งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

2 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.1) แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน - อาจารย์ ดร.วทัญญู ขลิบเงิน - อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดโต - อาจารย์ ดร.จริยา พิชัยคำ

3 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.2) กำหนดการประเมินหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต ปี 2554 และ ปี2557 โดยคุรุสภา (กรกฏาคม 2557) (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

4 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.3) กำหนดการประเมินคณบดี ประจำปี
การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 1.4) กำหนดการประเมินระดับภาควิชา (24 กรกฏาคม 2557) และกำหนด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (คณบดี)

5 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.5) กำหนดการประเมินระดับคณะโดย สกอ.
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน และ กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (คณบดี) 1.6) ประธานสาขาควรแจ้งบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้กรอก ข้อมูลภาวะการมีงานทำ (คณบดี)

6

7 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.7) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี พ.ศ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) (เอกสารหมายเลข 9) 1.8) การจัดสำนักงาน 5 ส (รองคณบดีฝ่าย บริหาร) (เอกสารหมายเลข 1)

8 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.9) สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 2557 (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

9 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.10) แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมปีการศึกษา
1.10) แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2557 (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 1.11) การติดตามงานวิจัยประจำปี งบประมาณ 2556 (หน่วยจัดการงานวิจัย)

10 2. วาระรับรองรายงานประชุม
ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 (เอกสารหมายเลข 2)

11 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.1) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร ปีการศึกษา (TQF) (คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) (เอกสารหมายเลข 3) “คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่เครื่องคุณต่าย”

12 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.2) การจัดทำ มคอ.7 ปีการศึกษา 2554 และ 2556 (คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) (เอกสารหมายเลข 4) “คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่เครื่องคุณต่าย”

13 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.3) การทบทวนผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำ มคอ.3 (คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

14 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.4) วางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา2556 (สุ่มรายวิชา 25%) (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

15 การแบ่งภาควิชาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ภาควิชาหลักสูตร และการสอน ภาควิชาพัฒนศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา

16 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (สายศิลป์)
5.สาขาภาษาจีน 6.สาขานาฏศิลป์ 7.สาขาสังคมศึกษา 8.สาขาการประถมศึกษา 1.สาขาภาษาไทย 2.สาขาภาษาอังกฤษ 3.สาขาเกาหลี 4.สาขาปฐมวัย

17 ภาควิชาพัฒนศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา (สายวิทย์-คณิต)
1.สาขาเทคโนโลยีฯ 2.สาขาคอมพิวเตอร์ 3.สาขาเคมี 4.สาขาฟิสิกส์ 5.สาขาชีววิทยา 6.สาขาวิทยาศาสตร์ 7.สาขาอุสาหกรรมศิลป์ 8.สาขาเกษตรศาสตร์ 9.สาขาพละศึกษา 10.สาขาคณิตศาสตร์

18 ขั้นตอนการดำเนินงานทวนสอบฯ
1. สำรวจ มคอ.5 ปี พิจารณาว่า มคอ.5 วิชาใดมีปัญหา 3. ดำเนินการทุกปีการศึกษาและทุกชั้นปี 4. ส่ง เดือนกรกฎาคม 2557 *** ต้องการให้แต่ละสาขาสำรวจว่ายัง ขาด มคอ.3 วิชาใดบ้าง ให้ทำ บันทึกแจ้งคณบดี

19 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.5) การจัดทำบันทึกการประชุมระดับหลักสูตร จำนวน 4 ครั้ง (คณบดี) (เอกสารหมายเลข 5) “คณะจัดเตรียม File ไว้ให้ที่เครื่องคุณต่าย”

20 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 1 : ก่อนเปิดเทอมต้น (1/56) 1.1 แผนการเรียนของนักศึกษาเข้าใหม่/ตารางสอน/การจัดผู้สอน 1.2 การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 1.3 การพัฒนาอาจารย์/การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

21 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 2 : ก่อนเปิดเทอมปลาย (2/56) 2.1 ตารางสอน/การจัดผู้สอน 2.2 การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 2.3 การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เทอมต้น (1/56) 2.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ นักศึกษา เทอมต้น (1/56)

22 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 3 : หลังเทอมปลาย (2/56) 3.1 การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เทอมปลาย 3.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ นักศึกษา เทอมปลาย (2/56)

23 หัวข้อในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 4 :เพื่อทบทวนหลักสูตร (สิ้นปีการศึกษา) 4.1 การจัดทำ มคอ.7 4.2 ทบทวน/วางแผน/ปรับปรุงหลักสูตร/ ทรัพยากร

24 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.6) การเร่งรัดใช้งบประมาณปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

25 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.7) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้แก่ วิชาฝึกฯ 1 , วิชาฝึกฯ2, และ ฝึกฯ3 (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพ)

26 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.8) อบรมอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์พิเศษ ภายในเดือน กรกฎาคม 2557 3.9) อบรมเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา และการเขียนบทความการวิจัย (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

27 3. วาระพิจารณา/ดำเนินการ
3.10) การรับแจ้งข่าวสารและส่งหนังสือราชการตามนโยบาย E-office (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

28

29 4. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
4.1) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคณะครุศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 6) 4.2) ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ บุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 7) 4.3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 8)

30 5. วาระอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google