งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองการเงิน และบัญชี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองการเงิน และบัญชี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองการเงิน และบัญชี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 122/2552 เรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี ( เป็นการภายใน )

2 กองการเงินและบัญชี 157157 ผู้อำนวยการระดับต้น ฝ่ายบริหารทั่วไป 9 นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) - นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) 1 - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 1 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 2 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 4 กลุ่มงานบัญชี 24 นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก./ ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 2 - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปก./ ชก.) 8 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 13 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 21 นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก./ ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 1 - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปก./ ชก.) 17 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 2 กลุ่มงานเงินนอก งบประมาณ 25 นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก./ ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 4 - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปก./ ชก.) 10 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ชง.) 1 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 9 ลูกจ้างประจำ 66 อัตรา พนักงานราชการ 5 อัตรา

3 กองการเงินและบัญชี 157157 ผู้อำนวยการระดับต้น ฝ่ายควบคุมงบประมาณ 21 นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก./ ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 3 - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปก./ ชก.) 10 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 7 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย 20 นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 3 - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปก./ ชก.) 5 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ชง.) 1 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 10 ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและ ค่าจ้าง 17 นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 4 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ชง.) 1 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 11 ฝ่ายการเงิน 19 นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชก.) 4 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ชง.) 2 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 11 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 1 ลูกจ้างประจำ 66 อัตรา พนักงานราชการ 5 อัตรา


ดาวน์โหลด ppt กองการเงิน และบัญชี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google