งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103 ภาคเรียนที่ 1 ผู้สอน นางทิพวรรณ บุญหวาน ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103 ภาคเรียนที่ 1 ผู้สอน นางทิพวรรณ บุญหวาน ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103 ภาคเรียนที่ 1 ผู้สอน นางทิพวรรณ บุญหวาน ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

3 อารยธรรม ในเอเชียตะวันตก เฉียงใต้

4 อารยธรรมในเขต... เอเชียตะวันตกเฉียง ใต้.. คือ บริเวณที่ เรียกว่า... เมโสโปเตเมีย....

5 แปลว่า.. ดินแดน ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย ( แม่น้ำไทกริส - ยูเฟตีส )

6 หรือเรียกว่า... ดินแดน อุดมสมบูรณ์ พระจันทร์เสี้ยว............................. ( เพราะเมโสโปเตเมียมี ลักษณะคล้ายพระจันทร์ เสี้ยว )

7 ดินแดนเมโสโปเต เมียมีที่ตั้งทาง ภูมิศาสตร์ที่เชื่อม 3 ทวีป คือ ยุโรป เอเชีย และ แอฟริกา

8 - จึงเป็นศูนย์กลางการค้า ขายและ การแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรม ศิลปะ วิทยาการและศาสนา ต่างๆ - เป็นแหล่งกำเนิดศาสนา ที่สำคัญของโลกคือ ศาสนายูดาย คริสต์และ ศาสนาอิสลาม

9 - เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีคนผิวขาวเข้ามาอยู่ หลายเผ่าเช่น ซูเม เรียน บาบิโลเนียน อัค คาเดียน อัสซีเรียน แคลเดียน เปอร์เซียน และฮิบรู

10   - เดิมเชื่อว่าชาวซูเม เรียนเป็นชนชาติแรกที่ สร้างอารยธรรมให้แก่ โลก

11 ชนชาติที่สำคัญบริเวณ เมโสโปเตเมีย

12 1. ชนชาติซูเมเรียน - เป็นพวกแรกที่มีความ เจริญสูงสุดก่อนชน ชาติอื่นๆ

13 - รู้จักก่อสร้างถาวรวัตถุ ขนาดใหญ่ด้วยดิน เหนียวตากแห้ง ( ขาด แคลนหิน ) เช่นโบสถ์ วิหาร ( ซึ่งเรียกว่า … ซิกกาแรต ลักษณะ คล้ายพีระมิด ) พระราชวัง หอสูง อนุสาวรีย์

14   เชี่ยวชาญด้าน การเกษตร พบวิธี ปลูกข้าวสาลี   รู้จักการชลประทาน ประดิษฐ์ยานพาหนะ มีล้อ

15   ซึ่งเป็นพัฒนาการ ด้านการคมนาคม ขนส่งที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์การ คมนาคมของ มนุษยชาติ

16 - รู้จักใช้โลหะผสม เช่น สำริด ( ทำเครื่องใช้ เครื่องประดับ ) - รู้จักการทอผ้า ย้อม ผ้าขนสัตว์ รู้จักเลี้ยงแกะ วัว

17 - มีความรู้เกี่ยวกับการ คำนวณเวลาตามระบบ จันทรคติ

18   - ผลงานที่สำคัญที่สุด คือ ประดิษฐ์ตัวอักษร ได้สำเร็จเป็นชาติแรก ซึ่งเป็นอักษรภาพ เขียนลงบนดินเหนียว

19 - อักษรภาพมีลักษณะ คล้ายลิ่ม จึง เรียกว่า อักษรลิ่ม - หรืออักษรคูนิฟอร์ม

20 อักษรลิ่ม ( คูนิฟอร์ม )

21 อักษรภาพ

22 อักษรภาพเขียนลงบน แผ่นดินเหนียว

23 เปรียบเทียบอักษรคูนิ ฟอร์ม กับอักษรปัจจุบัน

24 2. ชนชาติอัคคาเดียน - นำอักษรลิ่ม ของชาวซู เมเรียนเผยแพร่ ความสามารถในการ เขียนมหากาพย์ ไปได้ ไกลถึงเปอร์เซีย ซีเรีย

25 3. ชนชาติบาบิโล เนียน - ผลงานที่สำคัญคือ ตรา กฎหมายขึ้นเป็นฉบับแรก ของโลก คือ ประมวล กฎหมายของพระเจ้าฮัมมู ราบี - มีบทลงโทษที่รุนแรง.. ตา ต่อตาฟันต่อฟัน

26 พระเจ้าฮัมมูราบี

27 4. ชนชาติแคลเดียน - เป็นผู้ที่สืบทอดความ เจริญด้านอารยธรรม ของซูเมเรียน และ บาบิโลเนียน

28 - ผลงานที่สำคัญคือ การ สร้างสวนลอยบาบิโลน - รู้จักการทำแผนที่ ท้องฟ้าและดวงดาว - สามารถคำนวณ ระยะเวลาการเกิด สุริยุปราคาได้

29 5. ชนชาติอัสซีเรียน  ชนชาติอัสซีเรียนแทบ จะไม่ได้สร้างอารย ธรรมอะไรขึ้นมาใหม่  เพราะรับเอาความรู้ ส่วนใหญ่มาจากชาวบา บิโลเนียน แล้วพัฒนาดี ขึ้นบ้างเท่านั้น..

30  ให้ความสำคัญกับ การคมนาคมสื่อสาร การสร้างถนน ไปรษณีย์

31 ชนชาติอัสซีเรียน มีนิสัยโหดเหี้ยม เป็นนักรบ

32 - ผลงานสำคัญคือ การ รักษาและเผยแพร่ อารยธรรมที่ตนได้รับ จากชาวบาบิโลเนียนไว้ - มิฉะนั้นอาจจะไม่มีใคร ทราบถึงความเจริญ ของชาวบาบิโลเนียน ได้เลย

33 - พัฒนาอักษรลิ่ม ให้ สามารถนำมาใช้ ติดต่อสื่อสารได้เป็น อย่างดี

34 ชนชาติอัสซีเรียน มีการรวบรวม อักษรคูนิฟอร์มที่ แกะสลักให้เป็น หลักแหล่ง จึงถือเป็นชนชาติ ที่มีห้องสมุด เป็นแห่งแรกของ โลก

35 สรุป   บริเวณเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่งอารยธรรมที่ มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา หลายศตวรรษ และได้ ถ่ายทอดอารยธรรม ให้แก่ดินแดนอื่นๆทั้ง ใกล้และห่างไกล

36 พบกันในหน่วยต่อไป ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103 ภาคเรียนที่ 1 ผู้สอน นางทิพวรรณ บุญหวาน ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google