งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

U niversity R esearch KMUTT โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย : สวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "U niversity R esearch KMUTT โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย : สวัสดิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 U niversity R esearch KMUTT โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย : สวัสดิการ

2 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research สวัสดิการ ผู้บริหารงานวิจัย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ผศ. สุภาณี เลิศไตรรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพณรงค์ ศิริเสถียร ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผู้วิจัย นางสาวจารุพรรณ รถทอง

3 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research หลักการและเหตุผล ในการบริหารงาน ทรัพยากรที่มี ความสำคัญและเป็นปัจจัยให้งานพัฒนา อย่างต่อเนื่องก็คือ “ ทรัพยากรมนุษย์ ” โดยเฉพาะ มจธ. ซึ่งเปลี่ยนสถานะจาก มหาวิทยาลัยของรัฐบาลมาเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับรัฐบาล เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัย บุคลากรที่มีความสามารถและทุ่มเทให้กับ องค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาให้องค์กร ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยองค์กรต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้เกิดกับบุคลากรทุกคน

4 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน มจธ. มีบุคลากรหลายประเภท เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว โดยแต่ละประเภทได้รับสวัสดิการ หรือ ผลประโยชน์เพิ่มเติมแตกต่างกัน จาก สวัสดิการที่แตกต่างกันนี้อาจจะส่งผลทำให้ บุคลากรทำงานให้กับ มจธ. ไม่เต็มที่ หรือ เกิดการลาออก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินงาน

5 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม และ ตอบสนองต่อความต้องการให้แก่บุคลากรใน มจธ. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากร ทำงานอย่างเต็มความสามารถ

6 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research แนวทางการดำเนินงาน แยกประเภทบุคลากรและสวัสดิการปัจจุบัน ของมจธ. และเปรียบเทียบ เปรียบเทียบสวัสดิการของ มจธ. กับ หน่วยงานภายนอก ศึกษา Baseline การให้สวัสดิการ ศึกษา หาแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อไป ให้ถึง Baseline

7 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ สวัสดิการที่เหมาะสม และตอบสนองความ ต้องการของบุคลากรในมจธ. บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้ ทำงานให้กับ มจธ. อย่างเต็มความสามารถ งานมีคุณภาพ ส่งผลให้ มจธ. ไปสู่เป้าหมาย ที่วางไว้


ดาวน์โหลด ppt U niversity R esearch KMUTT โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย : สวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google