งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักข้อเชื่อที่สำคัญของศาสนายิว(ยูดาย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักข้อเชื่อที่สำคัญของศาสนายิว(ยูดาย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักข้อเชื่อที่สำคัญของศาสนายิว(ยูดาย)
พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงองค์เดียว เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรร วันแห่งการพิพากษา(วันสิ้นโลก) เชื่อในพระเมสสิอาห์ (Massiah) ศาสดาพยากรณ์ (Prophet)

2 หลักข้อเชื่อที่สำคัญของศาสนายิว(ยูดาย)
ชาวยิวต้องดำรงชีวิตในความบริสุทธิ์ การถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม กฎหมายของเจ้า คือ กฎหมายสูงสุด ดินแดนแห่งพันธสัญญา (Promise land)

3 บัญญัติ 10 ประการ 1.อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย 2.อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน 3.อย่าออกพระนามของพระยะโฮวาพระจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร 4.จงระลึกถึงวันซะบาโตถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 5.จงนับคือบิดามารดาของเจ้า 6.อย่าฆ่าคน 7.อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา 8.อย่าลักทรัพย์ 9.อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้าน 10.อย่าโลภเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภ ภริยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของเพื่อนบ้าน

4 บัญญัติ 10 ประการ

5 คำศัพท์ศาสนายิว(ยูดาย)
ยิว (Jew/Jewish) ยูดาห์/ยูดาย (Judah) อิสราเอล (Israel) ฮีบรู (Hebrew)

6 Prophet ศาสดาพยากรณ์ ประกาศก ผู้เผยพระวจนะ นบี

7 BACK


ดาวน์โหลด ppt หลักข้อเชื่อที่สำคัญของศาสนายิว(ยูดาย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google