งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิ ความคิดใส Power point พร้อม ตั้งคำถาม 5 ข้อ คำชี้แจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิ ความคิดใส Power point พร้อม ตั้งคำถาม 5 ข้อ คำชี้แจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิ ความคิดใส Power point พร้อม ตั้งคำถาม 5 ข้อ คำชี้แจง

3 อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำฮวงโห ( อารย ธรรมจีน ) ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความยาว 4,640 กิโลเมตร รองจากแม่น้ำแยงซีเกียง ในประเทศจีน ทวีปเอเชีย ความเจริญที่สำคัญ ความเจริญ เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ ประมาณ 4,000 ปี ที่เกิดจากความพยายาม ของคนจีนสมัยโบราณที่จะแก้ไขปัญหาและเอาชนะ ภัยธรรมชาติ

4 สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ • วัฒนธรรมหยางเชา มี การตั้งชุมชนทำการ เกษตรกรรม • วัฒนธรรมหลงซาน การ ทำเครื่องสำริด ขวานหยก การทำเครื่องปั้นดินเผา สมัย ประวัติศาสตร์ • มีการประดิษฐ์อักษรแบบ รูปภาพบนกระดูกสัตว์ และกระดองเต่าในสมัย ราชวงศ์ชาง และเป็นต้น กำเนิดอักษรจีนใน ปัจจุบัน • การประดิษฐ์กระดาษเป็น ชาติแรก และหมึก สำหรับการเขียน

5 1. แม่น้ำฮวงโห ถูกโลกยอมรับว่าเป็น แม่น้ำยาวที่สุดในโลกอันดับที่ 2 เพราะเหตุใด 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหก่อนที่จะ มีความเจริญได้ผ่านอะไรมา 3. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหมีกี่สมัย อะไรบ้าง 4. สมัยใดมีการนำขวานหยกการทำ เครื่องปั้นดินเผา 5. อักษรจีนในปัจจุบันเกิดจากการ ประดิษฐ์อะไร คำถาม

6


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิ ความคิดใส Power point พร้อม ตั้งคำถาม 5 ข้อ คำชี้แจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google