งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร วันแห่งการพิพากษา ( วันสิ้นโลก ) วันแห่งการพิพากษา ( วันสิ้นโลก ) เชื่อในพระเมสสิอาห์ (Massiah) เชื่อในพระเมสสิอาห์ (Massiah) ศาสดาพยากรณ์ (Prophet) ศาสดาพยากรณ์ (Prophet) หลักข้อเชื่อที่สำคัญของ ศาสนายิว ( ยูดาย )

2 ชาวยิวต้องดำรงชีวิตในความ บริสุทธิ์ ชาวยิวต้องดำรงชีวิตในความ บริสุทธิ์ การถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิม การถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิม กฎหมายของเจ้า คือ กฎหมายสูงสุด กฎหมายของเจ้า คือ กฎหมายสูงสุด ดินแดนแห่งพันธสัญญา (Promise land) ดินแดนแห่งพันธสัญญา (Promise land) หลักข้อเชื่อที่สำคัญของ ศาสนายิว ( ยูดาย )

3 1. อย่าได้มีพระเจ้าอื่น ต่อหน้าเราเลย 2. อย่าทำรูปเคารพ สำหรับตน 3. อย่าออกพระนาม ของพระยะโฮวาพระ จ้าของเจ้าอย่างไม่ สมควร 4. จงระลึกถึงวันซะบา โตถือเป็นวัน ศักดิ์สิทธิ์ 5. จงนับคือบิดา มารดาของเจ้า บัญญัติ 10 ประการ 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าล่วงประเวณีผัว เมียเขา 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าเป็นพยานเท็จ ต่อเพื่อนบ้าน 10. อย่าโลภเรือนของ เพื่อนบ้าน อย่าโลภ ภริยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็น ของเพื่อนบ้าน

4 บัญญัติ 10 ประการ

5 ยิว (Jew/Jewish) ยูดาห์ / ยูดาย (Judah) อิสราเอล (Israel) ฮีบรู (Hebrew) คำศัพท์ศาสนายิว ( ยู ดาย )

6 ศาสดา พยากรณ์ ศาสดา พยากรณ์ ประกาศก ประกาศก ผู้เผยพระ วจนะ ผู้เผยพระ วจนะ นบี นบี Prophet

7 BACK


ดาวน์โหลด ppt พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูง สุดแต่เพียงองค์เดียว เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร เป็นชนชาติที่พระเจ้า เลือกสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google