งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธุศาสตร์ ประชากร.  เป็นการศึกษายีนในระดับประชากร … ว่ามีการกระจายของยีนใน ภาพรวมของประชากรอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธุศาสตร์ ประชากร.  เป็นการศึกษายีนในระดับประชากร … ว่ามีการกระจายของยีนใน ภาพรวมของประชากรอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธุศาสตร์ ประชากร

2  เป็นการศึกษายีนในระดับประชากร … ว่ามีการกระจายของยีนใน ภาพรวมของประชากรอย่างไร

3  โดยทำการประเมินจาก f(gene) และ f(genotype) ซึ่งเป็นการศึกษา วิวัฒนาการของสัตว์ (Evolution) ซึ่ง จะเป็นพื้นฐานของการคัดเลือก และ การผสมพันธุ์  Evolution เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง f(gene) และ f(genotype)

4 Evolution การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากร ไม่ใช่สัตว์ ตัวใดตัวหนึ่ง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ เกิดในประชากร จะเป็นวิวัฒนาการได้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ gene และ genotype

5 ตัวอย่าง  อิทธิพลของ co-dominant และ incomplete dominant กำหนดให้ยีน R = ควบคุมสีแดง, r = สีขาว โดย R>r ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นลูกที่เกิดจากการผสมพ่อแม่ Rr x Rr จะมี genotype 3 แบบ Phenotype Genotype จำนวน สัตว์ สีแดง RR 800 สีโรน Rr 150 สีขาว rr 50

6 Phenotype Genotype จำนวนสัตว์ สีแดง RR 800 สีโรน Rr 150 สีขาว rr 50 1000 Phenotype Genotype จำนวนสัตว์ สีแดง RR 800 สีโรน Rr 150 สีขาว rr 50 1000 D = f(RR) = 80/1000 = 0.80 H = f(Rr) = 150/1000 = 0.15 R = f(rr) = 50/1000 = 0.05 D = f(RR) = 80/1000 = 0.80 H = f(Rr) = 150/1000 = 0.15 R = f(rr) = 50/1000 = 0.05 ความถี่ยี โนไทป์ที่ คำนวณ ได้

7 D = f(RR) = 800/1000 = 0.80 H = f(Rr) = 150/1000 = 0.15 R = f(rr) = 50/1000 = 0.05 D = f(RR) = 800/1000 = 0.80 H = f(Rr) = 150/1000 = 0.15 R = f(rr) = 50/1000 = 0.05

8  f(R) = p = D+ ½ H  f(r) = q = R + ½ H Gene frequency = จำนวนยีนที่กำหนด จำนวนยีนทั้งหมดในประชากร

9 Gene equilibrium ( ภาวะสมดุล ของยีน ) คือ ภาวะที่ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงภาวะของยีน และยีโน ไทป์ ไม่ว่าจะมีการผสมพันธุ์อย่าง สุ่มต่อไปกี่รุ่น

10  ในประชากรที่มีการผสมพันธุ์แบบสุ่ม (random mating)  โดยที่ไม่มีการคัดเลือก (selection),  ไม่มีการกลายพันธุ์ (mutation),  ไม่มีการอพยพ (migration)  ไม่อยู่ในสภาพประชากรกลุ่มเล็ก (genetic drift) เข้ามาเกี่ยวข้อง ความถี่ของยีนในรุ่น ลูกสามารถวัดได้จากความถี่ในรุ่นพ่อแม่  ความถี่ของยีน และ genotype มีค่าคงที่ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือเรียกว่า ประชากรเข้าสู่สภาพสมดุล (equilibrium) เป็นตามกฎ ของ Hardy-Weinberg

11 ความถี่ genotype หลังการผสม พันธุ์จะมีค่า ดังนี้ D = p 2 H = 2pq R = q 2 เมื่อ p และ q เป็น ความถี่เริ่มต้น

12  กำหนดให้ความถี่รุ่นพ่อแม่ของยีน R (p) = 0.875 และ r (q) = 0.125  การหาความถี่ genotype ของลูกรุ่น F1 จะเป็นดังนี้ ถ้าเข้ากฎของ HW  D = f(RR) = p 2 = (0.875) 2 = 0.766  H = f(Rr) = 2pq = 2 (0.875)(0.125) = 0.218  R = f(rr) = q 2 = (0.125) 2 = 0.016

13  f(R) = 0.766 + ½(0.218) = 0.875  f(r) = 0.016 + ½ (0.218) = 0.125 ข้อสังเกต f(gene) ในลูกรุ่น F1 จะเท่ากับ f(gene) ของพ่อแม่

14 กำหนดให้ยีน d = ควบคุมลักษณะแคระ ในโคเนื้อ D = ควบคุมลักษณะรูปร่างปกติ โดย D>d อย่างสมบูรณ์ ผลปรากฏว่ามี โคแคระอยู่ 9 ตัว จาก 625 ตัว จง คำนวณความถี่ genotype และ ความถี่ gene

15


ดาวน์โหลด ppt พันธุศาสตร์ ประชากร.  เป็นการศึกษายีนในระดับประชากร … ว่ามีการกระจายของยีนใน ภาพรวมของประชากรอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google