งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) น้ำหนัก : Line Staff Line & Staff 5 ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.

2 คำอธิบาย โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นหลัก ด้วยการนำเทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ Lean Reengineering Process Redesign ฯลฯ การนำ IT เข้าช่วย หรือ Best Practice

3 ประเภทของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3. โครงการที่เคยดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ และนำมาพัฒนาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ โดยไม่เคยนำเสนอเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายเหตุ ไม่ให้นำเสนอโครงการ Facebook ยกเว้นมีประเด็นการพัฒนาที่โดยเด่น/แตกต่างไปจากโครงการเดิม

4 ผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
วิธีการประเมินผล ผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด = ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ผลงานที่สามารถดำเนินการได้ x 100 เป้าหมายของตัวชี้วัด = ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ผลคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัด : วัดจากผลงานที่สามารถดำเนินการ ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้  เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการได้ < เป้าหมาย คิดร้อยละตามสัดส่วนของผลงานที่สามารถดำเนินการได้

5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 ผลคะแนนการดำเนิน
โครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (ร้อยละ) 60 70 80 90 100

6 การดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลา
เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก คะแนนของตัวชี้วัด) 1. จัดตั้งทีมงานดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 2. หน่วยงานจัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด และตารางสรุปสาระสำคัญ ส่งให้ สกก. อย่างเป็นทางการพร้อมไฟล์ข้อมูลทาง (ภายในเดือน พ.ย. 2557) สกก. แจ้งอีก ครั้งหนึ่ง 0.5 คะแนน และตัดคะแนนเพิ่มอีกวันละ 0.01 คะแนน

7 เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก
การดำเนินการ ระยะเวลา เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก คะแนนของตัวชี้วัด) 2. จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โดยระบุตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และลักษณะการให้บริการที่ชัดเจน - 3. นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนด และหากคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้โครงการ หน่วยงานต้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ 4. คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดพิจารณาโครงการ (โครงการของแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาไม่เกิน 3 ครั้ง หากไม่ผ่านภายใน ๓ ครั้ง ถือว่าจะไม่ได้รับการประเมินผลในตัวชี้วัดนี้) 7 7

8 การดำเนินการ ระยะเวลา - 0.02 คะแนน
เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก คะแนนของตัวชี้วัด) 5. สำนักงาน ก.ก. แจ้งผลการพิจารณาทาง website: ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ - 6. หน่วยงานแก้ไขโครงการ 6.1 หน่วยงานแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการฯ ส่งให้ สกก. ทาง ภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันที่ สกก.เวียนแจ้ง 0.02 คะแนน

9 ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา -
การดำเนินการ ระยะเวลา เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก คะแนนของตัวชี้วัด) 6.2 กรณีไม่ได้รับอนุมัติ และหน่วยงานไม่เห็นด้วย ขอชี้แจงต่อคณะกรรมการได้ โดยแจ้งความจำนงถึงประธานกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. (กรรมการพิจารณาทบทวนแล้วถือว่าสิ้นสุด) ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา -

10 7. หน่วยงานดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
การดำเนินการ ระยะเวลา เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก คะแนนของตัวชี้วัด) 7. หน่วยงานดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว เริ่มตั้งแต่กรรมการมีมติอนุมัติโครงการ - 8. รายงานผลความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมาย และองค์ประกอบที่กำหนด ส่งให้สำนักงาน ก.ก. สกก. จะแจ้งกำหนดส่งให้ทราบต่อไป

11 เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก
การดำเนินการ ระยะเวลา เกณฑ์การหักคะแนน (จากน้ำหนัก คะแนนของตัวชี้วัด) 9. สำนักงาน ก.ก. พิจารณาผลสำเร็จตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ภายในตุลาคม 2558 -


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google