งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย: สวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย: สวัสดิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย: สวัสดิการ

2 สวัสดิการ ผู้บริหารงานวิจัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ผศ. สุภาณี เลิศไตรรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพณรงค์ ศิริเสถียร ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผู้วิจัย นางสาวจารุพรรณ รถทอง

3 หลักการและเหตุผล ในการบริหารงาน ทรัพยากรที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยให้งานพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” โดยเฉพาะ มจธ. ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยองค์กรต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดกับบุคลากรทุกคน

4 หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน มจธ. มีบุคลากรหลายประเภท เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว โดยแต่ละประเภทได้รับสวัสดิการ หรือผลประโยชน์เพิ่มเติมแตกต่างกัน จากสวัสดิการที่แตกต่างกันนี้อาจจะส่งผลทำให้บุคลากรทำงานให้กับ มจธ. ไม่เต็มที่ หรือเกิดการลาออก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

5 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการให้แก่บุคลากรใน มจธ. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มความสามารถ

6 แนวทางการดำเนินงาน แยกประเภทบุคลากรและสวัสดิการปัจจุบัน ของมจธ. และเปรียบเทียบ เปรียบเทียบสวัสดิการของ มจธ. กับหน่วยงานภายนอก ศึกษา Baseline การให้สวัสดิการ ศึกษา หาแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อไปให้ถึง Baseline

7 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของบุคลากรในมจธ. บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้ทำงานให้กับ มจธ. อย่างเต็มความสามารถ งานมีคุณภาพ ส่งผลให้ มจธ.ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่น 3 หัวข้องานวิจัย: สวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google