งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

2 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ 1.1) แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน - อาจารย์ ดร. วทัญญู ขลิบ เงิน - อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ เกิดโต - อาจารย์ ดร. จริยา พิชัยคำ

3 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ 1.2) กำหนดการประเมิน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2554 และ ปี 2557 โดยคุรุสภา ( กรกฏาคม 2557) ( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

4 1.3) กำหนดการประเมินคณบดี ประจำปี การศึกษา 2556 ระหว่าง วันที่ 5-6 กรกฎาคม ) กำหนดการประเมินระดับ ภาควิชา (24 กรกฏาคม 2557) และกำหนด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ( คณบดี ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

5 1.5) กำหนดการประเมินระดับ คณะโดย สกอ. ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 และ กำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ( คณบดี ) 1.6) ประธานสาขาควรแจ้ง บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้กรอก ข้อมูลภาวะการมีงานทำ ( คณบดี ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

6

7 1.7) การคัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการ ศึกษา โครงการ “ ครูดีมี ทุกวัน ” ประจำปี พ. ศ ( รอง คณบดีฝ่ายบริหาร ) ( เอกสารหมายเลข 9) 1.8) การจัดสำนักงาน 5 ส ( รองคณบดีฝ่าย บริหาร ) ( เอกสาร หมายเลข 1) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

8 1.9) สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายเตรียม ความพร้อมนักศึกษา 2557 ( รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

9 1.10) แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2557( รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ) 1.11) การติดตามงานวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2556 ( หน่วยจัดการงานวิจัย ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

10 2. วาระรับรอง รายงานประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ( เอกสารหมายเลข 2)

11 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.1) การจัดทำรายงานการ ประเมินตนเองระดับ หลักสูตร ปีการศึกษา (TQF) ( คณบดี / ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ ) ( เอกสารหมายเลข 3) “ คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่ เครื่องคุณต่าย ”

12 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.2) การจัดทำ มคอ.7 ปี การศึกษา 2554 และ 2556 ( คณบดี / รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ) ( เอกสารหมายเลข 4) “ คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่ เครื่องคุณต่าย ”

13 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.3) การทบทวนผลการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปี การศึกษา 2555 เพื่อนำไป ปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการเรียน การสอน และการจัดทำ มคอ.3 ( คณบดี / รองคณบดีฝ่าย วิชาการ )

14 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.4) วางแผนการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปี การศึกษา 2554 และ ปี การศึกษา 2556 ( สุ่มรายวิชา 25%) ( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

15 การแบ่งภาควิชาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาควิชา หลักสูตรและ การสอน ภาควิชาพัฒน ศึกษาและ นวัตกรรมทาง การศึกษา

16 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ( สายศิลป์ ) 1. สาขาภาษาไทย 2. สาขาภาษาอังกฤษ 3. สาขาเกาหลี 4. สาขาปฐมวัย 5. สาขาภาษาจีน 6. สาขานาฏศิลป์ 7. สาขาสังคมศึกษา 8. สาขาการประถมศึกษา

17 ภาควิชาพัฒนศึกษาและนวัตกรรมทาง การศึกษา ( สายวิทย์ - คณิต ) 1. สาขาเทคโนโลยีฯ 2. สาขาคอมพิวเตอร์ 3. สาขาเคมี 4. สาขาฟิสิกส์ 5. สาขาชีววิทยา 6. สาขาวิทยาศาสตร์ 7. สาขาอุสาหกรรมศิลป์ 8. สาขาเกษตรศาสตร์ 9. สาขาพละศึกษา 10. สาขาคณิตศาสตร์

18 ขั้นตอนการดำเนินงานทวนสอบฯ 1. สำรวจ มคอ.5 ปี พิจารณาว่า มคอ.5 วิชาใดมีปัญหา 3. ดำเนินการทุกปีการศึกษาและทุกชั้นปี 4. ส่ง เดือนกรกฎาคม 2557 *** ต้องการให้แต่ละสาขาสำรวจว่ายัง ขาด มคอ.3 วิชาใดบ้าง ให้ทำบันทึก แจ้งคณบดี

19 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.5) การจัดทำบันทึกการ ประชุมระดับหลักสูตร จำนวน 4 ครั้ง ( คณบดี ) ( เอกสารหมายเลข 5) “ คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่ เครื่องคุณต่าย ”

20 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 1 : ก่อน เปิดเทอมต้น (1/56) 1.1 แผนการเรียนของ นักศึกษาเข้าใหม่ / ตารางสอน / การจัดผู้สอน 1.2 การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ การพัฒนาอาจารย์ / การ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

21 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 2 : ก่อน เปิดเทอมปลาย (2/56) 2.1 ตารางสอน / การจัด ผู้สอน 2.2 การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เทอมต้น (1/56) 2.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของ นักศึกษา เทอมต้น (1/56)

22 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 3 : หลัง เทอมปลาย (2/56) 3.1 การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เทอมปลาย 3.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของ นักศึกษา เทอมปลาย (2/56)

23 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 4 : เพื่อ ทบทวนหลักสูตร ( สิ้นปี การศึกษา ) 4.1 การจัดทำ มคอ ทบทวน / วางแผน / ปรับปรุงหลักสูตร / ทรัพยากร

24 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.6) การเร่งรัดใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 ( รอง คณบดีฝ่ายบริหาร )

25 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.7) ปัญหาการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูได้แก่ วิชาฝึกฯ 1, วิชาฝึกฯ 2, และ ฝึกฯ 3 ( ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา วิชาชีพ )

26 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.8) อบรมอาจารย์นิเทศก์และ อาจารย์นิเทศก์พิเศษ ภายใน เดือน กรกฎาคม ) อบรมเทคนิคการสอนใน ระดับอุดมศึกษา และการเขียน บทความการวิจัย ( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

27 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.10) การรับแจ้งข่าวสารและส่ง หนังสือราชการตามนโยบาย E- office ( รองคณบดีฝ่าย บริหาร )

28

29 4. ข้อเสนอแนะ / ความ คิดเห็นเพิ่มเติม 4.1) ประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อคณะครุศาสตร์ ( เอกสารหมายเลข 6) 4.2) ประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการของ บุคลากรสายสนับสนุน ( เอกสารหมายเลข 7) 4.3) แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ ( เอกสารหมายเลข 8)

30 5. วาระอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google