งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง........................................................... มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง........................................................... มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

2 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง........................................................... มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ ( หรือจากสำรวจตัวอย่างงาน ) ข้อมูลที่ได้จะนำไป วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 4.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่อง 4.2.1......................................................... 4.3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญทางการ ออกแบบ 4.4 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางการ ออกแบบ ในเรื่อง 4.4.1......................................................... 4.5 ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างงานที่สำรวจ 4.6 รายละเอียดของตัวอย่างงานที่สำรวจ

3 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 4.7 ข้อมูลสำหรับการออกแบบ (Design Brief)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 4.8 ผลงานการออกแบบ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ การวิจัย เรื่อง........................................................... มี วัตถุประสงค์เพื่อ............................................................................................................................................................... ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อสรุป ดังนี้ 5.1 สรุปผลการวิจัย 5.1.1......................................................... 5.1.2......................................................... 5.1.3.........................................................

7 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 5.2.1......................................................... 5.2.2......................................................... 5.2.3.........................................................

8 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 5.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 5.3.1......................................................... 5.3.2......................................................... 5.3.3......................................................... 5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 5.4.1......................................................... 5.4.2......................................................... 5.4.3.........................................................

9 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ บรรณานุกรม ภาษาไทย กิติมา อมรทัต. 2547. ประวัติศาสตร์นครมะดีนะฮ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม. กิติมา อมรทัต. 2547. ศิลปะเปอร์เซีย. กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลาม แห่งอิหร่านประจำกรุงเทพมหานคร. จิตราภา กุณฑลบุตร. 2550. การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. ชะลูด นิ่มเสมอ. 2544. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

10 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาษาอังกฤษ Amirsadeghi, H. 1989. The Arts of Persia. USA: Yale University Press. Bloom, J. and Blair, S. 1995. The Art and Architecture of Islamic 1250-1800. USA: Yale University Press. Bourgoin, J. 1973. Arabic Geometrical Pattern and Design. New York: Dover Publication, Inc. Broug, E. 2008. Islamic Geometric Patterns. London: Thames and Hudson Ltd.

11 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาคผนวก ก เอกสารขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

12 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาคผนวก ข เอกสารที่ใช้ติดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

13 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ภาคผนวก ค แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจตัวอย่างงาน

14 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ ประวัติผู้วิจัย ชื่อ - สกุล..................................................................................... วัน เดือน ปีเกิด..................................................................................... สถานที่เกิด...................................................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................... ประวัติการศึกษา.................................................................................................................................................................................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เรื่อง........................................................... มีการเก็บ ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google