งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Oct 6, 2009 Planning for e-Learning Teaching ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กอบกุล สรรพกิจจำนง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Oct 6, 2009 Planning for e-Learning Teaching ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กอบกุล สรรพกิจจำนง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Oct 6, 2009 Planning for e-Learning Teaching ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กอบกุล สรรพกิจจำนง

3 Topics Elements of planning for e-Learning teaching Teacher roles in e-Learning teaching Experiences sharing

4 Planning for e-Learning Teaching Types of plans Cooperative planning Purposes of planning Elements of planning

5 Types of plan Long-range plan for the year/semester Plan of unit of work relating to the larger plan Plan for each day’s work

6 Purposes of planning clarification of the objectives to the students provision for individual differences development of means for stimulating interest provision for a logical instructional sequence enabling teacher to teach with confidence

7 Oct 6, 2009 Elements of e-Learning teaching planning

8 Materials Assessment Activities e-Learning - course - unit - lesson Objectives

9 Oct 6, 2009 Objectives Activities Materials Assessment O-A-M-As ! Elements of e-Learning teaching planning

10 Oct 6, 2009 Objectives Elements of e-Learning teaching planning

11 Learning Objectives What we need the students to be able to: - tell, write - comprehense - compare - analyze - apply - build - do something etc. So happy to learn online

12 Example 1: statement of objective วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้เรียนอธิบายแนวคิด และ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ใน บทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสามารถออกแบบ ปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน อีเลิร์นนิงที่เหมาะสมกับเนื้อหา

13 Example 2: statement of objective วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม บอกวิธีการประเมินการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย ตนเอง วิธีการประเมินการ เรียนรู้โดยครู และการ ประเมินการเรียนรู้รอบด้าน ของผู้เรียนใน อีเลิร์นนิงได้ ออกแบบวิธีการประเมินการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย ตนเอง วิธีการประเมินการ เรียนรู้โดยครู และการ ประเมินการเรียนรู้รอบด้าน ของผู้เรียนใน อีเลิร์นนิงได้

14 Oct 6, 2009 Activities Elements of e-Learning teaching planning Teacher activities Student activities

15 Oct 6, 2009 ในการเรียนแบบ e-Learning ต้องมี ผู้สอนด้วยหรือ ? ถ้าต้องมีผู้สอน มีวิธีการสอนอย่างไร ? ผู้เรียนเรียนรู้จากอะไร เรียนรู้อย่างไร ? Teachers activities

16 Teaching methods in e-Learning class Dr.Anuchai session

17

18

19 Example : learning activities กิจกรรมการเรียน ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจาก สื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอน จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ ผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหาจากแหล่ง ทรัพยากรต่างๆ ที่ สืบค้นด้วยตนเอง ผู้เรียนร่วมมือกันสืบค้นและ รวบรวมข้อมูล ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนร่วมมือกันสร้างผลงาน

20 Oct 6, 2009 Materials Elements of e-Learning teaching planning

21 Materials for e-Learning teaching Contents Teaching media Knowledge and skill needed Appropriate presentation for best perception -See (text, picture, movie, chart, graphic) -Hear (real, digitize) -Touch -Taste -document -electronic slide -video -audio -Smell

22 Oct 6, 2009 Document -sheet (word) -e-book -web page -PDF Teaching Media

23 Oct 6, 2009 Electronic Slide -PowerPoint -Flash Teaching Media

24 Oct 6, 2009 Picture -real -graphic Teaching Media

25 Oct 6, 2009 Motion picture -animation -video -movie -cartoon Teaching Media

26 Oct 6, 2009 Audio -recorded lecture -song Teaching Media

27 Oct 6, 2009 Student Learning Assessment Elements of e-Learning teaching planning

28 Assessment in e-Learning Can we assess ? How can we do it ?

29 Oct 6, 2009 Assessment in e-Learning Dr. Praweenya session

30 Oct 6, 2009 Teacher Roles in e-Learning Class

31 Conduct Communicate Collaborate Consult Creat Conclude Conduct Communicate Collaborate Consult Creat Conclude

32 Oct 6, 2009 “Effective planning is the basis of successful teaching.”

33 Any questions ?

34 Oct 6, 2009 Thank you for your attention Let’s go e-learning !


ดาวน์โหลด ppt Oct 6, 2009 Planning for e-Learning Teaching ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กอบกุล สรรพกิจจำนง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google