนย์กลางมากกว่าส่วนร่วม

10 นายสมพงษ์ จิตระดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ต่อ) 7. เด็กไทยขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย 8. เด็กไทยจะเครียด กดดัน แข็งขัน ไร้ความสุข 9. เด็กไทยมองความสำเร็จของคนอื่นว่าลอกเลียนแบบได้ 10. เด็กไทยเล่นการพนัน 11. เด็กไทยทำงานหนักไม่เป็น 12. สังคมจะมีอาชญากรรมเด็กที่ไม่มีตัวตนจำนวนมากผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ต นายสมพงษ์ จิตระดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 “เด็กญี่ปุ่นพฤติกรรมดีที่สุด” 10 อันดับแรก จาก 28 ปท
“เด็กญี่ปุ่นพฤติกรรมดีที่สุด” 10 อันดับแรก จาก 28 ปท.ทั่วโลก ญี่ปุ่น คาซักสถาน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง โรมาเนีย เกาหลีใต้ อาเซอร์ไบจาน ไทย แอลเบเนีย และรัสเซีย แย่สุด ปท.ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะฟินแลนด์ (พฤติกรรมในห้องเรียน: ECONOMIC FORUM OECD)

12 “ เด็กต้องการการยอมรับ”

13 ดร. อัลแลน ชวอตซ์ กล่าวว่า วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าลูกติดยาเสพติด คือ :- 1
ดร.อัลแลน ชวอตซ์ กล่าวว่า วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าลูกติดยาเสพติด คือ :- 1.ไม่ค่อยดูแลการแต่งกายเหมือนเดิม 2.ผลการเรียนตกต่ำ 3.กลับบ้านดึก 4.การเข้าสังคมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน

14 “วัยรุ่น” ฮิตฆ่าตัวตายปีละ 170 คน 10 ก. ย
“วัยรุ่น” ฮิตฆ่าตัวตายปีละ 170 คน 10 ก.ย.:World Suicide Prevention Day 1ล้านคน/ปี : 40วินาที/คน ไทย: 3500 คน/ปี กลุ่มวัยรุ่น เฉลี่ยปีละ 170 คน (15-19ปี) กรมสุขภาพจิต

15 เมื่อพูดถึงโรงเรียน/สถานศึกษา :- 1
เมื่อพูดถึงโรงเรียน/สถานศึกษา :- 1.เป็นสถานที่ให้ความรู้ แนะนำ ปรึกษา 2.อบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี 3.เป็นที่อยู่ของนักเรียน 4.เปลี่ยนแปลงคนโง่ให้เป็นคนฉลาด 5.เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ 6.ประลองความสามารถทางทักษะ ฯลฯ

16 วิกฤติสังคมไทย (Social Crisis)
ภาวะภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่อง (Social Immunodeficiency Syndrom) SIDS บุคคล (Man) ครอบครัว (Family) ชุมชน (Community) ภูมิคุ้มกันสังคม (Social Immunization) หมอสังคม (Doctor Social) “สังคมดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องช่วยกัน”

17

18

19 สู้เว้ย


ดาวน์โหลด ppt นายทองพูล จันทบูรณ์ การศึกษา ป.กศ.สูง พลศึกษา (วพ.อ่างทอง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google