งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา“

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา“"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012

3 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา“ (ยอห์น 14,23)

4 เมื่อวาระแห่งการรับทรมานและความตายใกล้เข้ามา พระเยซูเจ้าได้สนทนากับบรรดา ศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายอย่างยืดยาวและเข้มข้น ทรงยืนยันกับพวกเขาด้วยว่า พวกเขา จะพบพระองค์ใหม่ เพราะพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองแก่พวกเขา

5 ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า "พระเจ้าข้า ทำไมพระองค์ ทรงต้องการแสดงพระองค์แก่ พวกเรา แต่ไม่แสดงพระองค์ แก่โลก"

6 อันที่จริงนั้นพวกศิษย์เข้าใจว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกที่ทุกคนรอคอย เป็นผู้ที่ จะเผยตนเองออกมา จะสำแดงตนอย่างยิ่งใหญ่ และปรากฏชัดแจ้งต่อหน้าทุกคนใน ฐานะกษัตริย์ของชาวอิสราเอล พระองค์จะนำประชากรของพระเป็นเจ้า และจะ สถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างมั่นคง

7 ตรงข้ามพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า การเผยแสดงของพระองค์จะไม่ เกิดขึ้นในแบบแสดงให้เห็นอย่างน่า ตื่นตาตื่นใจ แต่จะเป็นการเสด็จมา ของพระตรีเอกภาพ เรียบๆและน่า อัศจรรย์ในจิตใจของผู้ที่เชื่อและมี ความรัก

8 ด้วยคำตอบนี้ พระเยซูเจ้า ทรงชี้ให้เห็นว่า หลังความ ตายของพระองค์ พระองค์จะ คงอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ ของพระองค์อย่างไร และ ทรงอธิบายให้เห็นด้วยว่า พวกเขาจะติดต่อกับพระองค์ ได้อย่างไร

9 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

10 ดังนั้น พระวิหารหลังใหม่ ที่ประทับของพระตรีเอกภาพ มิได้สร้างขึ้น ด้วยอิฐ หิน ดิน ทราย

11 แต่เป็นหัวใจของคริสตชนนั่นเอง ซึ่งกลับกลายเป็นที่พำนักอย่างดี ของพระตรีเอกภาพ

12 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรัก เขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

13 แต่ทว่าคริสตชนจะกลับกลายเป็นวิหารของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร จะบรรจุ องค์พระเป็นเจ้าในตนเองอย่างไร และจะมีความสนิทสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้า ได้อย่างไร

14 ก็โดยการรักองค์พระเยซูเจ้า รักซึ่งมิใช่เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก แต่เป็นชีวิตที่จับต้องได้ พูดให้ชัดคือ นำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติ

15 พระเจ้าทรงตอบสนองความรักของคริสตชน ที่แสดงความรัก ต่อพระองค์ด้วยกิจการนี้ด้วยความรักเช่นกันคือ พระตรี เอกภาพเสด็จมาประทับในตัวเขา

16 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

17 พระวาจาตอนไหนที่คริสตชนต้องถือปฏิบัติ

18 ในพระวรสารนักบุญยอห์นคำว่า "วาจาของเรา" มีความหมายว่า "บัญญัติ ของเรา" ดังนั้น คริสตชนต้องถือตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้า และต้อง ไม่เข้าใจว่าเป็นกฎเกณฑ์เป็นข้อบังคับต่างๆ

19 ตรงข้ามต้องเข้าใจว่า เป็นบทสรุปรวมที่พระเยซูเจ้าทรงอธิบายให้เรา เห็นชัดด้วยการล้างเท้า ซึ่งก็คือ บัญญัติแห่งความรักซึ่งกันและกัน

20 พระเป็นเจ้าสั่งให้คริสตชนรักผู้อื่น จนถึงกับมอบตนเองให้อย่างสิ้นเชิง เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและทรงปฏิบัติ

21 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

22 เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้อย่างดี เราจะทำอย่างไร เพื่อจะบรรลุถึงจุดที่ว่า พระบิดาพระองค์เองจะทรงรักเรา และพระตรีเอกภาพ จะพำนักอยู่ในเรา โดยการมีความรักกันและกันในหมู่พวกเราด้วยสิ้นสุดจิตใจ เต็มกำลัง และอย่างเพียรทน

23 เมื่อคริสตชนทำได้อย่างนี้ เราจะค้นพบถึงหนทางที่จะไปถึงพระเป็นเจ้า อย่างลึกซึ้งซึ่งองค์พระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนทรงเรียกร้องจากเรา

24 เพราะที่จริงนั้น ความรักซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดฤทธิ์กุศล(คุณธรรม) ต่างๆในจิตใจที่จำเป็นเพื่อการเป็นนักบุญอันเป็นกระแสเรียกของเราทุกคน

25 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 2001 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะ ปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรง รักเขา พระบิดาจะเสด็จ พร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา“

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google