งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเรียนการ สอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน หรือภารกิจ ตามองค์ประกอบของการ ดำเนินงานโดยการรวบรวม ข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ ปัญหา และรวบรวมวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเรียนการ สอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน หรือภารกิจ ตามองค์ประกอบของการ ดำเนินงานโดยการรวบรวม ข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ ปัญหา และรวบรวมวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเรียนการ สอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน หรือภารกิจ ตามองค์ประกอบของการ ดำเนินงานโดยการรวบรวม ข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ ปัญหา และรวบรวมวิธี แก้ปัญหา ประเมินผลลัพธ์ที่ ได้รับ เพื่อปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น

2 ระบบการเรียนการ สอน : สู่การนำไปใช้ กำหนด จุดประสงค์ วิเคราะห์การ จัด การเรียนการ สอน จัดกิจกรรม การเรียนการ สอน การ ประเมินผล ข้อมูล ย้อนกลับ

3 โมเดลการออกแบบการ สอน (Instructional Design Model)

4

5

6

7 An Instructional Design Model for Web Authors

8 Instructional Strategies

9 ยึดผู้สอน ยึดผู้เรียน ยึด เนื้อหา ยึดผู้สอน ยึดผู้เรียน ยึด เนื้อหา เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลาง ลื่อหลักครู / อาจารย์ - สื่อสิ่งพิมพ์ / วิทยุ - ครู / อาจารย์ และทีวี /CAI สื่อ ประเภทต่างๆ และทีวี /CAI สื่อ ประเภทต่างๆ สื่อเสริมกระดานดำ - ครู / อาจารย์ - วิธีการต่างๆ แบบเรียน - สื่อโสตทัศน์ สื่อโสตทัศน์ -CAI วิธีการสอนที่เหมาะสม วิธีการสอนที่เหมาะสม สื่อและรูปแบบการ สอน

10 วิธีการสอน วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา วิธีการสอน แบบอิงประสบการณ์ วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา วิธีการสอน แบบอิงประสบการณ์ (Content-Base Approach-CBA) (Experience-Base Approach-EBA) - สอนเนื้อหาตามที่กำหนด - กำหนด ประสบการณ์ที่ต้องเผชิญ ในหลักสูตรและวิชาต่างๆ - กำหนด ความรู้ / เนื้อหาที่ต้องใช้ ในหลักสูตรและวิชาต่างๆ - กำหนด ความรู้ / เนื้อหาที่ต้องใช้ - แหล่งความรู้จากผู้สอน / ตำรา ในการเผชิญ ผจญ และเผด็จ แบบเรียน หรือสื่อต่างๆ -- ผู้เรียนก้าวหน้าไม่ พร้อม กัน แบบเรียน หรือสื่อต่างๆ -- ผู้เรียนก้าวหน้าไม่ พร้อม กัน - ผู้เรียนก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน - ไม่ถือความแตกต่างระหว่างบุคคล - แหล่งความรู้ หลากหลายไร้พรมแดน TDL PDL SDL TDL PDL SDL เรียนจากผู้สอนเรียนกับเพื่อน เรียนด้วยตนเอง (Teacher Directed (Peer Directed (Self-Directed Learning)Learning) Learning)

11 การจัดสภาพแวดล้อม การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม ( ห้องเรียน / บ้าน )( ความสบายใจ ) ( ความสัมพันธ์ ) ( ห้องเรียน / บ้าน )( ความสบายใจ ) ( ความสัมพันธ์ ) - อุณหภูมิ - ความเห็นอกเห็นใจ - ความสัมพันธ์ - อุณหภูมิ - ความเห็นอกเห็นใจ - ความสัมพันธ์ - แสงสว่าง - ความเข้าใจ / จริงใจ - ปฏิสัมพันธ์ - แสงสว่าง - ความเข้าใจ / จริงใจ - ปฏิสัมพันธ์ - ความเงียบ - ความใจกว้าง - ความเห็นต่างๆ - ความเงียบ - ความใจกว้าง - ความเห็นต่างๆ - ระยะทาง - ความไม่จุกจิก - ระยะทาง - ความไม่จุกจิก

12 บทเรียนแบบโปรแกรม... บทเรียนแบบโปรแกรม / บทเรียน สำเร็จรูป (Programmed Lesson) เป็น บทเรียนที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าที่จะ ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระไปทีละ น้อย โดยเสนอในรูปของกรอบ (Frames) ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม (Assignments/Activities) และมีคำตอบ / เฉลย (Feedback) และเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทราบ ความก้าวหน้าใน การ เรียน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน จำแนกเป็น ๓ แบบ - แบบเส้นตรง (Linear Programming) - แบบแตกกิ่ง (Branching Programming) - แบบอิงตำรา (Text Style Programing)

13 ประเภทแบบเรียนแบบ โปรแกรม ๑. แบบเส้นตรง

14 ประเภทแบบเรียนแบบ โปรแกรม ๒. แบบแตกกิ่ง ก 1 2 3 n ก 1 2 3 n

15 องค์ประกอบของโมดูล PretestAdvance Organizer PretestAdvance Organizer Body of Content MODULE Assignments/ Concurrent Organizer Activities Post Organizer Feedback Posttest Feedback Posttest IDL- Instructor-Directed Learning PDL- Peer-Directed Learning SDL- Self-Directed Learning


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเรียนการ สอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน หรือภารกิจ ตามองค์ประกอบของการ ดำเนินงานโดยการรวบรวม ข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ ปัญหา และรวบรวมวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google