งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิยา ม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มี โดเมนและเรนจ์เป็นสับเซต ของจำนวนจริงและ a เป็น จำนวนจริง จะกล่าวได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = a หรือ f ต่อเนื่องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิยา ม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มี โดเมนและเรนจ์เป็นสับเซต ของจำนวนจริงและ a เป็น จำนวนจริง จะกล่าวได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = a หรือ f ต่อเนื่องที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิยา ม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มี โดเมนและเรนจ์เป็นสับเซต ของจำนวนจริงและ a เป็น จำนวนจริง จะกล่าวได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = a หรือ f ต่อเนื่องที่ x = a ก็ ต่อเมื่อ 1. f(a) หา ค่าได้

2 หมายเหตุ ถ้า f ขาด คุณสมบัติข้อ 1, 2, หรือ 3 แม้แต่เพียง ข้อเดียวเท่านั้น จะ กล่าวว่า f ไม่ต่อเนื่อง ที่ x = a

3 ตัวอย่าง จงแสดงว่าฟังก์ชัน f(x) = 2x 2 + x – 1 เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = 2 หรือไม่ วิเคราะห์โจทย์ จาก x = a และ โจทย์ x = 2 จะได้ a = 2 วิธีทำ ใช้สมบัติทั้ง 3 ข้อในการแสดง ความต่อเนื่อง 1. f(2) = 2(2) 2 + 2 – 1 = 10 – 1 = 9 3. จะพบว่า จากนิยามจะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = 2

4 หมายเหตุ ถ้า f ขาด คุณสมบัติข้อ 1, 2, หรือ 3 แม้แต่เพียง ข้อเดียวเท่านั้น จะ กล่าวว่า f ไม่ต่อเนื่อง ที่ x = a


ดาวน์โหลด ppt นิยา ม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มี โดเมนและเรนจ์เป็นสับเซต ของจำนวนจริงและ a เป็น จำนวนจริง จะกล่าวได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = a หรือ f ต่อเนื่องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google