งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

2 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ 1.1) แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน - อาจารย์ ดร. วทัญญู ขลิบ เงิน - อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ เกิดโต - อาจารย์ ดร. จริยา พิชัยคำ

3 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ 1.2) กำหนดการประเมิน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2554 และ ปี 2557 โดยคุรุสภา ( กรกฏาคม 2557) ( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

4 1.3) กำหนดการประเมินคณบดี ประจำปี การศึกษา 2556 ระหว่าง วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 1.4) กำหนดการประเมินระดับ ภาควิชา (24 กรกฏาคม 2557) และกำหนด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ( คณบดี ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

5 1.5) กำหนดการประเมินระดับ คณะโดย สกอ. ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 และ กำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ( คณบดี ) 1.6) ประธานสาขาควรแจ้ง บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้กรอก ข้อมูลภาวะการมีงานทำ ( คณบดี ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

6

7 1.7) การคัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการ ศึกษา โครงการ “ ครูดีมี ทุกวัน ” ประจำปี พ. ศ. 2557 ( รอง คณบดีฝ่ายบริหาร ) ( เอกสารหมายเลข 9) 1.8) การจัดสำนักงาน 5 ส ( รองคณบดีฝ่าย บริหาร ) ( เอกสาร หมายเลข 1) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

8 1.9) สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายเตรียม ความพร้อมนักศึกษา 2557 ( รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

9 1.10) แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2557( รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ) 1.11) การติดตามงานวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2556 ( หน่วยจัดการงานวิจัย ) 1. วาระแจ้งเพื่อ ทราบ

10 2. วาระรับรอง รายงานประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ( เอกสารหมายเลข 2)

11 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.1) การจัดทำรายงานการ ประเมินตนเองระดับ หลักสูตร ปีการศึกษา 2554-2556 (TQF) ( คณบดี / ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ ) ( เอกสารหมายเลข 3) “ คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่ เครื่องคุณต่าย ”

12 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.2) การจัดทำ มคอ.7 ปี การศึกษา 2554 และ 2556 ( คณบดี / รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ) ( เอกสารหมายเลข 4) “ คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่ เครื่องคุณต่าย ”

13 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.3) การทบทวนผลการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปี การศึกษา 2555 เพื่อนำไป ปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการเรียน การสอน และการจัดทำ มคอ.3 ( คณบดี / รองคณบดีฝ่าย วิชาการ )

14 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.4) วางแผนการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปี การศึกษา 2554 และ ปี การศึกษา 2556 ( สุ่มรายวิชา 25%) ( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

15 การแบ่งภาควิชาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาควิชา หลักสูตรและ การสอน ภาควิชาพัฒน ศึกษาและ นวัตกรรมทาง การศึกษา

16 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ( สายศิลป์ ) 1. สาขาภาษาไทย 2. สาขาภาษาอังกฤษ 3. สาขาเกาหลี 4. สาขาปฐมวัย 5. สาขาภาษาจีน 6. สาขานาฏศิลป์ 7. สาขาสังคมศึกษา 8. สาขาการประถมศึกษา

17 ภาควิชาพัฒนศึกษาและนวัตกรรมทาง การศึกษา ( สายวิทย์ - คณิต ) 1. สาขาเทคโนโลยีฯ 2. สาขาคอมพิวเตอร์ 3. สาขาเคมี 4. สาขาฟิสิกส์ 5. สาขาชีววิทยา 6. สาขาวิทยาศาสตร์ 7. สาขาอุสาหกรรมศิลป์ 8. สาขาเกษตรศาสตร์ 9. สาขาพละศึกษา 10. สาขาคณิตศาสตร์

18 ขั้นตอนการดำเนินงานทวนสอบฯ 1. สำรวจ มคอ.5 ปี 2554-2556 2. พิจารณาว่า มคอ.5 วิชาใดมีปัญหา 3. ดำเนินการทุกปีการศึกษาและทุกชั้นปี 4. ส่ง เดือนกรกฎาคม 2557 *** ต้องการให้แต่ละสาขาสำรวจว่ายัง ขาด มคอ.3 วิชาใดบ้าง ให้ทำบันทึก แจ้งคณบดี

19 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.5) การจัดทำบันทึกการ ประชุมระดับหลักสูตร จำนวน 4 ครั้ง ( คณบดี ) ( เอกสารหมายเลข 5) “ คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่ เครื่องคุณต่าย ”

20 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 1 : ก่อน เปิดเทอมต้น (1/56) 1.1 แผนการเรียนของ นักศึกษาเข้าใหม่ / ตารางสอน / การจัดผู้สอน 1.2 การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 1.3 การพัฒนาอาจารย์ / การ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

21 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 2 : ก่อน เปิดเทอมปลาย (2/56) 2.1 ตารางสอน / การจัด ผู้สอน 2.2 การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 2.3 การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เทอมต้น (1/56) 2.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของ นักศึกษา เทอมต้น (1/56)

22 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 3 : หลัง เทอมปลาย (2/56) 3.1 การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เทอมปลาย 3.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของ นักศึกษา เทอมปลาย (2/56)

23 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ ประจำหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 4 : เพื่อ ทบทวนหลักสูตร ( สิ้นปี การศึกษา ) 4.1 การจัดทำ มคอ.7 4.2 ทบทวน / วางแผน / ปรับปรุงหลักสูตร / ทรัพยากร

24 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.6) การเร่งรัดใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 ( รอง คณบดีฝ่ายบริหาร )

25 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.7) ปัญหาการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูได้แก่ วิชาฝึกฯ 1, วิชาฝึกฯ 2, และ ฝึกฯ 3 ( ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา วิชาชีพ )

26 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.8) อบรมอาจารย์นิเทศก์และ อาจารย์นิเทศก์พิเศษ ภายใน เดือน กรกฎาคม 2557 3.9) อบรมเทคนิคการสอนใน ระดับอุดมศึกษา และการเขียน บทความการวิจัย ( รองคณบดีฝ่ายวิชาการ )

27 3. วาระพิจารณา / ดำเนินการ 3.10) การรับแจ้งข่าวสารและส่ง หนังสือราชการตามนโยบาย E- office ( รองคณบดีฝ่าย บริหาร )

28

29 4. ข้อเสนอแนะ / ความ คิดเห็นเพิ่มเติม 4.1) ประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อคณะครุศาสตร์ ( เอกสารหมายเลข 6) 4.2) ประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการของ บุคลากรสายสนับสนุน ( เอกสารหมายเลข 7) 4.3) แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ ( เอกสารหมายเลข 8)

30 5. วาระอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google