งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4

2 นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 1 ( บช. งบ.1) นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มงานบัญชี ) นางทิพวดี ศรีเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางวาสนา ณ โอสถ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางสาวรัดใจ รัตนบริบูรณ์ ลาภ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นายอรรณพ กาญจนกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน นางประสงค์สม สุขจิตต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน นางสาววราพร ธงสิบสอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน นางอารี ภูมิรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน นางปรางค์ทิพย์ หล่อสุเมธ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 นางสาวศิริพร ใยปางแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นายดนุพล กุลสาร เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ นางสาวศิรินาถ นามะสนธิ พนักงานการเงินและบัญชี ส. 3 นางสาวศิริวรรณ พงษ์พันธุ์ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 นางขวัญเนตร สุดใจ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 นางสมศรี ธรรมอาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางสาววิไลวรรณ บำรุงวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี นางนิดา ภูผินผา พนักงานบัญชี ส.1 นายเกษมสันต์ อยู่ยืน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางอรวรรณ สุภาพ พร้อม เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน นางสาวรสรินทร์ บุตร ราช เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป นางสรนรินทร์ เหล็กแดง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน นางลำภู ปานป้อมเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ การ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 2 ( บช. งบ. 2) นางสาววิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ การ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 3 ( บช. งบ. 3) นางอัญชลี เสือแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ การ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 4 ( บช. งบ.4) นางสาวนันดา ศิรินุวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ การ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 5 ( บช. งบ.5) นางสาวเสาวนีย์ ยงสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ การ หัวหน้างานตรวจสอบ บัญชี ( ตบ. งบ ). นางสาวบังอร มิ่งมาศ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวทิพอาภา ปาน คล้าย เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ

3

4

5

6 นางสุนทรี ใหญ่สว่าง บช. งบ.1 รักษาการใน ตำแหน่ง กชง. ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4

7 กลุ่มงานบัญชี นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง กชง. งานบัญชีเงิน งบประมาณ 1 นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (139) งานบัญชีเงิน งบประมาณ 2 นางลำภู ปานป้อม เพชร นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (219) งานบัญชีเงิน งบประมาณ นางสาว วิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์ นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (147) งานบัญชีเงิน งบประมาณ 4 นางอัญชลี เสือแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (144) งานบัญชีเงิน งบประมาณ 5 นางสาวนันดา ศิรินุวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (141) งานตรวจสอบบัญชี นางสาวเสาวนีย์ ยง สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ (142)

8

9 สถิติการนำส่งรายงานการเงินภายใน กำหนดเวลา ของหน่วยเบิกจ่ายกรมชลประทานประจำปี งบประมาณ 2553

10 บช. งบ.3 น. ส. วิภา เฉลิมวงศ์ เสนีย์ ตบ. งบ. น. ส. เสาวนีย์ ยงสมบรูณ์

11

12


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทิพาภรณ์ วชิรา ภากร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ( กชง. ) ตบ. งบ. บช. งบ.5 บช. งบ.3 บช. งบ.2 บช. งบ.1 บช. งบ.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google