งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง ปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิิธิพลต่อสังคมไทยเรา อย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู 1 อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ 2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู 1 อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำ ใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พบบริเวณใด ของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ นับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรก ของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ อินเดีย ( ปากีสถานใน ปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมี ความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถือ กำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศ อินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็น อารยธรรมยุคแรกๆของโลก ซึ่งนัก โบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรม เก่าสุดเริ่มจาก 1. เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบ เครื่องปั้นดินเผา ระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมีย 2. เมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. 3. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.แม่น้ำสินธุ อินเดียปากีสถานเมโสโปเตเมีย

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ การวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมีระเบียบ งดงาม มี ถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ ที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา ? แสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรมการ สำรวจและเรขาคณิตอย่างดี มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสา ตะเกียงเป็นระยะๆ การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อ ระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรม อื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มี อาวุธ กระสุนดินเผา การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้ เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้าย อียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมี อิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทย คือ อินเดียในสมัยก่อนมีการ พัฒนาที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆอย่าง รวดเร็ว เนื่องจากอินเดียมีความเข้มแข็ง และประชากรที่เยอะและปัจจุบันนี้อินเดียก็ ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมาก ที่สุด

7 จัดทำ โดย น. ส. นิลาวัลย์ สินทร เลขที่ 30 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google