งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง........................................................... มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง........................................................... มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

2 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ ( หรือจากสำรวจตัวอย่างงาน ) ข้อมูลที่ได้จะนำไป วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 4.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญทางการ ออกแบบ 4.4 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางการ ออกแบบ ในเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างงานที่สำรวจ 4.6 รายละเอียดของตัวอย่างงานที่สำรวจ

3 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

4 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 4.7 ข้อมูลสำหรับการออกแบบ (Design Brief)

5 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 4.8 ผลงานการออกแบบ

6 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ การวิจัย เรื่อง มี วัตถุประสงค์เพื่อ ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อสรุป ดังนี้ 5.1 สรุปผลการวิจัย

7 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 5.2 อภิปรายผลการวิจัย

8 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 5.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

9 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ บรรณานุกรม ภาษาไทย กิติมา อมรทัต ประวัติศาสตร์นครมะดีนะฮ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม. กิติมา อมรทัต ศิลปะเปอร์เซีย. กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลาม แห่งอิหร่านประจำกรุงเทพมหานคร. จิตราภา กุณฑลบุตร การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. ชะลูด นิ่มเสมอ องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

10 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาษาอังกฤษ Amirsadeghi, H The Arts of Persia. USA: Yale University Press. Bloom, J. and Blair, S The Art and Architecture of Islamic USA: Yale University Press. Bourgoin, J Arabic Geometrical Pattern and Design. New York: Dover Publication, Inc. Broug, E Islamic Geometric Patterns. London: Thames and Hudson Ltd.

11 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาคผนวก ก เอกสารขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

12 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาคผนวก ข เอกสารที่ใช้ติดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

13 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาคผนวก ค แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจตัวอย่างงาน

14 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ประวัติผู้วิจัย ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด ที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง........................................................... มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google