งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั ก :

2 คำอธิบาย โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น / พัฒนา / ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความ ทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความ สะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็น หลัก ด้วยการนำเทคนิคทางการบริหาร สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ Lean Reengineering Process Redesign ฯลฯ การนำ IT เข้า ช่วย หรือ Best Practice

3 ประเภทของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ดำเนินการ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ. ศ โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ. ศ โครงการที่เคยดำเนินการก่อน ปีงบประมาณ พ. ศ และนำมาพัฒนา เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ. ศ โดย ไม่เคยนำเสนอเป็นโครงการให้บริการที่ดี ที่สุด หมายเหตุ ไม่ให้นำเสนอโครงการ Facebook ยกเว้นมีประเด็นการพัฒนาที่โดยเด่น / แตกต่างไป จากโครงการเดิม

4 วิธีการประเมินผลผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด = ผลงานที่สามารถดำเนินการได้ x 100 เป้าหมายของตัวชี้วัด = ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ผลคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัด : วัดจาก ผลงานที่สามารถดำเนินการ – ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้  เป้าหมาย คิด เป็นร้อยละ 100 – ดำเนินการได้ < เป้าหมาย คิดร้อยละตาม สัดส่วนของผลงานที่สามารถดำเนินการได้

5 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนน12345 ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด ( ร้อยละ )

6 การดำเนินการ การดำเนินการระยะเวลา เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 1. จัดตั้งทีมงาน ดำเนินโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด 2. หน่วยงานจัดทำ โครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด และตาราง สรุปสาระสำคัญ ส่ง ให้ สกก. อย่างเป็น ทางการพร้อม ไฟล์ข้อมูลทาง e- mail : mail.com ( ภายใน เดือน พ. ย. 2557) สกก. แจ้งอีก ครั้งหนึ่ง 0.5 คะแนน และตัด คะแนน เพิ่มอีกวัน ละ 0.01 คะแนน

7 การดำเนินการระยะเ วลา เกณฑ์การ หักคะแนน ( จากน้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 2. จัดทำโครงการให้บริการที่ดี ที่สุด โดยระบุตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และ ลักษณะการให้บริการที่ชัดเจน นำเสนอโครงการต่อคณะ กรรมการฯ พิจารณาตาม ระยะเวลาที่กำหนด และหาก คณะกรรมการฯ มีมติให้ ปรับแก้โครงการ หน่วยงาน ต้องดำเนินการตามมติ คณะกรรมการฯ คณะกรรมการพัฒนาระบบ การให้บริการที่ดีที่สุดพิจารณา โครงการ ( โครงการของแต่ละ หน่วยงานจะพิจารณาไม่เกิน 3 ครั้ง หากไม่ผ่านภายใน ๓ ครั้ง ถือว่าจะไม่ได้รับการ ประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ ) --

8 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 5. สำนักงาน ก. ก. แจ้งผลการพิจารณา ทาง website: ภายใน 7 วันทำการ นับจาก วันที่คณะ กรรมการ ฯ มีมติ - 6. หน่วยงานแก้ไข โครงการ 6.1 หน่วยงาน แก้ไขโครงการตาม มติคณะกรรมการฯ ส่งให้ สกก. ทาง e- mail : com ภายใน 10 วัน ทำการนับ ถัดจาก วันที่ สกก. เวียนแจ้ง 0.02 คะแนน

9 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 6.2 กรณีไม่ได้รับ อนุมัติ และ หน่วยงานไม่เห็น ด้วย ขอชี้แจงต่อ คณะกรรมการได้ โดยแจ้งความจำนง ถึงประธานกรรมการ เป็นลายลักษณ์ อักษร ผ่านหัวหน้า สำนักงาน ก. ก. ( กรรมการพิจารณา ทบทวนแล้วถือว่า สิ้นสุด ) ภายใน 7 วัน ทำการ นับตั้งแต่ วันได้รับ แจ้งผล การ พิจารณ า -

10 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 7. หน่วยงาน ดำเนินงานตาม โครงการที่ผ่านการ พิจารณาแล้ว เริ่ม ตั้งแต่ กรรมกา รมีมติ อนุมัติ โครงกา ร - 8. รายงานผล ความสำเร็จของ โครงการตาม เป้าหมาย และ องค์ประกอบที่ กำหนด ส่ง ให้สำนักงาน ก. ก. สกก. จะแจ้ง กำหนด ส่งให้ ทราบ ต่อไป -

11 การดำเนินการระยะเวล า เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 9. สำนักงาน ก. ก. พิจารณาผลสำเร็จ ตามเกณฑ์การให้ คะแนนที่กำหนดไว้ ภายใน ตุลาคม


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 555 น้ำหนั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google