งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา “ พสน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา “ พสน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา “ พสน ”

2 นายทองพูล จันทบูรณ์ การศึกษา ป. กศ. สูง พลศึกษา ( วพ. อ่างทอง ) กศ. บ. พลศึกษา ( มศว ) กศ. บ. พลศึกษา ( มศว ) วท. ม. การจัดการนันทนาการ ( มศว ) วท. ม. การจัดการนันทนาการ ( มศว ) ปัจจุบันกำลังศึกษา รศ. ม. รัฐประศาสน ศาสตร์ ( นิด้า ) ปัจจุบันกำลังศึกษา รศ. ม. รัฐประศาสน ศาสตร์ ( นิด้า ) ตำแหน่ง - สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา - นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ - นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

3 ประสบการณ์การปฏิบัติราชการ - หัวหน้าศูนย์วิทยุสื่อสารกรมพลศึกษา ( สาม ห่วง ) - หัวหน้าศูนย์วิทยุสื่อสารกรมพลศึกษา ( สาม ห่วง ) - หัวหน้าศูนย์พัฒนาความประพฤติฯ จ. จันทบุรี - หัวหน้าศูนย์พัฒนาความประพฤติฯ จ. จันทบุรี - หัวหน้าศูนย์พัฒนาความประพฤติฯ จ. สมุทรปราการ - หัวหน้าศูนย์พัฒนาความประพฤติฯ จ. สมุทรปราการ - หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและประสานงาน - หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและประสานงาน - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักเรียน - ปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักเรียน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลักระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลักระทรวงศึกษาธิการ

4 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ การนักเรียน สป. อำนาจหน้าที่ – ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานด้านกิจการ ลูกเสือ ยุวกาชาดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลูกเสือ ข้อบังคับสภากาชาดไทยและนโยบาย ศธ. – ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา นักเรียนนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุว กาชาด – ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา – ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการดำเนินงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธินักเรียนนักศึกษา

5 “ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา” ทำไม!

6 ปัญหาของนักเรียน และนักศึกษาปัจจุบัน

7 สิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาเด็ก ในมุมมองของ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กทม. – ขณะนี้ยาเสพติดกลับมาอีกแล้ว – การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร – การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา – เด็กไม่รู้ว่า อะไรผิด อะไรถูกและอะไร ควร อะไรไม่ควร 6 ม. ค. 2549 อาคาร รัฐสภารัฐสภา

8 ห่วงเด็กไทยวันนี้ รับ อย่างเดียว สิ่งที่เด็กไทยขาด คือ … 1. ทักษะชีวิตและประสบการณ์ 2. ความอดทน 3. ความมีวินัย 4. ความฉลาดทางอารมณ์ 5. มนุษยสัมพันธ์ 6. การฟันฝ่าต่ออุปสรรค ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน 25 มกราคม 2549 )

9 คุณลักษณะของเด็กไทย รุ่นใหม่ ( ปี 2550 – 2557) 1. เด็กไทยสติปัญญาต่ำลง 2. เด็กไทยอ่อนแอจากยาเสพติด 3. เด็กไทยอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง 4. เด็กไทยเรียนรู้เรื่องเพศเร็วกว่าที่ ควรเป็น 5. เด็กไทยจะยึดวัตถุนิยมเป็นเส้น เลือดใหม่ 6. เด็กไทยมองตัวเองเป็นศูนย์กลาง มากกว่าส่วนร่วม

10 ( ต่อ ) 7. เด็กไทยขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย 8. เด็กไทยจะเครียด กดดัน แข็งขัน ไร้ ความสุข 9. เด็กไทยมองความสำเร็จของคนอื่นว่า ลอกเลียนแบบได้ 10. เด็กไทยเล่นการพนัน 11. เด็กไทยทำงานหนักไม่เป็น 12. สังคมจะมีอาชญากรรมเด็กที่ไม่มีตัวตน จำนวนมากผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ต นายสมพงษ์ จิตระดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 “ เด็กญี่ปุ่นพฤติกรรมดี ที่สุด ” 10 อันดับแรก จาก 28 ปท. ทั่วโลก ญี่ปุ่น คาซักสถาน เซี่ยง ไฮ้ ฮ่องกง โรมาเนีย เกาหลีใต้ อาเซอร์ไบจาน ไทย แอลเบเนีย และ รัสเซีย แย่สุด ปท. ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะฟินแลนด์ ( พฤติกรรมในห้องเรียน : ECONOMIC FORUM OECD)

12 “ เด็กต้องการการ ยอมรับ ”

13 ดร. อัลแลน ชวอตซ์ กล่าวว่า วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าลูกติดยาเสพติด คือ :- 1. ไม่ค่อยดูแลการแต่ง กายเหมือนเดิม 2. ผลการเรียนตกต่ำ 3. กลับบ้านดึก 4. การเข้าสังคมเปลี่ยนไป อย่างชัดเจน

14 “ วัยรุ่น ” ฮิตฆ่าตัวตายปี ละ 170 คน 10 ก. ย.:World Suicide Prevention Day 1 ล้านคน / ปี : 40 วินาที / คน ไทย : 3500 คน / ปี กลุ่มวัยรุ่น 2550-2554 เฉลี่ยปี ละ 170 คน (15-19 ปี ) กรมสุขภาพจิต

15 เมื่อพูดถึงโรงเรียน / สถานศึกษา :- 1. เป็นสถานที่ให้ความรู้ แนะนำ ปรึกษา 2. อบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี 3. เป็นที่อยู่ของนักเรียน 4. เปลี่ยนแปลงคนโง่ให้เป็นคนฉลาด 5. เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ 6. ประลองความสามารถทางทักษะ ฯลฯ

16 วิกฤติสังคมไทย (Social Crisis) ภาวะภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่อง (Social Immunodeficiency Syndrom) SIDS บุคคล (Man) ครอบครัว (Family) ชุมชน (Community) ภูมิคุ้มกันสังคม (Social Immunization) หมอสังคม (Doctor Social) “ สังคมดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องช่วยกัน ”

17

18

19 สู้เว้ย


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา “ พสน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google