งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ โดย อ. สง่า ดา มาพงษ์. ไม่ใช่ งานใหม่ และ งานฝาก แต่... ทำอยู่ แล้ว เป็นพันธกิจ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ โดย อ. สง่า ดา มาพงษ์. ไม่ใช่ งานใหม่ และ งานฝาก แต่... ทำอยู่ แล้ว เป็นพันธกิจ หลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ โดย อ. สง่า ดา มาพงษ์

2 ไม่ใช่ งานใหม่ และ งานฝาก แต่... ทำอยู่ แล้ว เป็นพันธกิจ หลัก

3 ต่อยอด งานเดิม เพิ่ม บูรณาการ เป็นสะพาน เชื่อมสู่มิติ อื่น

4 ทุนทางภูมิปัญญาของกรมอนามัย  อนามัยโรงเรียน  โภชนาการใน โรงเรียน  เกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน  โครงการอาหาร กลางวัน  โรงเรียนปลอด น้ำอัดลม  โรงเรียนไร้พุง โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ

5 ทุนทางอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี คือ “ มรดกแผ่นดินด้าน โภชนาการเด็กไทย ”

6 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์ 35 ปี ที่ทรงงาน ทฤษฎีใหม่ในการ “ สร้างคน สร้างชาติ ” ค้นพบ

7 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์ ความอัจฉริยภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ เกษตร ” คือ “ ชีวิต ” จึงใช้เกษตร สร้างคน

8 Healthy Food, Healthy Kids ใช้เกษตร เชื่อมสู่มิติอื่น เพื่อสร้างคน

9 Healthy Food, Healthy Kids ใช้ “ สหกรณ์ ” สร้างคนมี “ คุณธรรม / ศีลธรรม / จริยธรรม ”

10 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์ สร้างศักยภาพเด็กนักเรียน เป็นผู้ลงมือทำเอง ครูคือผู้เอื้อและผู้เสริม

11 ทั้ง 8 องค์ประกอบต้องเชื่อมร้อย และ เสริมกัน

12 Healthy Food, Healthy Kids ไปทีละขั้นทีละตอน Step by Step

13 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์ ได้คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มี “ คุณภาพ 4 ด้าน ” พลศึกษา หัตถศึกษา จริยศึกษา พุทธิศึกษา

14 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ มิติใหม่และปรับ กระบวนทัศน์ งานส่งเสริม สุขภาพ ” ทุนกรมอนามัย บูรณาการกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ “ มิติใหม่และปรับ กระบวนทัศน์ งานส่งเสริม สุขภาพ ”

15 ศูนย์อนามัย สิ่งที่ท้าทาย... ต่อ... การขับเคลื่อนเด็กไทย แก้มใส ในบทบาท ศูนย์อนามัย

16 จะเป็นองค์กรหลัก เพื่อเป็นแกนนำในการ ขับเคลื่อน ให้เป็นนโยบาย ระดับ จังหวัด ได้อย่างไร ??? 1

17 จะเป็นองค์กรที่ให้การ สนับสนุนวิชาการเพื่อ เกิดผลทางปฏิบัติได้ อย่างไร ??? 2

18 จะจุดประกายและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้สามารถ ขับเคลื่อนงานได้อย่างไร ??? 3

19 จะบูรณางานนี้เข้ากับ งานหลักเพื่อตอบ ตัวชี้วัดกรมอนามัยได้ อย่างไร ??? 4

20 จะขับเคลื่อนงานนี้ด้วย พลังภาคีเครือข่ายได้ อย่างไร ?? 5

21 จะพัฒนาระบบ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ร่วมภาคี เครือข่ายได้อย่างไร ? 6

22 คนที่จะให้ คำตอบ คือ... ตัวท่านเอง

23 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์

24 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์  ระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมมาช่วยกัน ปลูกต้นกล้าของแผ่นดิน  คนในชุมชนมีความเป็นเจ้าของและขับเคลื่อนงาน อย่างมีความสุข  ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ได้คนไทยมีคุณภาพและ ศักยภาพในการสร้างชาติ

25 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์ เด็กไทยแก้มใส ขับเคลื่อนได้ด้วย

26 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์ 3 3  รักเด็กไทย  รักสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี  รักแผ่นดินแม่

27 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์ ศรัทธา ความเพียร ความรู้ ทุน

28 Healthy Food, Healthy Kids ขยาย โรงเรียน แก้มใส ทั่วราชอาณาจักร เส้นทางสู่ดวงดาว ผู้สร้าง ประวัติศาสตร์ ผู้หว่าน เวทีแห่ง เกียรติยศ และ ความภาคภูมิ เด็กไทย แก้มใส โรงเรียน แก้มใส ต้นแบบ สร้าง สนับสนุน เสริมพลัง ถอด บทเรียน ฝ่าฟัน เพียร

29 Healthy Food, Healthy Kids

30 ขอบคุณและ สวัสดีครับ สง่า ดามา พงษ์


ดาวน์โหลด ppt กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ โดย อ. สง่า ดา มาพงษ์. ไม่ใช่ งานใหม่ และ งานฝาก แต่... ทำอยู่ แล้ว เป็นพันธกิจ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google