งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั ก :

2 คำอธิบาย โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น / พัฒนา / ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความ ทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความ สะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็น หลัก ด้วยการนำเทคนิคทางการบริหาร สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ Lean Reengineering Process Redesign ฯลฯ การนำ IT เข้า ช่วย หรือ Best Practice

3 ประเภทของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ดำเนินการ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 3. โครงการที่เคยดำเนินการก่อน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 และนำมาพัฒนา เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 โดย ไม่เคยนำเสนอเป็นโครงการให้บริการที่ดี ที่สุด หมายเหตุ ไม่ให้นำเสนอโครงการ Facebook ยกเว้นมีประเด็นการพัฒนาที่โดยเด่น / แตกต่างไป จากโครงการเดิม

4 วิธีการประเมินผลผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด = ผลงานที่สามารถดำเนินการได้ x 100 เป้าหมายของตัวชี้วัด = ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ผลคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัด : วัดจาก ผลงานที่สามารถดำเนินการ – ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้  เป้าหมาย คิด เป็นร้อยละ 100 – ดำเนินการได้ < เป้าหมาย คิดร้อยละตาม สัดส่วนของผลงานที่สามารถดำเนินการได้

5 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนน12345 ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด ( ร้อยละ ) 60708090100

6 การดำเนินการ การดำเนินการระยะเวลา เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 1. จัดตั้งทีมงาน ดำเนินโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด 2. หน่วยงานจัดทำ โครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด และตาราง สรุปสาระสำคัญ ส่ง ให้ สกก. อย่างเป็น ทางการพร้อม ไฟล์ข้อมูลทาง e- mail : bestservicebma@g mail.com ( ภายใน เดือน พ. ย. 2557) สกก. แจ้งอีก ครั้งหนึ่ง 0.5 คะแนน และตัด คะแนน เพิ่มอีกวัน ละ 0.01 คะแนน

7 การดำเนินการระยะเ วลา เกณฑ์การ หักคะแนน ( จากน้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 2. จัดทำโครงการให้บริการที่ดี ที่สุด โดยระบุตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และ ลักษณะการให้บริการที่ชัดเจน -- 3. นำเสนอโครงการต่อคณะ กรรมการฯ พิจารณาตาม ระยะเวลาที่กำหนด และหาก คณะกรรมการฯ มีมติให้ ปรับแก้โครงการ หน่วยงาน ต้องดำเนินการตามมติ คณะกรรมการฯ -- 4. คณะกรรมการพัฒนาระบบ การให้บริการที่ดีที่สุดพิจารณา โครงการ ( โครงการของแต่ละ หน่วยงานจะพิจารณาไม่เกิน 3 ครั้ง หากไม่ผ่านภายใน ๓ ครั้ง ถือว่าจะไม่ได้รับการ ประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ ) --

8 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 5. สำนักงาน ก. ก. แจ้งผลการพิจารณา ทาง website: http://circular.bangkok.go.th ภายใน 7 วันทำการ นับจาก วันที่คณะ กรรมการ ฯ มีมติ - 6. หน่วยงานแก้ไข โครงการ 6.1 หน่วยงาน แก้ไขโครงการตาม มติคณะกรรมการฯ ส่งให้ สกก. ทาง e- mail : bestservicebma@gmail. com ภายใน 10 วัน ทำการนับ ถัดจาก วันที่ สกก. เวียนแจ้ง 0.02 คะแนน

9 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 6.2 กรณีไม่ได้รับ อนุมัติ และ หน่วยงานไม่เห็น ด้วย ขอชี้แจงต่อ คณะกรรมการได้ โดยแจ้งความจำนง ถึงประธานกรรมการ เป็นลายลักษณ์ อักษร ผ่านหัวหน้า สำนักงาน ก. ก. ( กรรมการพิจารณา ทบทวนแล้วถือว่า สิ้นสุด ) ภายใน 7 วัน ทำการ นับตั้งแต่ วันได้รับ แจ้งผล การ พิจารณ า -

10 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 7. หน่วยงาน ดำเนินงานตาม โครงการที่ผ่านการ พิจารณาแล้ว เริ่ม ตั้งแต่ กรรมกา รมีมติ อนุมัติ โครงกา ร - 8. รายงานผล ความสำเร็จของ โครงการตาม เป้าหมาย และ องค์ประกอบที่ กำหนด ส่ง ให้สำนักงาน ก. ก. สกก. จะแจ้ง กำหนด ส่งให้ ทราบ ต่อไป -

11 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 9. สำนักงาน ก. ก. พิจารณาผลสำเร็จ ตามเกณฑ์การให้ คะแนนที่กำหนดไว้ ภายใน ตุลาคม 2558 -


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google